Konkurs na przebudowę Sali Okrągłej - Gdańsk

Data dodania: 06.03.2006 | Aktualizacja: 06.03.2006, 00:00:00

Samorząd Województwa Pomorskiego ogłasza architektoniczny konkurs projektowy na przebudowę Sali Okrągłej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 1. Przedmiot konkursu: wykonanie pracy konkursowej - projektu koncepcyjnego przebudowy Sali Okrągłej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 2. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 21 wraz z dokumentami wymienionymi w § 4 regulaminu konkursu, w terminie do dnia 17.03.2006 r. , do godz. 10.00
 4. Regulamin architektonicznego konkursu projektowego, na żądanie uczestnika, zostanie przekazany w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przesłanego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, Biuro Obsługi Urzędu, fax 0-58 32-61-557.
 5. Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy w szczególności:
  1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej dla budowy lub przebudowy obiektów użyteczności publicznej, potwierdzoną wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 2 zamówień polegających na wykonaniu takiej dokumentacji.
  2. zapewnią udział w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno - budowlanych we wszystkich branżach objętych projektem.
 6. Uczestnik konkursu składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie następujące dokumenty:
  1. oświadczenie wg. wzoru na załączniku nr 1 do regulaminu
  2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej dla budowy lub przebudowy obiektów użyteczności publicznej z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wg. wzoru na załączniku nr 2 do regulaminu,
  4. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; wg. wzoru na załączniku nr 3 do regulaminu
  5. decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno- budowlanych oraz zaświadczenie o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane i na listę członków izby samorządu inżynierów budownictwa, dla osoby/osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2.
 7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie.
 8. Kryteria oceny prac konkursowych:
  • funkcjonalność - 40 %
  • estetyka obiektu - 40 %
  • walory eksploatacyjne i koszt przyjętych rozwiązań - 20%
 9. Termin składania prac konkursowych, nie krótszy niż 21 dni, zostanie określony w zaproszeniu do składania prac.
 10. Wyboru najlepszej pracy konkursowej dokona sąd konkursowy.
 11. Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej, w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 12. Kontakt w sprawie konkursu pod numerem tel. 0-58 32-61-646 lub 0-58 32-61-551.
Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę