Nagrody Ministra Infrastruktury

Data dodania: 22.06.2004 | Aktualizacja: 22.06.2004, 00:00:00

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat poprzednich, w roku 2004 przyznane będą nagrody Ministra Infrastruktury za prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje w dziedzinach: architektura, budownictwo, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, mieszkaniowa i komunalna oraz geodezja i kartografia.

W załączeniu"Regulamin zgłaszania wniosków w sprawie przyznania nagród Ministra Infrastrukturyza prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje w dziedzinach: architektura, budownictwo, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, mieszkaniowa i komunalna oraz geodezja i kartografia", celem rozpropagowania wśród zainteresowanych.

Wnioski można składać osobiście w Departamencie Architekturyi Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury, ul. Wspólna 4, tel. 661-81-89 lub przesyłać pocztą na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Architektury i Budownictwa, ul. Wspólna 4, 00-926 Warszawa, w terminie do 29 października 2004 r.

Otrzymują:

Załącznik do pisma

REGULAMIN

zgłaszania wniosków w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Ministra Infrastruktury za prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje w dziedzinach: architektura, budownictwo, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, mieszkaniowa i komunalna oraz geodezja i kartografia.


§ 1

 1. Do nagród i wyróżnień mogą być zgłaszane wyróżniające się:
  1. prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne - obronione w okresie: 01.11.2003 r.- 29.10.2004 r.
  2. publikacje w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie: 01.11.2003 r.- 29.10. 2004 r.w dziedzinie:
   • architektury i budownictwa,
   • urbanistyki.
   • gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i komunalnej
   • geodezji i kartografii,
 2. Nagrody przyznaje Minister Infrastruktury na wniosek Komisji Nagród.
 3. Nagrody są przyznawane w formie pieniężnej i dyplomu, a wyróżnienia – w formie dyplomu.
 4. Nagrody specjalne dla wydawców są przyznawane w formie dyplomu i pucharu.

§ 2

 1. Wnioskowane do nagród prace dyplomowe powinny być wyłaniane przez Rady Wydziałów.
 2. Wnioski o nagrody za prace doktorskie i habilitacyjne mogą być składane przez jednostki uprawnione do nadawania stopni naukowych jak również przez instytucje zatrudniające autorów lub wykorzystujące ich prace w swojej działalności.
 3. Wnioski o nagrody za publikacje mogą składać wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje wykorzystujące je w swojej działalności.
 4. Wnioski o nagrody specjalne dla wydawców – za promocję książki technicznej w okresie, którego dotyczy konkurs – mogą składać wszystkie oficyny wydawnicze, niezależnie od ich statusu prawno-własnościowego (prywatne, spółdzielcze, instytutowe, uczelniane i inne).
 5. Nie przewiduje się przyznawania nagród za artykuły naukowe i techniczne, zbiory referatów konferencyjnych oraz tłumaczenia z języków obcych.

§ 3

Wniosek powinien zawierać

 1. w przypadku prac dyplomowych:
  • temat pracy,
  • imię, nazwisko, adres zamieszkaniaautora pracy,
  • imię,nazwisko, adres zamieszkaniapromotora,
  • rok akademicki, w którym pracę wykonano oraz datę obrony,
  • uzyskany tytuł zawodowy,
  • recenzje pracy,
  • egzemplarz pracy (z przyczyn organizacyjnych mile widziane- zamiast oryginalnej dokumentacji- czytelne pomniejszenia fotograficzne bądź kserograficzne plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów),
  • wskazanie rysunku bądź planszy najbardziej reprezentatywnej dla zgłoszonej pracy (do ewentualnego wykorzystania w publikacji o nagrodach).
 2. w przypadku prac doktorskich i habilitacyjnych:
  • temat pracy,
  • imię, nazwisko, adres zamieszkaniaautora pracy,
  • imię,nazwisko, adres zamieszkaniapromotora /dla prac doktorskich/,
  • miejsce pracy autora,
  • opinię jednostki zatrudniającej lub wnioskującej,
  • recenzje pracy,
  • uchwałę Rady Wydziału lub Rady Naukowej o nadaniu stopnia naukowego, a w przypadku rozpraw habilitacyjnych również informację o zatwierdzeniustopnia naukowego,
  • egzemplarz pracy,
  • wskazanie rysunku najbardziej reprezentatywnego dla pracy (do ewentualnego wykorzystania w publikacji o nagrodach).
 3. w przypadku publikacji:
  • tytuł publikacji i dane autora(ów), a w przypadku nagrody zespołowej propozycję procentowego udziału poszczególnych członków zespołu w ewentualnej nagrodzie /indywidualny udział nie może być mniejszy niż 7% /, potwierdzoną podpisami wszystkich członków zespołu autorskiego a także kierownika jednostki wnioskującej,
  • imię i nazwisko oraz inne dane redaktora naukowego,
  • nazwę instytucji wydawniczej oraz rok wydania,
  • umotywowanie wniosku, opinie,
  • egzemplarz książki.

§ 4

Wnioski oceniane są według następujących kryteriów:

 1. prace dyplomowe:
  • twórcze wartości opracowania (temat a kierunki rozwoju nauki, techniki oraz innych dziedzin),
  • stopień trudności rozwiązania zadania (umiejętność opanowania trudności),
  • oryginalność i nowoczesność rozwiązania,
  • jasność sformułowania celu pracy, sposób jego osiągnięcia oraz prawidłowość wniosków i formy prezentacji,
  • walory praktyczne pracy oraz stopień gotowości do zastosowania.
 2. prace doktorskie i habilitacyjne:
  • wartość naukowa opracowania (aktualność tematu),
  • oryginalność metod i rozwiązań,
  • stopień trudności prac (teoretycznych i doświadczalnych),
  • jasność ujęcia i konkretność wyników,
  • znaczenie wyników prac dla nauki, techniki, praktyki gospodarczej.
 3. publikacje:
  • wartości twórcze albo dokumentacyjne, wnoszące istotny wkład do nauki lub techniki ( aktualność i oryginalność publikacji popularyzatorskiej),
  • wybór i sposób przedstawienia tematu, ułatwiający wprowadzenie do praktyki lub do nauczania,
  • zalety redakcyjne, edytorskie, językowe i inne uzasadniające wyróżnienie lub nagrodzenie publikacji.
 4. nagrody specjalne dla wydawców:
  • użyteczność i aktualność tematyczna,
  • poziom edytorski,
  • inicjatywa i aktywność wydawnicza,
  • wielkość nakładu.

Wydawcy książek mogą uzyskać nagrodę specjalną niezależnie od tego, czy zgłoszone książki zostały nagrodzone równocześnie, w konkursie na najlepsze publikacje.

§ 5

Prace wnioskowane do nagród zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu konkursu.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę