Konkurs na projekt koncepcyjny filharmonii w Szczecinie

Data dodania: 11.10.2006 | Aktualizacja: 11.10.2006, 00:00:00

Ogłoszenie Konkursu architektonicznego, jednoetapowego, na projekt koncepcyjny budynku filharmonii przy ul. Małopolskiej w Szczecinie

ZAMAWIAJĄCY

 1. Nazwa: Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
 2. Adresy i osoby upoważnione do kontaktów -
  SARP Oddział w Szczecinie, 70-551 Szczecin, Plac Żołnierza 2 ,
  Tel.- fax 091 4339 181, e- mail: szczecin@sarp.org.pl

  Sekretarz organizacyjny konkursu arch. Ewa Nosek tel.0914870863, 603794803
  Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
 3. Rodzaj zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Opis Konkursu

  1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: konkurs architektoniczny, jednoetapowy na projekt koncepcyjny budynku filharmonii przy ul. Małopolskiej w Szczecinie.
  1.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno budynku Filharmonii wraz z projektem zagospodarowania terenu – w zakresie koniecznym dla przedstawienia idei ogólnej projektu. Założenia programowe inwestycji zostały określone w regulaminie konkursu.
  1.3). Miejsce: Szczecin przy ul. Małopolskiej 48, działka nr 3/11 obr. Śródmieście
  Pow. użytkowa : około 11 000 m2

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:

 1. a) uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, bądź podmioty te występujące wspólnie, odpowiadające wymaganiom oraz warunkom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
 2. dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia projektowe w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu.
 3. wykazanie realizacji w ciągu ostatnich 3 lat działalności min. 2 projektów budynków użyteczności publicznej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. Rodzaj konkursu: Jednoetapowy.
 2. Kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:
  1. a/ powiązanie projektowanego budynku Filharmonii z istniejącym układem przestrzennym
  2. wartości rozwiązania funkcjonalnego,
  3. wartości estetyczne i przestrzenne projektu,
  4. wartości konstrukcyjne, materiałowe i realizacyjne projektu,
  5. sposób zagospodarowania terenu
  6. łączny koszt budowy projektowanego budynku wynikający z pracy konkursowej.

   Kryteria wymienione w punktach od „a” do „d” traktowane będą jako równorzędne i decydować będą o ocenie w 90%. Kryteria wymienione w punktach „e” i „f” mają charakter pomocniczy i udział każdego z nich w ocenie stanowić będzie 5%. Kryteria wymienione w pozycjach „a” do „d” oceniane będą ilością punktów od „0” do 22, te wymienione w poz. „e” i „f” – od 0 do 6.
 3. Informacje administracyjne

3.1. Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu .

Sprzedaż Regulaminu konkursu - od 19 października 2006 r.

Koszt zakupu Regulaminu konkursu - 60,-zł

Regulamin konkursu wraz z załącznikami można zamówić w siedzibie SARP O/ Szczecin, poprzez pisemne lub telefoniczne złożenie zamówienia.

Wpłat można dokonać w biurze SARP O/Szczecin, 70-551 Szczecin, Plac Żołnierza Polskiego 2 lub przelewem na konto nr 06 1240 3813 1111 0000 4375 6562 w Banku PeKaO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego1.

3.2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, w biurze SARP O/Szczecin,
70-551 Szczecin, Plac Żołnierza Polskiego 2 do 27 listopada 2006 r.

3.3.Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do złożeniaprac konkursowych do dnia 11 grudnia 2006 r.

3.4. Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu w biurze SARP w Szczecinie,
Plac Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin - do 22 stycznia 2007r.

3.5. Odpowiedzi na pytania zostaną opracowane do dnia 5 lutego 2007r.

3.6. Składanie prac konkursowych w biurze SARP Oddział Szczecin 70-551 Szczecin, Plac
Żołnierza Polskiego 2 do 28 maja 2007 do godz.1300

3.7. Rozstrzygnięcie konkursu – 20 czerwca 2007r. w godz. 1200 - 1400, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1.

4. Rodzaj i wysokość nagród:

dla uczestników, których prace zostaną wskazane przez Sąd Konkursowy.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę