Konkurs Polski Cement w Architekturze

Data dodania: 23.07.2004 | Aktualizacja: 23.07.2004, 00:00:00

REGULAMIN VIII EDYCJI KONKURSU "POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE” na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich, a jego zleceniodawcą jest Polski Cement Sp. z o.o..

 1. CEL KONKURSU
  Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.
 2. ZADANIE KONKURSU
  Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja konkursu.
  W przypadku VIII edycji konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2003 roku.
 3. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
  Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej.
  Mogą to być prace z zakresu:
  • obiektów budownictwa ogólnego,
  • obiektów budownictwa przemysłowego,
  • obiektów inżynierskich.

  Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

  • oddziały SARP,
  • oddziały PZITB,
  • pracownie, biura projektów,
  • Polski Cement sp. z o.o.

  Zgłoszenia prac przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP do dnia 30.09.2004 r. ( 00-366 Warszawa, ul. Foksal 2 )

 4. WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY
  Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:
  1. zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4,
  2. opisową charakterystykę obiektu ( zespołu obiektów ) nie przekraczającą 2 stron maszynopisu formatu A-4,
  3. składu zespołu autorskiego.

  Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 30.09.2004 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu

 5. SĄD KONKURSOWY
  Konkurs rozstrzyga 5-osobowy sąd pod przewodnictwem Prezesa lub Wiceprezesa SARP.
  Pięcioosobowe jury składa się z:
  • Prezesa lub Wiceprezesa SARP – przewodniczącego sądu,
  • trzech architektów członków Kolegiów Sędziów Konkursowych SARP powoływanych przez Prezydium ZG SARP,
  • przedstawiciela firmy POLSKI CEMENT sp. z o.o.
  • Sąd Konkursowy podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody i ewentualnych wyróżnień po obejrzeniu zrealizowanych obiektów.

 6. KRYTERIA OCENY
  Nagrodyiwyróżnieniaprzyznawane sąza efekt architektonicznyuzyskany poprzezzastosowanie technologii betonowych. Przy ocenie uwzględniane jest również inżynierskie i technologiczne nowatorstwo w sposobie wykorzystania technologii betonowych.
 7. NAGRODY
  Sąd Konkursowy przyznaje nagrody i ewentualne wyróżnienia. Ilość wyróżnień zależy od decyzji Sądu Konkursowego.
  Kwota przeznaczona na nagrody i wyróżnienia wynosi40.000 zł.
  I nagroda w VIII edycji konkursu wynosi nie mniej niż 15.000 zł.
  Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem.
 8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
  Prace Sądu Konkursowego winny być rozpoczęte do dnia 20.10.2004 r.
  Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej do dnia 3.11.2004 r. Wcześniej osoby zgłaszające prace, które zostały nagrodzone bądź wyróżnione w konkursie zostaną pisemnie o tym fakcie powiadomione. W przypadku, gdy w ciągu miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu osoby zgłaszające prace nagrodzone bądź wyróżnione, nie dostarczą do organizatora konkursu repartycji nagród bądź wyróżnień, podpisanych przez wszystkich współautorów projektu nagrodzonego lub wyróżnio-nego, domniemywa się wtedy, że nagrodę należy wypłacić wszystkim współautorom projektu w częściach równych.
 9. UWAGI KOŃCOWE
  Wszystkie dokumenty związane z konkursem przechowuje Biuro Zarządu Głównego SARP.
  Wręczenia nagród i wyróżnień dokonują:
  • Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich,
  • Prezes Spółki „Polski Cement”
  • Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.

Rozstrzygnięcie wyników konkursu zgłoszone zostanie do prasy, radia i telewizji oraz czasopism profesjonalnych.

Zleceniodawca konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania w publikacjach i wszelkich działaniach informacyjnych dotyczących konkursu, wszystkich materiałów dostarczonych na konkurs z zachowaniem praw autorskich przysługujących autorom prac zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zleceniodawca konkursu zastrzega sobie prawo do fotografowania obiektów architektonicznych zgłoszonych do konkursu (za zgodą właściciela obiektu) w celu wykorzystania ichw publikacjach i wszelkich działaniach promocyjnych (targi, wystawy) z zachowaniem praw autorskich przysługujących autorom prac (zgodnie z obowiązującą zasadą Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania bez odszkodowania konkursu najpóźniej na siedem dni przed pierwszym posiedzeniem sądu konkursowego w przypadku naruszenia przez zleceniodawcę konkursu ustaleń dotyczących jego finansowania.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę