Stanowisko SARP

Data dodania: 07.03.2007 | Aktualizacja: 07.03.2007, 00:00:00

English version

Stanowisko Stowarzyszenia Architektów Polskich w sprawie rezultatów konkursu
na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie oraz stanowiska Rady Programowej Muzeum z dnia 24.02.2007 r.

Stowarzyszenie Architektów Polskich przyjmuje wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jako rezultat rywalizacji przeprowadzonej i rozstrzygniętej w zgodzie z "Regulaminem konkursu" i wyraża głębokie przekonanie, że zwycięski projekt winien być podstawą do opracowania kolejnych faz dokumentacji projektowej i służyć realizacji gmachu Muzeum.
Rozstrzygnięcie konkursu będące efektem pracy profesjonalnego jury działającego w składzie zaproponowanym przez władze Warszawy - organizatora konkursu odczytujemy jako wskazanie pracy, która najlepiej spośród projektów nadesłanych na konkurs wypełniła zadanie projektowe określone regulaminem rywalizacji.
Zgodnie z blisko stuletnią tradycją konkursów architektonicznych decyzja Jury jest postanowieniem niepodważalnym, które winno by poparte w dalszych działaniach inwestycyjnych. Z dezaprobatą przyjmujemy zatem postanowienie Rady Programowej Muzeum, zmierzające do odstąpienia od realizacji projektu wyróżnionego I-szą nagrodą, godzące dodatkowo w interes zamawiającego, a pośrednio i uczestników rywalizacji.
W związku z postanowieniem, w którym Rada Programowa MSN zwraca się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o podjęcie mediacji z Prezydentem Warszawy w sprawie odstąpienia od realizacji nagrodzonego projektu, SARP stanowczo wnosi do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Prezydenta Warszawy, by odnosząc się do wskazanego postanowienia Rady Programowej Muzeum zdecydowanie je odrzucili.
Publiczna, otwarta dyskusja poświęcona rezultatom rywalizacji przeprowadzona w dniu 24 lutego wraz z ceremonią otwarcia wystawy prac konkursowych, a tocząca się z aktywnym udziałem wielu uczestników konkursu potwierdziła, że także oni uznali decyzję Jury za właściwą, a wyróżnioną I nagrodą pracę autorstwa Christiana Kereza, za wybitną i mogącą być podstawą dla działań inwestycyjnych.
Wnosimy zatem, by dla przyszłych działań związanych z procesem inwestycyjnym dotyczącym wznoszenia budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej państwo nasze dowiodło, że ustalone i aprobowane zasady działania nie są w nim łamane. Powinniśmy też udowodnić że standardy dla tego rodzaju przedsięwzięć akceptowane uprzednio przez wszystkich uczestników zachowywane są do końca i w pełnym zakresie.
Takie podejście reprezentowane jest także przez międzynarodowe organizacje skupiające architektów.

Jesteśmy przekonani, że jedynym właściwym rozwiązaniem jest podjęcie przez Radę Programową Muzeum rozmów z laureatem konkursu, których celem byłoby zaproponowanie wprowadzenia do wybranego w konkursie rozwiązania ewentualnych korekt i uzupełnień. Stoimy na stanowisku, że profesjonalizm autora projektu oraz oczywista dla wszystkich elastyczność i otwartość zaproponowanego przez niego rozwiązania dają gwarancję otrzymania finalnej koncepcji spełniającej oczekiwania członków Rady Programowej, bez konieczności kompromisu dla jakości rozwiązań architektonicznych i idei projektu.
Takie działanie usunie ryzyko następnego skandalu i pozwoli na realizację Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zgodnie z założonym harmonogramem.

W imieniu władz Stowarzyszenia Architektów Polskich
Jerzy Grochulski - prezes SARP
Warszawa, 25.02.2007 r.


The Association of Polish Architects accepts the results of the Competition on the architectural concept of the Modern Art Museum in Warsaw as being judged in accordance with the competition rules. We are also convinced that the winning project should be the basis for further stages of the design, and ultimately leading to its construction.

SARP assumes that the professional jury, designated by the Warsaw government - the organiser of the Competition - picked out the best work, which fulfilled the competition requirements and rules. According to the century-old tradition of architectural competitions, decisions of the jury are indisputable and should be followed by further procedures. Therefore, we strongly disapprove the Museum Programme Board's attempt to withdraw from its obligation to support the first-prize winning project. Such a position harms both the client and all participants of the Competition.
Referring to the decision of the Museum Programme Board to ask the Minister of Culture and National Heritage and mediate the mentioned withdrawal of the rewarded work with the President of Warsaw, our Association is making an appeal to the Minister of Culture and the President of Warsaw for the definite rejection of such a stand of the Museum Programme Board.

The opening ceremony of the exhibition of the rewarded projects was held on 24th of February, 2007. It was accompanied by an open public discussion with active attendance of many competitors. They accepted the decision of the jury and recognised the first-prize work of Christian Kerez as an outstanding project, which can be the basis for further development.

I order to achieve a speedy and desirable architectural solution we are thus petitioning our government to secure that the established and accepted rules are not broken. Moreover, we feel obligated to demand that the standards once accepted by all participants of such an important event are fully respected to the very end. International architects' organisations always take a similar position on the above matter

We believe that the only right solution is mediation between the Museum Programme Board and the competition winner, which could lead to possible corrections and or supplements to the rewarding scheme.
We are firmly convinced that the author's professional position presented so far and flexibility of his design, guarantee that the final resolution will meet the expectations of MPB members without compromise which could be harmful to the central idea of the project.

We hope that our action will prevent the risk of further scandals and the Museum of Modern Art in Warsaw will be built according to schedule.

On behalf of the SARP Presidium
Jerzy Grochulski - SARP President
Warszawa, February 25th 2007

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę