Konkurs architektoniczny - Muzeum Pałac w Wilanowie

Data dodania: 12.04.2007 | Aktualizacja: 12.04.2007, 00:00:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE:
konkurs ogólnopolski, jednoetapowy i realizacyjny na opracowanie koncepcji :

 1. konserwacji budynku dawnej Pompowni na terenie zabytkowego zespołu Pałacu w Wilanowie
 2. adaptacji tego budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych
 3. zagospodarowania nadbrzeża Jeziora Wilanowskiego w otoczeniu dawnej Pompowni

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Muzeum Pałac w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa
 2. Adres, pod którym można uzyskać informacje: sekretariat Dyrektora ds. techniczno-administracyjnych Muzeum Pałacu w Wilanowie, tel. 22 842 50 10 lub 22 842 81 01 w. 103 e-mail: sekretariat@muzeum-wilanow.pl w godz.12.00-15:00
 3. Adres, pod którym można uzyskać regulamin konkursu: taki jak w pkt. I.2).
 4. Osoba do kontaktów z uczestnikami konkursu: Ewa Jakubowska tel. 22842 81 45,
  adres e-mail: ejakubowska@muzeum-wilanow.pl
 5. Adres, pod który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/prace konkursowe: Muzeum Pałac w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, sekretariat Dyrektora ds. techniczno-administracyjnych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Zakres konkursu
  1. Nazwa konkursu nadana przez zamawiającego: Konkurs ogólnopolski, jednoetapowy i realizacyjny na opracowanie koncepcji:
   • konserwacji architektonicznej budynku dawnej Pompowni na terenie zabytkowego zespołu Pałacu w Wilanowie
   • adaptacji tego budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych
   • zagospodarowania nadbrzeża Jeziora Wilanowskiego w otoczeniu dawnej Pompowni
  2. Opis: Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji:
   • konserwacji architektonicznej budynku dawnej Pompowni na terenie zabytkowego zespołu Pałacu w Wilanowie;
   • adaptacji tego budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych
   • zagospodarowania nadbrzeża Jeziora Wilanowskiego w otoczeniu tejże Pompowni
 2. Miejsce: Muzeum Pałac w Wilanowie.
 3. Nomenklatura
 4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 74223000-8

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. Kryteria wyboru uczestników:
  Konkurs przeznaczony jest dla architektów, którzy:
  • posiadają uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i zarazem będących czynnymi członkami samorządu zawodowego architektów w Polsce (Izby Architektów) lub posiadających prawo wykonywania zawodu w innych krajach.
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
  • wykonały w trakcie prowadzenia działalności co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego budynku użyteczności publicznej
  • złożyły pracę konkursową w terminie wymaganym regulaminem.

W sytuacji, gdy podmioty te występują wspólnie, wówczas przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. Kryteria oceny prac konkursowych:
  1. powiązanie budynku z istniejącym układem przestrzennym i otwartość jego relacji z otoczeniem;
  2. jakość architektoniczna pracy konkursowej;
  3. walory rozwiązań funkcjonalnych pracy konkursowej;
  4. innowacyjny charakter projektu;
  5. kryterium dodatkowe: szacowana wartość robót budowlanych (K) z wagą 10%.
   Kryteria wymienione w pkt. 1.1 - 1.4, są równorzędne i decydują łącznie o ocenie w 90%.
 2. Informacje o charakterze administracyjnym
  1. Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 04.05.2007 do godz. 15.00, cena: 10 PLN + VAT
  2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 07.05.2007 do godz. 10.00
  3. Termin składania prac konkursowych: do 11.06.2007 do godz.15:00

SEKCJA V: NAGRODY

 1. Liczba oraz wartość nagród, które zostaną wydane (wypłacone) w przypadku wybrania przez sąd konkursowy prac najlepszych: I nagroda - 7.000 PLN, II nagroda: 3.000 PLN. Organizator przewiduje możliwość zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora najlepszej pracy wyróżnionej w zakresie sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej i kosztorysowej oraz odbioru robót i na sprawowanie nadzoru autorskiego. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród lub ich nie przyznania nagród zgodnie z pkt 9.4 regulaminu konkursu.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

 1. Czy konkurs dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE: Nie.
 2. Data wysłania ogłoszenia: 05.04.2007.
Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę