Ponowny konkurs na opracowanie koncepcji projektowej przebudowy, rozbudowy i modernizacji Amfiteatru "Kadzielnia"

Data dodania: 05.03.2004 | Aktualizacja: 05.03.2004, 00:00:00

Geopark Kielce 25-361 Kielce ul. Szymanowskiego 6, tel.3676753, ogłasza ponownie konkurs otwarty, jednoetapowy z nagrodami na opracowanie koncepcji projektowej przebudowy, rozbudowy i modernizacji Amfiteatru "Kadzielnia", oraz zagospodarowania wzgórza Kadzielnia.

Warunki konkursu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego- Geopark Kielce, w Kielcach,ul. Szymanowskiego 6, pokój 54,w godzinach 8- 15, od poniedziałku do piątku lub na pisemny wniosek uczestnika zostaną przesłane pocztą za pobraniem.

Cena egzemplarza warunków konkursu wynosi 150,00 PLN.

Karty identyfikacyjne należy składać w siedzibie Zamawiającego- Geopark Kielce, w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, pokój 54 w terminie do 22.03.2004 do godz.12.00

Otwarcie kart identyfikacyjnych nastąpi w siedzibie Geopark Kielce w dniu 22.03.2004., o godz.14.00.

Zamawiający w terminie 7 dni od otwarcia kart identyfikacyjnych poinformuje uczestników o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie.

Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 29.04.2004 do godz. 15.00 osobiścieu Sekretarza Organizacyjnego Konkursu w siedzibie Geopark Kielce w Kielcach, ul.Szymanowskiego 6 pokój 54, lub przesłać pocztą na ww. adres.

Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Warunki jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:

  1. posiadać uprawnienia do wykonywania prac projektowych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz przynależność do właściwej izby zawodowej;
  2. zatrudniać osoby zdolne do wykonania i weryfikacji prac projektowych w specjalnościach (nie określa się formy zatrudnienia):
    • architektonicznej,
    • konstrukcyjno-budowlanej,
    • instalacyjnej.
  3. spełniać warunki określone w art.22 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r o ZamówieniachPublicznych (Dz. U. z 2002 r, Nr.72,poz 664, z późn. zm.)

Zamawiający przewiduje następujące nagrody:

Zamawiający upoważnia Komisję Konkursową do innego podziału nagród.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych.

Osoba upoważniona do kontaktów:

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę