Konkurs na projekt terminala Kraków - Balice

Data dodania: 22.03.2007 | Aktualizacja: 22.03.2007, 00:00:00

Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA /PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

 1. NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
  Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o. o., ul. kpt. M. Medweckiego 1, Do wiadomości Marek Paszek, PL-32-083 Balice. Tel. +48 12 639 33 64. E-mail konkurs@lotnisko-balice.pl. Faks +48 12 411 79 77.
  Adresy internetowe:
  www.lotnisko-balice.pl
  Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
  Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
  Projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
 2. RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
  Inne: spółka prawa handlowego.
  Inne: działalność dotycząca portów lotniczych.
 3. GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU/ OPIS PROJEKTU

 1. OPIS
  1. Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
   Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy istniejącego terminala pasażerskiego wraz z hotelem.
  2. Krótki opis:
   1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej:
    1. rozbudowy terminala pasażerskiego przylotowego (pełny program dla przylotów) i odlotowego (program ograniczony do rozbudowy strefy odlotów po kontroli bezpieczeństwa), zlokalizowanego pomiędzy terminalem pasażerskim istniejącym a terminalem cargo, powiązanego funkcjonalnie z terminalem istniejącym,
    2. hotelu zlokalizowanego od strony południowej wraz z parkingiem wielopoziomowym podziemnym.
     Głównym zadaniem, jest zaprojektowanie rozbudowy terminala pasażerskiego, (funkcja podstawowa) powiązanego z hotelem i parkingiem (funkcje towarzyszące), z uwzględnieniem powiązania z planowaną stacją kolei (szynobusu).
   2. Oczekiwanym rozwiązaniem jest maksymalna integracja obiektów projektowanych z istniejącymi, tak aby stanowiły ściśle powiązany funkcjonalnie i przestrzennie zespół.
   3. Rozwiązania techniczne i wyposażenie instalacyjne powinno umożliwiać funkcjonowanie poszczególnych obiektów jako niezależnych, zarządzanych przez wyodrębnione podmioty gospodarcze: docelowo połączony zintegrowany terminal pasażerski przylotowo-odlotowy (istniejący wraz z projektowanym), parkingi, hotel, stacja szynobusu.
   4. Projekt powinien uwzględniać realizację obiektów etapowo, maksymalnie redukując uciążliwości związane z ich budową i włączaniem do eksploatacji, bez zakłócania pracy portu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez okres całego roku.
   5. Od Uczestników Konkursu oczekuje się przedstawienia rozwiązań w zakresie technologii obsługi pasażerów (zgodnych z obowiązującymi przepisami), umożliwiającymi osiągnięcie maksymalnych wskaźników przepustowości szczytowej godzinowej, przy zachowaniu standardu obsługi pasażerów w klasie B zgodnie ze standardami IATA. Obliczenia przepustowości dla zaprojektowanego układu należy zawrzeć w części opisowej dołączonej do pracy. Wszystkie elementy funkcjonalne powinny być dostosowane do wyliczonej przepustowości.
   6. Rozbudowę terminalu należy projektować przy założeniu, że istniejący budynek terminalu pasażerskiego zostanie przekształcony docelowo w terminal odlotowy o przepustowości szczytowej godzinowej ok. 2200 PAX w odlotach (przy 60-ciu stanowiskach check-in).
   7. Od Uczestników Konkursu oczekuje się rozwiązań opartych na wiedzy w zakresie metodologii projektowania terminali pasażerskich zawartych w Airport Development Reference Manual, 2004 International Air Transport Associacion, 9th Edition, zaleceń Aneksu 9 i 14 ICAO, Doc. 30 ECAC, Katalogu zaleceń dla właściwego stosowania dorobku prawnego Schengen oraz najlepszych praktyk ustanowionego przez Radę UE z dnia 8.2.2002.
   8. Poza wskazanymi zaleceniami oczekuje się także rozwiązań będących wynikiem własnych doświadczeń Uczestników Konkursu w projektowaniu podobnych obiektów.
   9. Po rozstrzygnięciu Konkursu przewiduje się zlecenie opracowania koncepcji wielobranżowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Z uwagi na złożoność problematyki programowania funkcji i projektowania rozwiązań technicznych i technologicznych współczesnych lotnisk od autorów wybranej do realizacji pracy oczekuje się podjęcia współpracy i uwzględniania uwag i zaleceń pokonkursowych oraz wprowadzanie na etapie opracowywania koncepcji wielobranżowej i projektu budowlanego zmian funkcjonalnych w przyjętych rozwiązaniach wynikających z przepisów szczegółowych, uszczegółowienia potrzeb Zamawiającego, służb operujących na lotnisku oraz operatorów poszczególnych zespołów pomieszczeń.
  3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
   74223000.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW:
  1. Uczestnik Konkursu posiada uprawnienia niezbędne do wykonania działalności lub czynności objętych Konkursem oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 29.1.2004 r., Nr 19, poz. 177 z pomniejszymi zmianami).
  2. Uczestnik Konkursu posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Pracy Konkursowej.
 2. UDZIAŁ JEST ZASTRZEŻONY DLA PRZEDSTAWICIELI DANEGO ZAWODU:
  Tak.
  Architekt.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. RODZAJ KONKURSU:
  Otwarty.
 2. NAZWY UCZESTNIKÓW JUŻ ZAKWALIFIKOWANYCH:
 3. KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE DO OCENY PROJEKTÓW:
  1. Rozwiązanie architektoniczno-przestrzenne (w tym: funkcjonalność, wartość artystyczna, oryginalność rozwiązań, nawiązanie części projektowanej do istniejącego budynku terminala pasażerskiego, zapewnienie możliwości realizacyjnych w zakresie konstrukcyjnym, ekonomika inwestycji) - 70%.
  2. Rozwiązanie urbanistyczne zagospodarowania terenu wokół budynku z uwzględnieniem układu komunikacyjnego i etapowania realizacji inwestycji - 30%.
 4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  1. Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
   MPL/ZZ/ZP/5/07.
  2. Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
   Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 10.4.2007 - 13:00.
   Dokumenty odpłatne:
   podać cenę: 150,00 PLN.
   Warunki i sposób płatności: Przelew na konto Zamawiającego: Bank BPH SA Oddział w Balicach 72 1060 0076 0000 4044 5009 5371.
  3. Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
   10.4.2007 - 13:00.
  4. Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów:
   11.4.2007.
  5. Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie:
   Polski.
 5. NAGRODY I SĄD KONKURSOWY
  1. Zostanie przyznana nagroda (nagrody):
   Tak.
   Ilość i wartość przyznawanych nagród: I Nagroda - 80 000 PLN; II nagroda 50 000 PLN; III nagroda 30 000 PLN oraz zaproszenie autorów nagrodzonych Prac Konkursowych do negocjacji bez ogłoszenia.
  2. Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
  3. Zamówienia po konkursie:
   Tak. Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu.
  4. Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego:
   Tak.
  5. Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
   1. Stefan Kuryłowicz.
   2. Janusz Duliński.
   3. Marek Dunikowski.
   4. Max Bonnefil.
   5. Tomasz Jachna.
   6. Janusz Sepioł.
   7. Krzysztof Jaroszkiewicz

SEKCJA V: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
  Tak.
  Odniesienie do projektów i/lub programów: Niniejszy Konkurs dotyczy Projektu TEN-T: Zadanie 1.2.7. pn.: Rozbudowa istniejącego terminala o nowy moduł.~
 2. INFORMACJE DODATKOWE:
 3. PROCEDURY ODWOŁAWCZE
  1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
  2. Składanie odwołań:
  3. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
 4. DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
  9.3.2007.
Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę