KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ESTETYZACJI FRONTÓW WODNYCH W PORCIE GDAŃSK W GDAŃSKU

Data dodania: 19.10.2015 | Aktualizacja: 19.10.2015, 19:48:43

Zarząd Oddziału SARP O/Wybrzeże w Gdańsku informuje, że ogłoszony został konkurs NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ESTETYZACJI FRONTÓW WODNYCH W PORCIE GDAŃSK W GDAŃSKU.

Konkurs jest otwarty, dwuetapowy, studialno – realizacyjny, w którym Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu

Ogłoszenie zostanie zamieszczone przez Organizatora w Biuletynie Zamówień Publicznych.

1. Zamawiający:

ZamawiającymOrganizatorem Konkursu jest:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., z siedzibą w Gdańsku,
przy ul. Zamkniętej 18, 80-955 Gdańsk
www.portgdansk.pl

Przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu Zamawiający powierzył, na podstawie art.15. ust.2. Ustawy prawo zamówień publicznych:
Zarządowi Oddziału  „WYBRZEŻE” Stowarzyszenia Architektów Polskich,
z siedzibą w Gdańsku, przy Targu Węglowym 27, 80-386 Gdańsk, www.gdansk.sarp.org.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami konkursu jest:
Sekretarz konkursu: arch. Joanna Wciorka-Konat
z siedzibą w SARP, Targ Węglowy 27, 80-386 Gdańsk;
tel. +48 58 301-41-52, fax 48 58 301-04-53 email: gdansk@sarp.org.pl

2. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji estetyzacji frontów wodnych Martwej Wisły wraz z koncepcją przekształceń wskazanych fragmentów stref nadwodnych Portu Gdańsk (w tym zagospodarowania terenów w granicach określonych na załączniku mapowym) zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznymi przestrzenno- architektonicznymi Organizatora, zawartymi w Regulaminie.

3. Sposób uzyskania regulaminu konkursu

Regulamin Konkursu dostępny będzie w formie zapisu elektronicznego, do pobrania na stronie na stronie internetowej:

Dla potrzeb złożenia wniosku załączniki udostępnione zostaną w formacie jpg;

Uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w konkursie załączniki graficzne przekazane zostaną w formatach pdf oraz dwg.

4. Sposób porozumiewania się z Organizatorem

Wszelką korespondencję, związaną z niniejszym konkursem, należy kierować na adres Biura konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział „Wybrzeże” Targ Węglowy 27 80-836 Gdańsk, e-mail: gdansk@sarp.org.pl z dopiskiem: „KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI  ESTETYZACJI FRONTÓW WODNYCH W PORCIE GDAŃSK w Gdańsku”

5. Wymagania jakie muszą spełniać uczestnicy zawarte są w Regulaminie Konkursu.

6. Terminy konkursu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa w dniu 26.10.2015 r. o godz. 15:00
Termin składania prac I etapu konkursu upływa w dniu 14.12.2015 r. o godz. 15:00

7. Nagrody

I etap konkursu
zakończy się zakwalifikowaniem 3 zespołów do II etapu konkursu

II etap konkursu
I NAGRODA:  25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) + zaproszenie do negocjacji na wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej

Pozostałe zespoły otrzymają wyróżnienia: po 25.000,- zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) każdy zespół.

Sekretarz Organizacyjny Konkursu
arch. Joanna Wciorka-Konat

Szczegóły na stronie: http://gdansk.sarp.org.pl/pokaz.php?id=623

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę