Konkurs SARP nr 936 – odpowiedzi na pytania

Data dodania: 15.06.2007 | Aktualizacja: 15.06.2007, 00:00:00

Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania Placów Daszyńskiego i Biegańskiego w Częstochowie wraz z łączącym place odcinkiem Alei Najświętszej Maryi Panny.
(Konkurs SARP nr 936).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE „REGULAMINU KONKURSU“

 1. Pytanie: Obiekt położony na działce 92/2 utrudnia powiązanie przestrzeni Placu Daszyńskiego z przestrzenią rynku. Czy w ramach projektowanej koncepcji możliwe jest zaproponowanie wyburzenia lub przebudowy wyżej wspomnianego obiektu?
  Odpowiedź: Nie.
 2. Pytanie: Szereg rysunków, dotyczących konkursu zostało przedstawione uczestnikomw formatach uniemożliwiających autocadowską obróbkę. Stanowi to niepotrzebne utrudnienie,zabierające cenny czas potrzebny na projektowanie.Czy organizator mógłby dostarczyć uczestnikom konkursu zamieszczone w załącznikach 11, 12, 17rysunki:
  • projekt zieleni
  • projekt budowlano-wykonawczy
  • projekt przebudowy III Alei w formacie dwg?

  Odpowiedź: Nie.

 3. Pytanie: Czy zapis w pkt 17.4 ust. 1f regulaminu konkursu dotyczący zachowania oświetlenia usytuowanego wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego dotyczy zachowania istniejących słupów oświetleniowych wraz z lampami i nie dopuszcza zmiany ich lokalizacji?
  Odpowiedź: Tak.
 4. Pytanie do punktu 17.2.Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć przez określenie: „kioski o funkcji handlowej” i określenie„sezonowa gastronomia”.
  Odpowiedź: Przez "kiosk o funkcji handlowej" należy rozumieć niewielki obiekt o funkcji handlowej, nie związany trwale z gruntem. Przez określenie "sezonowa gastronomia" należy rozumieć miejsca konsumpcyjne "na świeżym powietrzu" funkcjonujące w sezonie letnim.
 5. Pytanie do punktu 17.4.15)Prosimy o wyjaśnienie o jakie inwestycje poza obszarem opracowania chodzi i jaki one będą miaływpływ na docelowe funkcjonowanie projektowanego obszaru?
  Odpowiedź: Chodzi o inwestycje polegające na przebudowie części układu komunikacyjnego Częstochowy, których realizacja umożliwi wprowadzenie, w obszarze opracowania, organizacji ruchu określonej w załączniku nr 4.
 6. Pytanie do punktu 18.
  Prosimy o wyjaśnienie czy i jakiej skali mają być przedstawione rzuty obiektów podziemnych: ustępy publiczne pod Pl. Biegańskiego, ustępy publiczne pod Pl. Daszyńskiego, garaż (garaże) podziemny pod Pl. Biegańskiego.
  Odpowiedź: Decyduje projektant.
 7. Pytanie do punktu 18.1.1)Prosimy o uściślenie dot. wymagań treści rysunku w skali 1:500: po to aby czytelne było projektowanezagospodarowanie niezbędne jest przesłonięcie treści mapy zasadniczej w obszarze pomiędzypierzejami zabudowy – czy taki sposób opracowania rysunku będzie akceptowany?
  Odpowiedź: Spełnienie wymagań określonych dla rysunku w skali 1:500 nie powoduje konieczności przysłonięcia treści mapy zasadniczej w obszarze opracowania. Dopuszcza się jednak takie rozwiązanie pod warunkiem zachowania czytelności koncepcji.
 8. Pytanie do materiałów wyjściowych zał. 4: Czy II Aleja będzie zamknięta dla ruchu kołowego?
  Odpowiedź: II Aleja będzie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od Al. Wolności do Placu Biegańskiego. Dopuszcza się ruch rowerowy i dojazd do posesji nie posiadających obsługi komunikacyjnej od zaplecza.
 9. Pytanie do materiałów wyjściowych zał. 11:Czy możliwe jest uzyskanie rysunków projektowanej zieleni w formacie pdf.?
  Odpowiedź: Nie.
 10. Pytanie do materiałów wyjściowych zał. 19: Czy możliwe jest uzyskanie mapy zasadniczej w formacie jpg.?
  Odpowiedź: Nie.
 11. Pytanie do materiałów wyjściowych pkt 17.4.:Czy w ramach konkursu należy przeprojektować rondo na Placu Daszyńskiego przedstawionew Załączniku Nr 12 celem dostosowania do całości kompozycji Placu?
  Odpowiedź: Układ komunikacyjny Placu Daszyńskiego musi odpowiadać wymogom określonym w załączniku nr 4 (z zastrzeżeniem treści odpowiedzi na pytanie nr 24) Zwracamy uwagę, że załącznik nr 12 określa jedynie lokalizację poszczególnych elementów „Pomnika...” a nie układ komunikacji kołowej na Placu.
 12. Pytanie do materiałów wyjściowych zał. 4: Czy III Aleja N.M.P. będzie zamknięta dla ruchu kołowego?
  Odpowiedź: Docelowo tak.
 13. Jaka jest oczekiwana ilość miejsc postojowych ogółem?
  Odpowiedź: Decyduje projektant, z zastrzeżeniem pkt 14.4. ppkt 12 „Regulaminu konkursu...”.
 14. Czy tylko Plac Biegańskiego należy brać pod uwagę jako tereny parkingów podziemnych?
  Odpowiedź: Nie.
 15. Czy jest możliwe umieszczenie linii tramwajowej w tunelu ?
  Odpowiedź: Nie.
 16. Czy jest możliwe obudowanie wiaduktu kolejowego w celu uzyskania ciągłości pierzei ulicy?
  Odpowiedź: Nie.
 17. Czy możliwa jest zmiana sposobu oświetlenia Alei ?
  Odpowiedź: Nie.
 18. Czy można zaproponować inne niż obecnie ukształtowanie ścian placów przy zachowaniu wymaganych warunkami konkursu rezerw terenu ?
  Odpowiedź: Nie.
 19. Czy możliwa jest inna niż w warunkach konkursu lokalizacja pomnika Jana Pawła II ? Czy można zaproponować inne otoczenie pomnika, posadzkę ,zieleń?
  Odpowiedź: Nie dopuszcza się innej lokalizacji pomnika. Warunki dotyczące posadzki, będącej elementem pomnika, określono w załączniku nr 14. Zieleń nie jest elementem pomnika.
 20. Czy można dokonać rekonstrukcji dzwonnicy ?
  Odpowiedź: Nie.
 21. Czy zagospodarowanie działek o których mowa w pkt.17.4 ustęp 13 może zawierać nowoprojektowane obiekty kubaturowe ?
  Odpowiedź: Nie.
 22. Jaki mamy stopień swobody ruchu dla potoku 1000 samochodów na odcinku o którym mowa w pkt 17.4 ustęp. 14 ?
  Odpowiedź: Dopuszczalny poziom swobody ruchu – D.
 23. Czy i na jakich odcinkach Alei zostanie utrzymany przebieg komunikacji miejskiej?
  Odpowiedź: Na odcinku od Al. Wolności do ul. Piłsudskiego.
 24. Czy można zaprojektować obsługę komunikacyjną na Pl. Daszyńskiego bez proponowanego odcinka przecinającego w poprzek plac a w zamian projektując dojazd wzdłuż pierzei południowej . / analogiczne rozwiązanie jak po stronie północnej placu/. Rozwiązane to nie zmieni układu założonego kierunku ruchu a pozwoli na płynne połączenie strefy pieszej Alei i przestrzeni pieszej placu.
  Odpowiedź: Dopuszcza się, inny od przedstawionego w załączniku nr 4, układ komunikacji kołowej na Placu Daszyńskiego pod warunkiem zachowania określonych w w.w. załączniku wjazdów i zjazdów z Placu, połączenia na kierunku wschód – zachód oraz pozostałych postanowień „Regulaminu konkursu...”.
 25. Czy możliwe jest zagłębienie ul. Dąbrowskiego / tunel na odcinku łączącym plac Daszyńskiego z III Aleją/ z jednoczesnym wykorzystaniem na zjazd do parkingu podziemnego? Czy ul. Dąbrowskiego odbywa się ruch tranzytowy?
  Odpowiedź: Nie.
 26. Czy nowoprojektowane elementy małej architektury mogą znacząco odbiegać od charakteru projektowanych na odcinku III Alei?
  Odpowiedź: Decyduje projektant.
 27. Czy są ograniczenia w wprowadzeniu luster wody do kompozycji Alei?
  Odpowiedź: Nie.
 28. Czy plansza podstawowa może być naniesiona na podkład z ukrytym przebiegiem uzbrojenia dla uczytelnienia proponowanych rozwiązań?
  Odpowiedź: Nie. Dopuszcza się zmianę koloru podkładu.
 29. Czy wraz z proponowanym usytuowaniem parkingu podziemnego należy zaproponować ewentualne przekładki infrastruktury podziemnej?
  Odpowiedź: Nie.
 30. Czy mogą być zaproponowane przebiegi ścieżki rowerowej poza środkowym pasem Alei? Czy jest taka ścieżka i po której stronie zaprojektowana w Alei III?
  Odpowiedź: Tak, „mogą być zaproponowane przebiegi ścieżki rowerowej poza środkiem pasa Alei”. W III Alei przewidywany jest ruch rowerowy - ścieżka rowerowa nie jest wyodrębniona.

Sędzia Referent
arch. Zbigniew Świtalski

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę