POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY MIĘDZY GINB, PZIiTB i SARP

Data dodania: 12.11.2014 | Aktualizacja: 12.11.2014, 00:00:00

Szanowni Państwo

Drogie Koleżanki i Koledzy

 

Udział w porządkowaniu zawodowej działalności architektów jest jednym z ważnych działań statutowych Stowarzyszenia. Kreowanie nowych wartości przestrzennych domaga się stworzenia dobrych podstaw warsztatu zawodowego, a to nie może odbywać się w warunkach rozchwianego systemu formalno-prawnego regulującego formuły przygotowania dokumentacji projektowej stanowiącej rejestrację twórczych założeń nowych konceptów przestrzennych. Powyższa konstatacja opisuje sytuację dalece odbiegającą od rzeczywistości codziennego funkcjonowania polskich architektów. Dostrzegając szereg niespójności polskiego prawodawstwa budowlanego i widząc odmienność interpretacji przepisów przez administrację architektoniczno – budowlaną w różnych częściach kraju, władze SARP podjęły starania zmierzające do powstania formalnego systemu wyjaśniania spornych kwestii dotyczących interpretacji polskiego prawodawstwa budowlanego.

Działania te przyniosły efekt w postaci podpisania formalnego porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa i Stowarzyszeniem Architektów Polskich, którego jednym z celów jest stworzenie takiego systemu interpretacji spornych zagadnień, by wypracowane zasady mogły stać się wykładniami obowiązujących przepisów z ich obowiązywalnością na terenie całego kraju.

Zbiór obecnie odmiennie interpretowanych przepisów i sytuacji będących elementami cyklu realizacji i odbioru wznoszonych obiektów powinien stanowić listę spraw przygotowaną przez PZiTB oraz SARP, a wspólna ich ocena wraz z wypracowanymi wykładniami kontrasygnowanymi przez GUNB powinny stanowić twarde zasady postępowania dla wszystkich uczestników procedur inwestycyjnych.

Zdeklarowana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wola eliminowania z polskiej praktyki projektowej i realizacyjnej sytuacji woluntarystycznego interpretacyjnego podejścia służb architektoniczno – budowlanych do niektórych uregulowań formalnych, co miałoby być efektem uzgodnienia przez strony porozumienia wykładni takich poddających się swobodnej interpretacji przepisów i nadania wypracowanym wnioskom charakteru dokumentu formalnego, nakłada na SARP zobowiązanie przygotowania listy takich nieprecyzyjnie sformułowanych uregulowań.

Wobec powyższego ponawiamy apel kierowany do władz oddziałów i indywidualnie zainteresowanych tym problemem Kolegów o zgłaszanie kwestii domagających się ujednoznacznienia, czy wręcz niezależnej wykładni. Pozwoli to na uzupełnienie częściowo już zbudowanej listy zagadnień koniecznych do formalnego zinterpretowania, tworząc podstawy do usprawniania trwających już procesów inwestycyjnych lub wręcz korekt polskiego prawodawstwa budowlanego (a możliwość taka zapisana została również we wskazanym wcześniej Porozumieniu).

Dla realizacji w/w celu ZG SARP powołał Zespół Ekspertów, który we współdziałaniu z sygnatariuszami porozumienia: GUNB i PZiTB (a także z KG Straży Pożarnej) oraz przy współpracy z delegowanymi ekspertami z Izby Architektów RP podejmuje się opracowania wykładni i interpretacji zapisów w aktach i rozporządzeniach funkcjonujących w obszarze prawnym dot. budownictwa. W sytuacjach zdefiniowanych wadliwych zapisów prawa mamy również możliwość wskazywania na konieczność inicjatywy legislacyjnej poprawy wybranych przepisów.

Na podstawie zawartego porozumienia z udziałem GUNB wykładnia przepisów i ich interpretacja staje się obowiązująca na obszarze całego kraju.                     

Zidentyfikowane i opisane szerzej problemy prosimy przesyłać na adres Biura ZG SARP – Zespół Ekspertów SARP na ręce Koordynatora Zespołu dr arch. Jerzego Grochulskiego.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę