Polski Cement w Architekturze

Data dodania: 29.09.2005 | Aktualizacja: 29.09.2005, 00:00:00

RegulaminIX edycji konkursu "Polski Cement w Architekturze" na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich, a jego zleceniodawcą jest Polski Cement Sp. z o.o..

 1. CEL KONKURSU
  Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.
 2. ZADANIE KONKURSU
  Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja konkursu.
  W przypadku IX edycji konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2004 roku.
 3. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
  Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:
  • obiektów budownictwa ogólnego,
  • obiektów budownictwa przemysłowego,
  • obiektów inżynierskich.

  Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

  • oddziały SARP,
  • oddziały PZITB,
  • pracownie, biura projektów,
  • Polski Cement sp. z o.o.

  Zgłoszenia prac przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP do dnia 15.10.2005 r. (00-366 Warszawa, ul. Foksal 2 ).

 4. WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY
  Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:
  1. zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4,
  2. opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 2 stron maszynopisu formatu A-4,
  3. składu zespołu autorskiego.

  Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 15.10.2005 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.

 5. SĄD KONKURSOWY
  Konkurs rozstrzyga 5-osobowy sąd pod przewodnictwem Prezesa lub Wiceprezesa SARP.
  Pięcioosobowe jury składa się z:
  • Prezesa lub Wiceprezesa SARP – przewodniczącego sądu,
  • trzech architektów członków Kolegiów Sędziów Konkursowych SARP powoływanych przez Prezydium ZG SARP,
  • przedstawiciela firmy POLSKI CEMENT sp. z o.o.

  Sąd Konkursowy podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody i ewentualnych wyróżnień po obejrzeniu zrealizowanych obiektów.

 6. KRYTERIA OCENY
  Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za efekt architektoniczny uzyskany poprzez zastosowanie technologii betonowych. Przy ocenie uwzględniane jest również inżynierskie i technologiczne nowatorstwo w sposobie wykorzystania technologii betonowych.
 7. NAGRODY
  Sąd Konkursowy przyznaje nagrody i ewentualne wyróżnienia. Ilość wyróżnień zależy od decyzji Sądu Konkursowego.
  Kwota przeznaczona na nagrody i wyróżnienia wynosi40.000 zł.
  I nagroda w IX edycji konkursu wynosi nie mniej niż15.000 zł.
  Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem.
 8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
  Prace Sądu Konkursowego winny być rozpoczęte do dnia 03.11.2005 r.
  Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej do dnia 15.12.2005 r. Wcześniej osoby zgłaszające prace, które zostały nagrodzone bądź wyróżnione w konkursie zostaną pisemnie o tym fakcie powiadomione.
  W przypadku, gdy w ciągu miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu osoby zgłaszające prace nagrodzone bądź wyróżnione, nie dostarczą do organizatora konkursu repartycji nagród bądź wyróżnień, podpisanych przez wszystkich współautorów projektu nagrodzonego lub wyróżnionego, domniemywa się wtedy, że nagrodę należy wypłacić wszystkim współautorom projektu w częściach równych.
 9. UWAGI KOŃCOWE
  Wszystkie dokumenty związane z konkursem przechowuje Biuro Zarządu Głównego SARP.

  Wręczenia nagród i wyróżnień dokonują:
  • Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich,
  • Prezes Spółki „Polski Cement”
  • Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.
  Rozstrzygnięcie wyników konkursu zgłoszone zostanie do prasy, radia i telewizji oraz czasopism profesjonalnych.

  Zleceniodawca konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania w publikacjach i wszelkich działaniach informacyjnych dotyczących konkursu, wszystkich materiałów dostarczonych na konkurs z zachowaniem praw autorskich przysługujących autorom prac zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  Zleceniodawca konkursu zastrzega sobie prawo do fotografowania obiektów architektonicznych zgłoszonych do konkursu ( za zgodą właściciela obiektu ) w celu wykorzystania ich w publikacjach i wszelkich działaniach promocyjnych ( targi, wystawy ) z zachowaniem praw autorskich przysługujących autorom prac ( zgodnie z obowiązującą zasadą Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych ).

  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania bez odszkodowania konkursu najpóźniej na siedem dni przed pierwszym posiedzeniem sądu konkursowego w przypadku naruszenia przez zleceniodawcę konkursu ustaleń dotyczących jego finansowania.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę