Konkurs - Kraków

Data dodania: 22.03.2007 | Aktualizacja: 22.03.2007, 00:00:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA /PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

 1. NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, Kontakt Dział Zamówień Publicznych, Do wiadomości Marek Dziewit, PL-31-202 Kraków. Tel. +48 12 614 34 86. E-mail m.dziewit@szpitaljp2.krakow.pl. Faks +48 12 614 34 86.
  Adresy internetowe:
  www.szpitaljp2.krakow.pl
  Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
  Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
  Projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
 2. RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY
  PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
  Podmiot prawa publicznego.
  Zdrowie.
  Rekreacja, kultura i religia.
  Edukacja.
  Inne: Badanie i rozwój.
 3. GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
  PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU/ OPIS PROJEKTU

 1. OPIS
  1. Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
   Opracowanie koncepcji rozbudowy Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.
  2. Krótki opis:
   Opracowanie koncepcji rozbudowy Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie w ramach projektu:
   1. Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych.
   2. Zintegrowany projekt w obszarze specjalistycznej medycyny ratunkowej i katastrof: Centrum Urazów Ratownictwa Medycznego i Katastrof oraz Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej.
  3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
   74222000

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW:
  W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, które:
  1. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. działają na rynku projektowym - min. 10 lat,
  4. w okresie ostatnich 3 lat osiągnęli łączny obrót min. 1 000 000 PLN,
  5. posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie - opracowania projektów budowlano-wykonawczych pełnobranżowych z zakresu budynków użyteczności publicznej lub służby zdrowia o powierzchni użytkowej min. 10 000 m2 - min. 1 posiadający pozwolenie na budowę,
  6. dysponują osobami w branżach:
   1. architektoniczna,
   2. konstrukcyjna,
   3. drogowa,
   4. sieci i instalacje elektryczne,
   5. sieci i instalacje sanitarne.

   Na potwierdzenie wyżej wymienionych warunków wykonawca
   przedłoży:

   1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w konkursie.
   2. Aktualny wyciąg z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   3. Uprawnienia do projektowania dla osób, które będą wykonywać projekt wraz z zaświadczeniami o przynależności do samorządu zawodowego i posiadaniu obowiązkowego OC.
   4. Rachunek zysków i strat za poprzednie 3 lata obrotowe a dla podmiotów nie sporządzających sprawozdania finansowego oświadczenie o osiągniętym w tym czasie obrocie.
   5. Wykaz zrealizowanych projektów w zakresie użyteczności publicznej lub służby zdrowia o powierzchni użytkowej min. 10 000 m2 wraz z dokumentami zaświadczającymi o ich prawidłowej realizacji.
 2. UDZIAŁ JEST ZASTRZEśONY DLA PRZEDSTAWICIELI DANEGO ZAWODU:
  Tak.
  Architekt.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. RODZAJ KONKURSU:
  Otwarty.
 2. NAZWY UCZESTNIKÓW JUŻ ZAKWALIFIKOWANYCH:
 3. KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE DO OCENY PROJEKTÓW:
  Sąd Konkursowy dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac przy uwzględnieniu poniższych kryteriów i ich znaczenia:
  1. Kompozycja urbanistyczna powstała za sprawą projektowanego obiektu w istniejącym otoczeniu punktacja od 0 do 10.
  2. Kompozycja architektoniczna, a w szczególności dobór odpowiedniej formy obiektu do jego przeznaczenia punktacja od 0-10.
  3. Funkcjonalność obiektu punktacja od 0-30.
  4. Celowość zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych oraz zastosowanie rozwiązań technicznych pod względem: estetyki, trwałości, walorów eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych źródeł energii oraz wpływu na środowisko, punktacja od 0-20.
   Punkty będą przyznawane przez każdego członka Sądu Konkursowego w poszczególnych kryteriach, a następnie będą sumowane i ich suma będzie dzielona przez liczbę członków Sądu. Waga kryteriów wymienionych w punktach 1-4 może wynosić łącznie do 70 punktów.
  5. Realizacyjno-eksploatacyjne - łączna waga kryterium może wynosić do 15 punktów, w tym, że:
   1. wysokość koniecznych nakładów na realizację całości inwestycji, punktacja od 0-15,
   2. koszty opracowania dokumentacji i nadzoru autorskiego, punktacja od 0-15.
    Ilość punktów, jakie uzyska każda praca konkursowa w tym kryterium zostanie wyliczona wg następującego wzoru: Ilość punktów = wartość oferowana najniższa brutto pracy konkursowej /wartości badanej pracy konkursowej brutto x waga w każdym podkryterium. Punkty przyznane w każdym z podkryteriów podlegają zsumowaniu i nie mogą w tym kryterium przekroczyć łącznie 30 punktów. Łączna maksymalna ocena pracy może wynieść 100 punktów.
 4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  1. Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
   50/DZ/2007.
  2. Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
   Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub
   dostępu do dokumentów: 5.4.2007 - 11:00.
   Dokumenty odpłatne: nie.
  3. Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
   5.4.2007 - 11:00.
  4. Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów:
   6.4.2007.
  5. Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie:
   Polski.
 5. NAGRODY I SĄD KONKURSOWY
  1. Zostanie przyznana nagroda (nagrody):
   Tak.
   Ilość i wartość przyznawanych nagród: Nagrodami w konkursie są:
   • dla autora najlepszej pracy konkursowej zaproszenie wybranego wykonawcy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu oraz nagroda 50 000 PLN,
   • dla autora 1 wyróżnionej pracy nagroda 25 000 PLN,
   • dla autora 2 wyróżnionej pracy nagroda 10 000 PLN.
  2. Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
   Nagrody zostaną wypłacone w terminie 16-20 dnia od daty rozstrzygnięcia konkursu.
  3. Zamówienia po konkursie:
   Tak. Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu.
  4. Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego:
   Nie.
  5. Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
   1. Krzysztof Bojanowski - architekt, wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich.
   2. Artur Jasiński - architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich.
   3. Krzysztof Bederski - z-ca dyr. ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
   4. Janusz Pieńkowski - z-ca dyr. ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
   5. Agnieszka Latocha Chaber - Pełnomocnik Dyrektora ds. Koordynacji Programów Unii Europejskiej, Kierownik Biura Projektów Międzynarodowych.
   6. mec. Urszula Rozenbajger.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
  Tak.
  Odniesienie do projektów i/lub programów:
  1. Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych.
  2. Zintegrowany projekt w obszarze specjalistycznej medycyny ratunkowej i katastrof: Centrum Urazów Ratownictwa Medycznego i Katastrof oraz Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej.
 2. INFORMACJE DODATKOWE:
  Termin składania prac konkursowych 15.5.2007 godz. 11:00.
 3. PROCEDURY ODWOŁAWCZE
  1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
  2. Składanie odwołań:
  3. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę