Konkurs urbanistyczno-architektoniczny Szczecinek

Data dodania: 21.05.2004 | Aktualizacja: 21.05.2004, 00:00:00

Gmina Miejska Szczecinek ogłasza Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego cmentarza komunalnego w Szczecinku.

 1. Niniejszy Konkurs jest konkursem ogólnopolskim, otwartym, jednoetapowym, realizacyjnym.
 2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu wraz z rozwiązaniami architektonicznymi obiektów
  i ogrodzeniem terenu cmentarza komunalnego w Szczecinku, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być:
  • Osoby fizyczne, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
  • Jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej, uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wymagane uprawnienia.
  • Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie,które to:
   • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
   • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
   • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
    oraz
   • złożyły pracę konkursową w terminie wymaganym Regulaminem Konkursu.
 4. Nie mogą być Uczestnikami Konkursu osoby, które:
  • są członkami Sądu Konkursowego;
  • brały udział w opracowywaniu Regulaminu Konkursu lub organizowaniu Konkursu.
 5. Prace konkursowe będą oceniane przez Sąd Konkursowy wg poniższych kryteriów:
  5.1.Kryteria podstawowe, do których należą:
  • jakość i czytelność rozwiązań przestrzennych;
  • jakość rozwiązań funkcjonalnych;
  • dostosowanie formy architektonicznej obiektu do sąsiedztwa istniejącego ukształtowania terenu i układu zieleni;
  • walory estetyczne proponowanych rozwiązań;
  5.2.Kryteria pomocnicze, do których należą:
  • nowatorstwo i oryginalność przyjętych rozwiązań;
  • ekonomika rozwiązań (w tym szacunkowy całkowity koszt inwestycji);
  • walory eksploatacyjne.
 6. W niniejszym Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:
  • nagroda podstawowa w Konkursie - zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora projektu zwycięskiego;
  • mianem projektu zwycięskiego zostanie określona praca, której Sąd Konkursowy przyzna I nagrodę;
  • nagrody dodatkowe - nagrody pieniężne przyznawane w następujący sposób:
   I nagroda - 8.000,00 zł
   II nagroda - 5.000,00 zł
   III nagroda - 3.000,00 zł
 7. Opis warunków udziału w konkursie, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie musi złożyć Uczestnik konkursu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w konkursie – określone są w Regulaminie Konkursu.
 8. Regulamin Konkursu dostępny jest do dnia 22.06.2004 r. za odpłatnością 122,00 PLN (brutto).
 9. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub za pośrednictwem poczty do dnia 25.06.2004 r. do godz 1400.
 10. Składanie prac konkursowych w siedzibie Zamawiającego Szczecinek, Pl. Wolności 13 pok. 33 na ręce Sekretarza Organizacyjnego Konkursu wyłącznie w dniu 15.09.2004 r. w godz. od 800 do 1500.
 11. Adres, pod którym można uzyskać informacje i Regulamin Konkursu:

Urząd Miasta Szczecinek pokój nr 33
Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, Zachodniopomorskie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Danuta Kowalska- Sekretarz OrganizacyjnyKonkursu
Telefon:(094) 37 141 45 Faks:(0-94) 37 402 54
e-mail: konkurs.cmentarz@iarp.pl
http://www.szczecinek.pl

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę