Seminarium - Dobra kultury współczesnej w Stolicy...

Data dodania: 08.06.2005 | Aktualizacja: 08.06.2005, 00:00:00

Oddział Warszawski SARPinformuje, żew poniedziałek, dnia 13 czerwca 2005 r. w godz. 11.00 – 16.00, w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się seminarium i dyskusja publiczna p.t. „Dobra kultury współczesnej w Stolicyi zasady ich ochronyw polityce przestrzennej m. st. Warszawy oraz ich realizacja w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”
[ organizowane na zamówienie Naczelnego Architekta Miasta ]

Referaty:

Moderatorzy: - sesja referatów: arch. Eugeniusz Nawrocki (wiceprezes O. TUP w Warszawie); - sesja prezentacji i dyskusja otwarta: arch. Grzegorz Buczek (wiceprezesOW SARP)

Prezentacje: prezentacje poglądów właścicieli i deweloperów / inwestorów oraz ew. projektantów - w odniesieniu do obiektów które są potencjalnymi dobrami kultury współczesnej ew. zabytkami, w tym już uzgodnione: Lech Isakiewicz - Prezes Zarządu PKiN, Robert Rzesoś – Prezes Zarządu CBF ”Nowy Świat” S.A. (d. budynek KC PZPR), Jarosław Kaniewski - Pełnomocnik ds. Rozwoju Zarządu DTC RE S.A. (Domy Towarowe WARS, SAWA, JUNIOR i SMYK – d. CDT), Elżbieta Wiśniewska - Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego (budynek BGK), prof. arch. Andrzej Kiciński (osiedle Sady Żoliborskie).

Dyskusja otwarta - wiodący temat: „różnice między zabytkami a dobrami kultury współczesnej - czy klasyczne metody ochrony konserwatorskiej są właściwe dla ochrony dóbr kultury współczesnej: podejście konserwatorskie a podejście planistyczne”.

Wnioski: powołany będzie zespół wnioskowy reprezentujący różne grupy uczestników seminarium, który przedstawi wstępne wnioski już podczas seminarium, a następnie zredaguje je tak, by było możliwe ich przekazanie do Naczelnemu Architektowi Miasta oraz rozpowszechnianie przez OW SARP.

Seminarium i debacie towarzyszyć będzie wystawa „Dziedzictwo architektury warszawskiej. Dwudziestolecie powojenne: lata 1945 – 1965” - przygotowana przez OW SARP i prezentowana po raz pierwszy w grudniu 2004 r. (komisarz: arch. Maria Sołtys).

Cele seminarium: m. in. wykazanie, że zabytki i dobra kultury współczesnej to dwa różne zbiory obiektów i że różne są zarówno kryteria ich definiowania, metoda ich ustanawiania oraz zasady i zakres ochrony; - wykazanie, że tylko w szczególnych wypadkach obiekty współczesne mogą i powinny być uznawane za zabytki na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i w konsekwencji chronione w sposób właściwy zabytkom; - wykazanie, że możliwa i celowa jest ochrona dóbr kultury współczesnej na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w sposób nie uniemożliwiający ich modernizacji i odpowiadający potrzebom ich współczesnego użytkowania.

Wnioski z seminarium – będą sformułowane tak, aby było możliwe ich wykorzystanie w pracach nad projektem studium uikzp i w przyszłych mpzp; istotne jest aby w studium uikzp Warszawy wskazać - nadal możliwy do określenia zestaw obiektów - (ze sformułowanego przez komisję OW SARP zbioru potencjalnych dóbr kultury współczesnej), jako właściwych do uznania przez służby konserwatorskie za zabytki, a dla pozostałych elementów tego zbioru określić takie zasady ich ochrony (do uściślenia w przyszłych mpzp), aby nie utrudnić ich bieżącej modernizacji oraz użytkowania.
Patronat medialny: miesięcznik URBANISTA – www.urbanista.pl

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę