Konkurs SARP nr 981 - wyniki

Data dodania: 30.01.2019 | Aktualizacja: 30.01.2019, 16:30:47

W dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie SARP w Warszawie, ogłoszono wyniki Konkurs SARP nr 981 – konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

Sąd Konkursowy obradował w składzie:

WYNIKI KONKURSU:

I NAGRODĘ w wysokości 30.000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej otrzymuje: 

Praca konkursowa o numerze 009 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 89 71 42

PROJEKT PRAGA sp. z o.o.
Ul. Mińska 25 bud. 73
03-808 Warszawa

Uzasadnienie:
Pierwszą nagrodę przyznano za koncepcję domu akademickiego kreującego wielopoziomową wspólnotę studencką.

Zakomponowana na planie krzyża bryła dobrze wpisuje się w istniejący kontekst otwartych terenów zielonych a w przyszłości stanowić będzie integralny element rozbudowywanego południowego kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Idea „odwróconych” dziedzińców tematycznych, zlokalizowanych między ramionami domu studenckiego i dopełnionych planowaną w przyszłości zabudową, pozwala na oszczędne gospodarowanie przestrzenią współdzieloną z sąsiadami, stając się zalążkiem urbanistyki całego obszaru.

Przyjęty układ funkcjonalno-przestrzenny pozwala uniknąć długich ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku, proponując w zamian typologię opartą o niewielkie, kilkunastoosobowe grupy sąsiedzkie rozłożone wokół wielopoziomowego rdzenia mieszczącego przeplatające się strefy integracji i wypoczynku oraz kuchnie. Projekt jest udaną próbą odnalezienia kameralnej skali relacji sąsiedzkich

i dobrze przemyślanej hierarchii przestrzeni integracji społecznej. Poszczególne jednostki mieszkalne zaprojektowano z dbałością o naturalne oświetlenie oraz atrakcyjność widoków z większości pomieszczeń oferując równorzędne warunki zamieszkania.

Mądrze zastosowane materiały i środki techniczne sprzyjają uzyskaniu niskich kosztów inwestycji, eksploatacji oraz dobremu starzeniu się budynku. Subtelną i bezpretensjonalną architekturę uzyskano skromnymi środkami wyrazu świadczącymi o dojrzałości warsztatu projektowego. Proponowana architektura stanowić będzie  tło celebrujące życie codzienne użytkowników, zamiast być sama w sobie spektaklem. Projektowane przestrzenie wspólne i estetyka są bardzo współczesną propozycją, odpowiadającą potrzebom użytkowników.

Sąd Konkursowy  dostrzega autorski charakter rozwiązań budujących wspólnotę mieszkańców i wierzy, że zrealizowany obiekt ma szansę stać się wzorcowym domem studenckim.

II NAGRODĘ w wysokości 20.000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej otrzymuje:
Praca konkursowa o numerze 013 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 35 19 41

JEMS ARCHITEKCI  sp. z o.o.
Ul. Gagarina 28a
00-754 Warszawa

Uzasadnienie:
Drugą nagrodę przyznano za wysoką kulturę warsztatu projektowego przekładającą się bezpośrednio na jakość architektury.

Budynek kreuje zwarty blok zabudowy w jednoznaczny sposób wyznaczając pierzeję planowanego w przyszłości placu. Umiejętnie wykorzystano istniejącą topografię terenu wynosząc ogólnodostępną przestrzeń wejściową budynku na poziom publicznego placu i posadawiając ją na podium mieszczącym łatwo obsługiwane funkcje techniczne.

Stworzony wewnątrz kwartału dziedziniec stanowi początek sekwencji kaskadowo na siebie nałożonych, półotwartych przestrzeni wewnątrz budynku. Zlokalizowane na kolejnych kondygnacjach użytkowych wielofunkcyjne obszary integrują wokół siebie mieszkańców poszczególnych pięter jak i łączą je ze sobą, stanowiąc pretekst dla bujnego życia akademickiego.

Walorem pracy jest adekwatny do potrzeb młodego użytkownika, nieformalny charakter mieszkań studenckich osiągnięty dzięki lokalizacji miejsc do spania na podestach podokiennych. Integralną częścią koncepcji wnętrz jest sposób opracowania detalu fasad, choć zastosowane tu rozwiązania jednocześnie podnoszą atrakcyjność mieszkań jak i komplikują nadmiernie realizację budynku.

Proponowana architektura to ciekawa współczesna interpretacja modernistycznej maszyny do mieszkania dedykowanej życiu akademickiemu i dostosowanej do specyficznych warunków z nim związanym, jednak roztoczona w projekcie wizja idealnego akademika nie odnosi się wystarczająco do realnych potrzeb i możliwości finansowych publicznego inwestora.

III NAGRODĘ w wysokości 15.000 zł netto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 015 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 51 55 15

ANALOG PIOTR ŚMIERZEWSKI
Ul. Szymanowskiego 13/2
75-573 Koszalin

Uzasadnienie:
Trzecią nagrodę przyznano za trafne zdefiniowanie budynku akademika, jako obiektu będącego skromnym, trwałym i bezpretensjonalnym tłem dla indywidualnych i grupowych aktywności użytkowników.

Zadbano o jednoznaczną hierarchią przestrzenną: od prywatnych pokoi, poprzez półprywatną (na poszczególnych piętrach), do publicznej – na wykreowanym placu i w otaczającej zieleni.

Użyto trwałych, sprawdzonych technologii i systemów konstrukcyjnych, tak by realizacja i użytkowanie były oczywiste i przewidywalne, co w konsekwencji racjonalizuje koszty, podobnie jak zaproponowane formy elementów budowlanych (ścian, słupów, okien) i ich detali.

Spójność architektoniczną połączono z dość jednoznaczną kompozycją urbanistyczną: obiekt pomyślany jest zarówno jako wolnostojący (w otoczeniu naturalnej zieleni) jak i jedna z pierzei przyszłego placu.

Zdaniem Sądu Konkursowego obiekt jest trafną odpowiedzią na zadane pytanie, wyrażoną w racjonalnym, choć może cokolwiek nazbyt brutalnym języku.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 10.000 zł netto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 004 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 01 78 72

4am Architekci s.c. 
Tomasz Karpiński, Arkadiusz Wróblewski
Ul. Koszykowa 31
00-553 Warszawa

Uzasadnienie:
Wyróżnienie przyznano za spójną architektonicznie i urbanistycznie, wartościową propozycję kształtowania budynku akademika, a w szczególności trafną interpretację założeń masterplanu.

Zaproponowano obiekt wpisany w kompozycję przestrzenną docelowego układu kampusu, stanowiący jednoznaczne zakończenie kompozycji głównej osi przy jednoczesnym prawidłowym ukształtowaniu powiązań funkcjonalnych i przestrzennych z otoczeniem. Podkreślenia wymaga atrakcyjne otwarcie dziedzińca na teren Parku Służewieckiego, zapewniające dodatkowo dobre doświetlenie wnętrza.

Zadbano o czytelny i prawidłowy rozkład funkcji w budynku oraz prosty układ komunikacyjny ułatwiający orientację.

Za wartościowe Sad Konkursowy  uznał również kształtowanie pokoi w systemie modułowym, co umożliwia modyfikacje struktury mieszkań w trakcie użytkowania budynku.

Wątpliwości budzi kształtowanie budynku bardziej jako formy hotelu akademickiego zarówno w wyrazie stylistycznym elewacji budynku, kształtowaniu przestrzeni komunikacji wewnętrznej, jak i standardzie technicznym wyposażenia.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 10.000 zł netto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 010 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 47 15 23

WXCA sp. z o.o.
Ul. Bracka 18 lok. 62 
00-028 Warszawa

Uzasadnienie:
Wyróżnienie przyznano za ciekawe ukształtowanie bryły akademika wokół centralnego dziedzińca – rynku.

Zaproponowane rozwiązanie budynku respektuje ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a jednocześnie w ciekawy sposób tworzy powiązania z otoczeniem.

Sąd Konkursowy  docenił propozycję oddzielenia strefy mieszkalnej od ogólnodostępnej. Podział na mniejsze zespoły mieszkalne oraz dobór naturalnych materiałów wpływają na wysoki komfort warunków mieszkalnych.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę