Konkurs SARP nr 932

Data dodania: 12.10.2005 | Aktualizacja: 12.10.2005, 00:00:00

Uwaga!
Dostępne są odpowiedzi na pytania

Rozstrzygnięcie Konkursu SARP

Regulamin Konkursu na koncepcję architektoniczną kościoła parafialnego na szlaku pielgrzymkowym pod honorowym patronatem ks. arcybiskupa Stanisława Nowaka Metropolity Częstochowskiego

Konkurs sarp nr 932

Zamawiający:
Parafia Rzymsko–Katolicka p. w. Niepokalanego Serca NMP 42-200 Częstochowa, ul. Rozdolna 4

Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Częstochowie
42-200 Częstochowa ul. Kopernika 11, lok.11

1.Nazwa i adres zamawiającego.
Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 42-200 Częstochowa, ul. Rozdolna 4.

2.Nazwa i adres organizatora.
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Częstochowie. 42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 11, lok.11. Tel: (34)3246935, fax: (34)3248546, email: czestochowa@sarp.org.pl

3.Podstawa prawna organizacji konkursu.
Regulamin Konkursów Architektonicznych, Urbanistyczno-Architektonicznych i Urbanistycznych SARP, z uwzględnieniem wewnętrznych uregulowań prawnych Kościoła Katolickiego.

4.Forma konkursu.
Konkurs otwarty, ogólnopolski, jednoetapowy, realizacyjny.

5.Przedmiot konkursu i cel konkursu.

5.1.Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna kościoła parafialnego na szlaku pielgrzymkowym, zlokalizowanego w Częstochowie, przy ul. Rozdolnej 4, w dzielnicy Mirów.

5.2.Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji architektonicznej, będącej podstawą do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacji inwestycji, a także wyłonienie projektanta całego zamierzenia.

6.Uczestnicy konkursu.

6.1.Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, należące do Izby Architektów oraz podmioty, w ramach których działa co najmniej jedna osoba spełniająca powyższe warunki.

6.2.Osoby reprezentujące uczestników konkursu muszą należeć do Izby Architektów.

6.3.Uczestnicy konkursu są związani regulaminem konkursu.

7.Sposób porozumiewania się uczestników konkursu z zamawiającym.

7.1.Kontakt pomiędzy uczestnikami konkursu a zamawiającym odbywa się wyłącznie za pośrednictwem organizatora, na zasadach określonych w regulaminie. Bezpośredni kontakt uczestnika konkursu z zamawiającym w jakiejkolwiek formie, dotyczący konkursu w czasie jego trwania, jest niedopuszczalny i traktowany jako naruszenie regulaminu konkursu.

7.2.Przekazywanie informacji, oświadczeń i dokumentów pomiędzy organizatorem, a uczestnikami konkursu odbywa się pisemnie, za potwierdzeniem odbioru na żądanie, a składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu w sposób określony w pkt 10.

8.Terminy.

  1. Ogłoszenie konkursu i rozpoczęcie sprzedaży regulaminu konkursu.12.10.2005 r.
  2. Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu do dnia24.10.2005 r.
  3. Wysłanie odpowiedzi na pytania do dnia31.10.2005 r.
  4. Składanie prac konkursowych i zakończenie sprzedaży regulaminu konkursu do dnia05.12.2005 r.
  5. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu20.12.2005 r.

9.Regulamin konkursu.

9.1.Regulamin konkursu można nabyć do dnia 05.12.2005 r. w siedzibie organizatora, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym, po przesłaniu zamówienia pocztą lub faxem. Cena regulaminu konkursu wynosi 120 zł. Na powyższą sumę zostanie wystawiony przez organizatora rachunek.

9.2.Regulamin zostanie wysłany w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

9.3.Regulamin zapisany jest na płycie cd, z załączonym wydawnictwem książkowym.

10.Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu.
Pytania należy przesyłać w sposób nie identyfikujący uczestnika konkursu i autora (autorów) pracy konkursowej (anonimowo lub z podaniem zastępczego adresu zwrotnego), pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora, do dnia 24.10.2005 r. Potwierdzenie otrzymania pytań, zostanie na żądanie, przesłane wyłącznie na zastępczy adres zwrotny. Na pytania przesłane po przepisowym terminie odpowiedzi nie zostaną udzielone.

11.Odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu.
Do każdego, kto nabył regulamin konkursu, wysłane zostaną do dnia 31.10.2005 r., odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie zostaną złożone w przepisowym terminie.

12.Składanie prac konkursowych.

12.1.Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe w siedzibie organizatora, w dniu 05.12.2005 r., w godz. od 9.00 do 15.00, za pokwitowaniem odbioru.

12.2.W przypadku, przekazania pracy konkursowej przez pocztę lub przez kuriera, nie decyduje data nadania przesyłki, lecz rzeczywisty czas jej dostarczenia.

12.3.Prace dostarczone po terminie określonym w pkt 12.1. nie będą rozpatrywane przez sąd konkursowy.

12.4.Opakowanie, zawierające pracę konkursową nadesłaną pocztą, należy opatrzyć zastępczym adresem zwrotnym (nie identyfikującym uczestnika konkursu i autora (autorów) pracy), a w środku umieścić nie zaklejoną kopertę ze znaczkiem pocztowym jak na list polecony, opatrzoną tym samym zastępczym adresem zwrotnym. W kopercie należy umieścić pokwitowanie oznaczone przez uczestnika konkursu liczbą rozpoznawczą pracy.

12.5.Do pracy konkursowej należy dołączyć zaklejoną, opieczętowaną w sposób nie identyfikujący uczestnika konkursu i autora (autorów) pracy, opatrzoną napisem „karta identyfikacyjna” kopertę, zawierającą kartę identyfikacyjną (załącznik nr 2).

12.6.Opakowanie pracy konkursowej oraz planszę, część opisową i kopertę zawierającą kartę identyfikacyjną, należy oznaczyć tą samą, sześciocyfrową, liczbą rozpoznawczą, wpisaną w pole o wymiarach; 6 x 2 cm. Na planszy liczbę rozpoznawczą należy umieścić poziomo, w prawym górnym rogu. Opakowanie może zawierać wyłącznie jedną pracę konkursową.

12.7.Na materiałach wchodzących w skład pracy konkursowej lub stanowiących jej opakowanie, zabrania się umieszczania jakichkolwiek dodatkowych znaków rozpoznawczych, pod groźbą wykluczenia pracy z konkursu za naruszenie jej anonimowości.

13.Zakres merytoryczny pracy konkursowej.

13.1.Obszar opracowania.
Obszar opracowania stanowią działki o numerach ewidencyjnych 7, 8/1, 9/2, k.m. 200, o łącznej powierzchni 12.092 m2, zlokalizowane w Częstochowie, przy ul. Rozdolnej 4.

13.2.Przedmiot opracowania.
Koncepcja architektoniczna obejmująca budynki wraz z wnętrzami pomieszczeń liturgicznych i zagospodarowanie terenu.

13.3.Wymagania szczegółowe.1)Uwzględnienie programu funkcjonalnego (załącznik nr 6).
2)Uwzględnienie wymagań zawartych w „Nowym ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego” (załącznik nr 10).

14.Forma i sposób prezentacji pracy konkursowej.

14.1.Część graficzna pracy konkursowej, narysowana na jednej sztywnej planszy w układzie pionowym, formatu 70 x 100 cm i grubości nie większej niż 0,5 cm, powinna zawierać;

 1. zagospodarowanie terenu, w skali 1:500, narysowane na podkładzie stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu,
 2. rzuty, przekroje i elewacje budynku (budynków) w skali nie mniejszej niż 1: 200, z uwzględnieniem, co najmniej wyposażenia pomieszczeń liturgicznych,
 3. rozwinięcia ścian pomieszczeń liturgicznych w skali nie mniejszej niż 1:100, z uwzględnieniem wyposażenia pomieszczeń liturgicznych,
 4. ewentualnie inne; rysunki, szkice i wizualizacje, ukazujące walory proponowanego rozwiązania.

14.2.Część opisowa, nie przekraczająca 5 stron maszynopisu, powinna zawierać w szczególności;

 1. uzupełnienie informacji o przyjętych rozwiązaniach nie przedstawionych w części graficznej, z określeniem zastosowanych materiałów oraz systemu ogrzewania i wentylacji, jeżeli system ten ma znaczący wpływ na rozwiązania przestrzenne.
 2. zestawienie powierzchni pomieszczeń i bilans terenu.

15.Kryteria oceny prac konkursowych:

 1. Spełnienie wymagań określonych w regulaminie konkursu.
 2. Zachowanie i podkreślenie walorów krajobrazowych lokalizacji.
 3. Znalezienie formy, oddającej czas jej powstania, dostosowanej do miejsca oraz do właściwie rozwiązanej funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań liturgicznych.
 4. Harmonijne połączenie funkcji kościoła parafialnego z okresowo występującą funkcją obsługi pielgrzymów, z uwzględnieniem elastyczności rozwiązania.
 5. Oszczędność rozwiązania uzyskana poprzez znalezienie optymalnych proporcji pomiędzy poniesionymi nakładami, w tym kosztami inwestycji a uzyskanym efektem, w zakresie funkcji, formy i konstrukcji, z uwzględnieniem kosztów eksploatacji.

16.Sąd konkursowy.

16.1.Skład sądu konkursowego.
Przewodniczący:

 • arch. Ryszard Jurkowski – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Sędzia referent:

 • arch. Jerzy Kopyciak – sędzia konkursowy, SARP Oddział w Częstochowie.

Sędziowie:

 • ks. Zdzisław Hatlapa – przewodniczący Komisji do Spraw Budownictwa i Sztuki Sakralnej.
 • ks. Wieńczysław Kot – proboszcz Parafii p. w. Niepokalanego Serca NMP,
 • arch. Stanisław Oset – przedstawiciel zamawiającego,
 • arch. Maciej Piwowarczyk – sędzia konkursowy, SARP Oddział w Częstochowie.

Zastępcy sędziów:

 • mgr inż. Mirosława Całka – przedstawiciel zamawiającego
 • arch. Maria Markiewicz–Migalska – sędzia konkursowy, SARP Oddział w Częstochowie

Sekretarz organizacyjny

 • arch. Mariusz Błażewicz – SARP Oddział w Częstochowie

16.2.Ze względu na wewnętrzne uregulowania prawne Kościoła, rozstrzygnięcie konkursu nie może być sprzeczne ze stanowiskiem, wchodzących w skład sądu konkursowego; przewodniczącego Komisji do Spraw Budownictwa i Sztuki sakralnej oraz proboszcza „Parafii...”

17.Nagroda i autorskie prawa majątkowe.

17.1.Nagrodę stanowi zlecenie wykonania projektu budowlanego i projektu wykonawczego, na podstawie nagrodzonej pracy konkursowej oraz zaleceń sądu konkursowego, na warunkach określonych w projekcie umowy o wykonanie prac projektowych (załącznik nr 4).

17.2.Sąd konkursowy może przyznać wyróżnienia honorowe.

17.3.Wszyscy uczestnicy konkursu przekazują organizatorowi nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe, w zakresie niezbędnym do publikacji prac konkursowych i zobowiązują się nieodpłatnie udostępnić, na jego prośbę, niezbędne do tego celu materiały w postaci cyfrowej.

17.4.Nośniki pracy nagrodzonej (plansza i opis) przechodzą na własność zamawiającego.

17.5.Zamawiający i laureat nagrody zawrą umowę, której projekt stanowi załącznik nr 4, w terminie 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Strona uchylająca się od zawarcia umowy w powyższym terminie, zapłaci stronie przeciwnej odszkodowanie w wysokości 20% wartości honorarium, określonego w projekcie umowy.

17.6.Uczestnicy konkursu mogą odebrać swoje prace, w siedzibie organizatora, po upływie 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

18.Sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia konkursu.

18.1.Rozstrzygniecie konkursu zostanie publicznie ogłoszone w siedzibie Kurii Archidiecezjalnej w Częstochowie, Al. NMP 54, w dniu 20.12.2005 r o godz. 14.00 i niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej SARP.

18.2.Do wszystkich uczestników konkursu zostanie wysłana informacja o rozstrzygnięciu konkursu w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia.

19.Wykaz załączników.

Załączniki cyfrowe:

 1. Oświadczenie o związaniu regulaminem konkursu
 2. Formularz karty identyfikacyjnej
 3. Formularz pokwitowania odbioru pracy konkursowej
 4. Projekt umowy o wykonanie prac projektowych
 5. Informacja o terenie
 6. Program funkcjonalny
 7. Mapa zasadnicza do celów projektowych
 8. Fotografie
 9. Film

Załączniki papierowe:

 1. Nowe ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego
Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę