Odpowiedzi na pytania

Data dodania: 30.04.2004 | Aktualizacja: 30.04.2004, 00:00:00

Odpowiedzi na pytania do konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy kina Kalmar na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Pytanie 1.
Czy istnieje możliwość całkowitego wyburzenia istniejącego budynku kina?
Odp:
W punkcie 23 regulaminu konkursu: „Zamawiający postuluje jego przebudowę (rozbudowę, nadbudowę), nie określa jednakże stopnia tej przebudowy jak również stopnia wykorzystania istniejącej substancji, pozostawiając to rozstrzygnięciom konkursowym.” Oznacza to również, że Zamawiający nie określa stopnia projektowanych wyburzeń.

Pytanie 2.
Czy istnieje możliwość usunięcia pomnika ku czci Armii Radzieckiej?
Odp:
Istnieje możliwość przeniesienia pomnika w inne miejsce. Takie działania należy ująć w kosztach inwestycji.

Pytanie 3.
Czy istnieje wskaźnik miejsc postojowych? W jaki sposób należy określić wymaganą ilość miejsc postojowych na terenie działki?
Odp:
Ani w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kołobrzeg, ani w nieobowiązującym już planie nie wskazano wskaźnika miejsc postojowych. Jako minimalną należy przyjąć 30 miejsc parkingowych.

Pytanie 4.
Czy można zaprojektować parking podziemny?
Odp:
Tak o ile będzie to uzasadnione ekonomicznie i będzie uwzględniało istniejące uwarunkowania techniczne, w tym trudne warunki hydrogeologiczne.

Pytanie 5.
Czy określa się maksymalną wielkość powierzchni komunikacyjnych (korytarze, hole, itp.) obsługujących zadany program?
Odp:
Nie określono maksymalnej wielkości powierzchni komunikacyjnych. Obiekt należy zaprojektować pod tym względem oszczędnie funkcjonalnie i jednocześnie oszczędnie ekonomicznie. Zamawiający określił górną granicę kosztu inwestycji.

Pytanie 6.
Czy konieczne jest zaprojektowanie dla obsługi budynku trafostacji wbudowanej lub wolnostojącej?
Odp:
Projekt trafostacji i przyłącza leży po stronie ZE. Obiekt do tej pory funkcjonował jako kinoteatr i dyskoteka. Jeśli nowoprojektowany obiekt będzie wymagał budowy trafostacji co może wynikać z zapotrzebowania mocy i wystawionych warunków przez ZE, to koszty te należy ująć w kosztach inwestycji. Zgodnie z prawem energetycznym koszty te ustala ZE w oparciu o zapotrzebowaniu na moc, która nie jest obecnie znana. Niezależnie od tego czy będzie konieczność budowy trafostacji czy też nie, koszty opłaty przyłączeniowej należy zaliczyć do kosztów inwestycji.

Pytanie 7.
Czy planowany łączny koszt inwestycji to wielkość brutto czy netto?
Odp:
Netto.

Pytanie 8.
Czy istnieje inwentaryzacja zieleni? Czy znajdują się na działce objętej konkursem drzewa przeznaczone do całkowitego zachowania?
Odp:
Istnieje inwentaryzacja parku z roku 1977, która wymaga aktualizacji. Każdorazowa wycinka drzew w obszarze parku wymaga uzyskania zgody na wycinkę. Należy tak projektować ażeby ograniczyć wycinkę drzew do minimum.

Pytanie 9.
Czy Zamawiający posiada wszelkie prawa autorskie w tym majątkowe Autora budynku KALMAR, który ma być poddany modernizacji?
Odp:
Zamawiający jest w trakcie przejmowania od autora budynku autorskich praw majątkowych. Autorskie prawa osobiste pozostają niezbywalne.

Pytanie 10.
Jakie działania Zamawiający przewiduje podjąć w przypadku wszczęcia przez Autora budynku postępowania przewidzianego Regulaminem Izby Architektów przeciw autorowi zwycięskiej koncepcji w przypadku realizacji, o czym mówi załączony wzór umowy?
Odp:
Zamawiający nie przewiduje możliwości wszczęcia przez Autora budynku postępowania przewidzianego Regulaminem Izby Architektów. Zamawiający jest w stałym kontakcie z Autorem budynku pierwotnego.

Pytanie 11.
Czy w opisanej wyżej sytuacji, gdyby Zamawiający nie posiadał ww praw można w ogóle rozważać jakiekolwiek działania modernizacyjne bez narażania autora zwycięskiej koncepcji na problemy prawne w przyszłości?
Odp:
Patrz odpowiedź na pytanie 9 i 10.

Sędzia referent
arch. Marek Perepeczo

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę