Konkurs na studium programowo-przestrzenne rejonu Chwaliszewa w Poznaniu

Data dodania: 11.07.2005 | Aktualizacja: 11.07.2005, 00:00:00

Miasto Poznań
61-841 Poznań
plac Kolegiacki 17
tel. 878-52-10

ogłasza Konkurs jednoetapowy na opracowanie studium programowo-przestrzennego rejonu Chwaliszewa w Poznaniu

Opis przedmiotu konkursu wg CPV: 74.22.40.00-5

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie Uczestnicy muszą dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie;
  2. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego (składających) wniosek;
  3. Podpisane oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i zezwoleniu na korzystanie z utworu;
  4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestników składających wspólny wniosek.

Do wniosku należy również załączyć zamknięte opakowanie zawierające sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą.

Kryteria oceny prac konkursowych:

  1. wartości przestrzenne - 40%
  2. zagospodarowanie dawnego koryta Warty - 30%
  3. zagospodarowanie "Traktu Królewsko-Cesarskiego" - 10%
  4. rozwiązanie obsługi komunikacyjnej - 10%
  5. realna możliwość wykonania projektu - 10%

Miejsce i termin udostępnienia regulaminu konkursu:
Regulamin konkursu (w cenie 30 zł) można otrzymać za zaliczeniem pocztowym lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, plac Kolegiacki 17, pok. 245, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem tel. (0-prefix-61) 878 52 10.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
29.07.2005 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. 247.

Termin składania prac konkursowych przez zakwalifikowanych Uczestników:
16.09.2005 r., godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. 247.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę