Nagrody Ministra Infrastruktury

Data dodania: 27.02.2004 | Aktualizacja: 27.02.2004, 00:00:00

Wnioski można składać osobiście w Departamencie Architektury i Budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury, ul. Wspólna 4, pok. 4088, tel.: 661-81-89 lub przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Architektury i Budownictwa, ul. Wspólna 4, 00-926 Warszawa, w terminie do 30 kwietnia 2004 roku.

Regulamin zgłaszania wniosków w sprawie przyznania nagród Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego, urbanistyki oraz geodezji i kartografii

§1

 1. Do nagród mogą być zgłaszane osiągnięci oryginalne, odkrywcze, charakteryzujące się wysokimi walorami jakościowymi i ekonomicznymi oraz przyczyniające się w istotny sposób do zaspokojenia materialnych i kulturowych potrzeb społecznych w dziedzinach:
  1. architektury i budownictwa
   1. projekty zrealizowanych obiektów budowlanych: budynków budowli i ich zespołów - nowo wznoszonych i modernizowanych,
   2. projekty zastosowane w praktyce budowlanej:
    • rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych,
    • rozwiązań technicznych i technologicznych z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, oczyszczania miast i utylizacji odpadów, ciepłownictwa i komunikacji,
    • systemów organizacyjnych, ekonomicznych, technicznych i innych,
  2. planowania przestrzennego i urbanistyki
   1. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   2. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
   3. plany zagospodarowania przestrzennego województw,
    • uchwalone i opublikowane;
   4. analizy i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu i zagadnień jego rozwoju
   5. analizy i studia o charakterze transgranicznym z zakresu zagospodarowania przestrzennego obszarów wzdłuż granicy Polski,
    • przyjęte przez zamawiającego.
  3. geodezji i kartografii - technologie i techniki geodezyjne i kartograficzne zastosowane w praktyce,
  4. prac naukowo-badawczych, metodologicznych, analitycznych, programowych - z dziedzin wymienionych w pkt. 1-3.
 2. Nagrody przyznaje Minister Infrastruktury na wniosek Komisji Nagród.
 3. Nagrody - I, II, III stopnia - przyznawane w formie dyplomu i nagrody pieniężnej, przeznaczone są zarówno dla obywateli polskich jak i innych państw

§2

 1. Wnioski mogą zgłaszać twórcy osiągnięć, jednostki organizacyjne i instytucje oraz osoby fizyczne i prawne związane z powstawaniem, bądź wykorzystywaniem zgłoszonego do nagrody osiągnięcia
 2. Warunkiem zakwalifikowania pracy do nagrody jest jej wdrożenie (wykorzystanie w praktyce). Termin jaki upłynął od wykonania, uchwalenia lub wdrożenia nie może przekraczać 3 lat.
 3. Praca zgłoszona do nagrody w latach poprzednich, w odniesieniu do której decyzja o nagrodzeniu została odroczona, może być zgłoszona ponownie w obowiązującym trybie i terminie.
 4. Praca nie zakwalifikowana do nagrody w latach poprzednich nie może być ponownie zgłoszona

§3

 1. Wniosek powinien zawierać następujące dane oraz informacje
  1. dane identyfikujące zgłaszającego wniosek,
  2. zgodę autora pracy na zgłoszenie wniosku (jeśli zgłoszenia dokonuje osoba trzecia),
  3. nazwę (tytuł) osiągnięcia,
  4. charakterystykę opisową ze wskazaniem na czym polega twórczy charakter osiągnięcia; w przypadku, gdy jest to możliwe i zgodne z naturą osiągnięcia, pożądane jest podanie informacji o efektach wymiernych jego wdrożenia (zastosowania w praktyce),
  5. rysunki, schematy, fotografie oraz inne materiały graficzne umożliwiające ocenę osiągnięcia,
  6. termin wykonania pracy lub wdrożenia, przy czym dla projektów zrealizowanych obiektów jako termin wdrożenia przyjmuje się datę oddania obiektu do użytkowania,
  7. opinię użytkownika, odnośnie użytkowania lub eksploatacji przedmiotu pracy /dot. §1 pkt 1 i 3/, a w przypadku prac wymienionych:
   1. w §1 pkt 2 - opinię specjalistyczną lub opinię Gminnej, Powiatowej, Wojewódzkiej lub Głównej Komisji Urabanistyczno-Architektonicznej,
   2. w §1 pkt 4 - opinię zleceniodawcy i co najmniej dwie recenzje,
  8. dane personalne twórcy, a w przypadku prac zespołowych dane każdego członka zespołu:
   1. imię i nazwisko, zawód, tytuł lub stopień naukowy,
   2. nazwę (w pełnym brzmieniu) i adres firmy, w której opracowano zgłoszony projekt
  9. propozycję procentowego udziału poszczególnych członków zespołu w ewentualnej nagrodzie (indywidualny udział nie może być mniejszy niż 7%) - w przypadku nagrody zespołowej
  10. potwierdzenie danych wymienionych w pkt 9 przez kierującego zespołem autorskim i wszystkich członków zespołu, a także kierownika jednostki organizacyjnej (lub kierownika jednostki wiodącej w przypadku kilku jednostek współdziałających) zakładu, w którym realizowano pracę,
  11. spis załączników.
 2. O zamiarze zgłoszenia wniosku o przyznanie nagrody należy poinformować kierownika jednostki, w której zrealizowano osiągnięcie.
 3. Wnioski wraz z dokumentacją należy składać w I egzemplarzu.

§4

 1. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni na piśmie o decyzji podjętej przez Ministra Infrastruktury.
 2. Ministerstwo Infrastruktury zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac do celów badań naukowych i publikacji.
 3. Opracowania, po rozpatrzeniu przez Komisję Nagród, zostaną zwrócone autorom

Zobacz oryginalne dokuemnty:
Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę