Pałac w Wilanowie - konkurs

Data dodania: 11.04.2006 | Aktualizacja: 11.04.2006, 00:00:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE: konkurs ogólnopolski, jednoetapowy i realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej sal wystawowych na piętrze galerii ogrodowych Pałacu Wilanowskiego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Muzeum Pałac w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa
  Osoba do kontaktów: Elżbieta Grygiel, tel. 22 842 81 01 wew. 245, adres e-mail: egrygiel@muzeum-wilanow.pl
 2. Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
 3. Adres, pod którym można uzyskać regulamin konkursu: taki jak w pkt. I.1), w godz.12-15:00
 4. Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/prace konkursowe: Muzeum Pałac w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, sekretariat Dyrektora ds. techniczno-administracyjnych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

Zakres konkursu

 1. Nazwa konkursu nadana przez zamawiającego: Konkurs ogólnopolski, jednoetapowy i realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej sal wystawowych na piętrze galerii ogrodowych Pałacu Wilanowskiego.
 2. Opis: Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych koncepcji architektonicznych sal wystawowych na piętrze galerii ogrodowych Pałacu Wilanowskiego, a następnie w zależności od końcowego werdyktu sądu konkursowego zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia 3 (trzech) uczestników konkursu, którzy otrzymają najwięcej głosów w werdykcie sądu konkursowego oraz wyłonienie najlepszego autora, któremu zostanie udzielone zamówienie na sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej i kosztorysowej oraz odbioru robót i na sprawowanie nadzoru autorskiego
 3. Miejsce: Muzeum Pałac w Wilanowie.
 4. Nomenklatura
  1. Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.30.00.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Kryteria wyboru uczestników:
Uczestnikami konkursu mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do projektowania, a także podmioty te występujące wspólnie (wówczas przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie), które:

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. Kryteria oceny prac konkursowych:
  1. Powiązanie projektowanej galerii z istniejącym układem funkcjonalnym;
  2. jakość architektoniczna pracy konkursowej;
  3. walory rozwiązań funkcjonalno-wnętrzarskich pracy konkursowej;
  4. innowacyjny charakter rozwiązań technicznych projektu;
  5. kryterium dodatkowe — szacowana wartość robót budowlanych (K) z wagą 10%.
  6. Kryteria wymienione w pkt. 1.1 — 1.4, są równorzędne i decydują łącznie o ocenie w 90%.
 2. Informacje o charakterze administracyjnym
  1. Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 12.05.2006, cena – 200 PLN.
  2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 15.05.2006
  3. Termin składania prac konkursowych: do 20.09.2006, do godz.15:00

SEKCJA V: NAGRODY

Liczba oraz wartość nagród, które zostaną wydane (wypłacone): I nagroda -15.000,00, II nagroda: 10.000,00, III nagroda: 5.000,00 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia 3 (trzech) uczestników konkursu, którzy otrzymają najwięcej głosów w werdykcie sądu konkursowego, a następnie wyłonienie najlepszego autora, któremu zostanie udzielone zamówienie na sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej i kosztorysowej oraz odbioru robót i na sprawowanie nadzoru autorskiego

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

 1. Czy konkurs dot. projektu/programu finans. ze środków UE:
  Nie.
 2. Data wysłania ogłoszenia:
  10.04.2006.
Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę