Konkurs SARP nr 984

Data dodania: 05.10.2018 | Aktualizacja: 10.10.2018, 19:34:58

Konkurs SARP nr 984 – Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)

Uniwersytet Warszawski we współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Oddziałem Warszawskim SARP ogłasza konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”, realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.Opracowanie konkursowe musi być zrealizowane na określonym  terenie, z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego zawartych w Materiałach do konkursu. Konkurs jest otwarty, jednoetapowy i realizacyjny tj. na podstawie którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji inwestycji. Zaproponowane rozwiązania konkursowe powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie i pełnym zakresie oraz w najkorzystniejszy sposób realizować szczegółowy opis przedmiotu konkursu. Zaproponowane koncepcje funkcjonalno- przestrzenne muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Uniwersytetu Warszawskiego co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do konkursu oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych. 

Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-urbanistycznych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji. Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne. Koncepcje winny także w sposób optymalny wpisywać nowy budynek w kontekst historyczny.

Skład Sądu Konkursowego: 

oraz Sędziowie Zapasowi:

Sekretarz Sądu Konkursowego:

Harmonogram konkursu: 

 

Nagrody pieniężne:

Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz materiały konkursowe znajdują się pod adresem: http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/


University of Warsaw, in cooperation with the Main Board of the Association of Polish Architects (SARP) and the Warsaw Branch of the Association of Polish Architects (SARP), announces  architectural and urban design contest for an architectural and landscaping concept  for the project titled“Construction of a Main Campus (Higher Yard) Building”implemented within the framework of the“University of Warsaw 2016-2025” Multi-Year Program.  The competition design should be implemented in the specified area, taking into account the „Program requirements and guidelines” of the Employer, contained in the Materials for the competition. The competition is open, one-stage and of  implementation, ie on the basis of which project documentation will be made, constituting the basis for the implementation of the investment. Proposed competition solutions should strictly fall within the assumed budget and to  the full extend and in the most beneficial way to carry out a detailed description of the subject of the competition. The proposed functional and spatial concepts should meet the expectations of the University of Warsaw in terms of spatial, architectural, program and functional solutions, as well as economic assumptions indicated in the Regulations and Materials for the competition and be in accordance with the provisions of applicable administrative decisions.

The contest aims to serve as a platform for a wide-scale confrontation of creative designs, and is expected to enable the selection of those architectural and urban planning, as well as landscaping concepts that offer the best functional and spatial arrangement opportunities. The concepts presented should provide for future-oriented solutions that will be feasible both in terms of economic effectiveness of the construction process, low operating costs over the building’s life cycle, as well as positive impact on humans and on the natural environment. The concepts should provide relations with historical context.

The Competition Jury:

The Contest Organizer has appointed the following Jury Secretary:

 

Schedule of the competition:

Cash prizes

The competition is conducted in Polish.

The rules of the competition along with attachments and competition materials can be found at: http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/ 

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę