III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWNICZA "PRAWO INWESTYCJI BUDOWLANYCH"

Data dodania: 28.04.2015 | Aktualizacja: 28.04.2015, 00:00:00

Business Option s.c. zaprasza na III Ogólnopolską Konferencję Prawniczą "PRAWO INWESTYCJI BUDOWLANYCH", która odbędzie się 20 maja 2015, Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4

 

W programie Konferencji:

I. Przesłanki wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy (prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski)

1. Charakter prawny decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
2. Decyzja o warunkach zabudowy a decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Materialno-prawne podstawy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
4. Tryb wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
5. Sądowa kontrola decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Panel dyskusyjny:
sNSA Alicja Plucińska-Filipowicz
Kasusy:
1. Specyfika lokalizacji anten telekomunikacyjnych na odpowiednio skonstruowanej wieży. 
2. Wybrane kwestie dotyczące ustalania linii zabudowy. 

mec. Artur Kosicki
Kazus: Lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – decyzja o warunkach zabudowy czy plan?

adw. Andrzej Zwara 
Kazus: Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy – kryterium dostępu do drogi publicznej, kontynuacji funkcji, sposobu zagospodarowania działek sąsiednich. Konsekwencje przyjęcia ww. kryteriów.

Wiesław Bielawski (z-ca prezydenta Gdańska)

II. Zagadnienia proceduralne związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (sWSA Mirosław Gdesz, dr Igor Zachariasz)

sWSA Mirosław Gdesz
Problemy procesowe w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy:
1. Istota decyzji o warunkach zabudowy
2. Pojęcie strony postępowania w orzecznictwie
3. Zawieszenie postępowania z uwagi na proces planistyczny
4. Procedura uzgodnieniowa  
5. Przewlekłość postępowania
6. Wygaszenie decyzji 

dr Igor Zachariasz
Zagadnienia proceduralne związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
1. Interes prawny strony postępowania o wydanie decyzji o wzizt 
2. Ważenie interesów w postępowaniu o wydanie decyzji o wzizt
3. Istota stosunku procesowego w przedmiocie wydania decyzji o wzizt

Panel dyskusyjny:  
r.pr. Jakub Troszyński (GDDKiA)
Kazus: Zmiana zarządcy drogi w toku procedury o uzyskanie ZRID

Jacek Szymankiewicz (z-ca prezydenta Gorzowa)
Kazus: Wyłączenie organu administracji publicznej przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

r. pr. Marta Oryl
Kazus: Dopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w świetle art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

III. System zarządzania przestrzenią.  Kluczowe problemy funkcjonalne, organizacyjne i środowiskowe (r. pr. dr Anna Fogel, Bartłomiej Kolipiński)

1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy wobec przepisów prawa ochrony środowiska - ze szczególnym uwzględnieniem relacji do decyzji środowiskowej
a/ Postępowanie w sprawie wydania decyzji wz a obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w tym problem kwalifikacji przedsięwzięcia
b/ Dopuszczalny zakres oceny spełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska przy wydawaniu decyzji wz
c/ Zakres uzgadniania decyzji wz przez organy właściwe w sprawach ochrony środowiska
d/ Udział społeczeństwa, w tym organizacji ekologicznych, w postępowaniu, wynikający z przepisów środowiskowych.

2. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa
a/ Kiedy decyzje wz powinny być uzgadniane z marszałkiem województwa?
b/ Co jest podstawą  nieuzgodnienia: plan wojeweództwa czy zamiar realizacji zadania samorządowego? Jak się ma jedno do drugiego?
c/ Skutki nieuzgodnienia wz dla gminy i wnioskodawcy.
d/ Sytucja wnioskodawcy w przypadku  zażalenia na postanowienie marszałka.

Panel dyskusyjny:
Bartłomiej Kolipiński (Towarzystwo Urbanistów Polskich)
Kazus: Decyzja o warunkach zabudowy - zło niekonieczne?

prof. Paweł Mickiewicz (GDDKiA)
Kazus: Prace archeologiczne przy realizacji inwestycji drogowych oraz ich wpływu na przygotowanie i realizację.

dr Katarzyna Małysa - Sulińska 
Kazus: Ustalanie warunków zabudowy z pominięciem ustaleń zawartych w aktach kształtujących ład przestrzenny sensu largo.

Piotr Gadomski (Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej) 

Moderatorem merytorycznym Konferencji będzie dr Maciej Nowak.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę