Konkurs na zagospodarowanie przestrzenne terenu otoczenia Stadionu Narodowego w Warszawie

Data dodania: 15.02.2008 | Aktualizacja: 15.02.2008, 00:00:00

Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu otoczenia Stadionu Narodowego w Warszawie

 1. Organizator konkursu
  Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łazienkowskiej 6a,
  00-449 Warszawa
 2. Przedmiot konkursu:
  Przedmiotem konkursu jest opracowanie w skalach 1:2000, 1:1000 oraz 1:500 koncepcji zagospodarowania terenu otoczenia Stadionu Narodowego w Warszawie.
  Założeniem konkursu jest stworzenie nowej jakości przestrzeni miejskiej, która powinna stać się atrakcyjnym fragmentem Warszawy zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych. Stworzenie takiej przestrzeni będzie się wiązało z określeniem granic działek inwestycyjnych oraz funkcji i parametrów zabudowy kubaturowej a ponadto, zaprojektowaniem lokalnego układu komunikacyjnego, oraz przestrzeni publicznych o różnym charakterze, łączących ruch kołowy i pieszy.
  Oczekiwane efekty są zróżnicowane, od urbanistyczno-architektonicznych, poprzez estetyczne i funkcjonalne, do technicznych oraz marketingowych. Oczekuje się podniesienia prestiżu miejsca i osiągnięcia nowej renomy dla tego rejonu Warszawy, który będzie można porównywać z podobnymi rejonami innych stolic europejskich.
  Ważne jest także wyznaczanie optymalnego zakresu przekształceń we wskazanym obszarze oraz zaprojektowanie metody osiągnięcia planowanych przekształceń, przy założeniu ich konsekwentnej realizacji. Należy zaprojektować podział nieruchomości na poszczególne tereny inwestycyjne i zaproponować etapowanie ich realizacji.
 3. Kryteria kwalifikacji uczestników:
  Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki udziału w konkursie.
  W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy a także:
  1. Złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z oświadczeniami i dokumentami zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie konkursu,
  2. Posiadają lub posługują się osobami fizycznymi posiadającymi:
   • Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i są członkami Izby Architektów RP,
    W przypadku zagranicznych Uczestników konkursu muszą oni legitymować lub posługiwać się osobami legitymującymi się:
   • kwalifikacjami wymaganymi do świadczenia usług architektonicznych (wykonywania zawodu architekta) w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują;
   • przynależnością do organizacji samorządu zawodowego architektów, jeśli w danym kraju taka organizacja istnieje; a także zobowiązać się do uzyskania przez Uczestnika konkursu lub osobę, którą Uczestnik konkursu dysponuje, w terminie podpisania umowy:
   • członkostwa w Krajowej Izbie Architektów RP
 4. Skład Sądu Konkursowego
  1. Michał Borowski – architekt, Prezes Narodowego Centrum Sportu
  2. Henryk Drzewiecki - architekt, Sędzia Konkursowy OW SARP
  3. Marek Mikos – architekt, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
  4. Jacek Nowak – Naczelny Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziału Regionalnego w Warszawie
  5. Jerzy Skrzypczak - architekt, Sędzia Konkursowy OW SARP
  6. Marcin Świetlik - architekt
  7. Zbigniew Włodarski – architekt, Główny Specjalista w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
   Funkcję Przewodniczącego Sądu Konkursowego pełnić będzie Pan Michał Borowski, funkcję Zastępcy Przewodniczącego Sądu Konkursowego pełnić będzie Pan Marek Mikos, funkcję Sędziego Referenta pełnić będzie Pan Zbigniew Włodarski.
   Sekretarz Sądu Konkursowego – Pan Rafał Mroczkowski
 5. Liczba oraz wartość nagród, które zostaną przyznane
  I.Nagroda pieniężna w wysokości 100 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
  II.Nagroda pieniężna w wysokości 80 000 zł
  III.Nagroda pieniężna w wysokości 60 000 zł
  oraz ewentualne wyróżnienia w łącznej wysokości 60 000 złotych.
 6. Kryteria oceny prac konkursowych
  1. atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań urbanistycznych i komunikacyjnych- 45 %
  2. sprawność funkcjonalna zaproponowanych rozwiązań - 35 %
  3. zalety koncepcji przy założonym etapowaniu - 20 %
   Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i w taki sposób zostanie przeliczona liczba punktów w każdym z kryteriów.
   • Aby uzyskać pierwszą nagrodę - praca konkursowa musi uzyskać co najmniej 75 punktów,
   • Aby uzyskać drugą nagrodę lub trzecią nagrodę - praca konkursowa musi uzyskać co najmniej 65 punktów.
 7. Ogłoszenie o konkursie:
  Ogłoszenie o konkursie zostało przesłane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 11 lutego 2008r.
 8. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
  Wnioski można składać do dnia 03 marca 2008r. do godz. 1600.
 9. Termin składania prac konkursowych
  Przewidywany termin składania prac konkursowych: do dnia 19 maja 2008r.
 10. Termin rozstrzygnięcia konkursu
  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 2 czerwca 2008r.
 11. Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu
  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ncs2012.pl oraz w siedzibie Organizatora
 12. Osoba upoważniona do udzielania informacji o konkursie
  Sekretarz Sądu Konkursowego Pan Rafał Mroczkowski
  tel. kom. + 48 504 088 203,
  fax. + 48 22 529 89 29

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie internetowej Organizatora www.ncs2012.pl oraz w Regulaminie konkursu.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę