Konkurs na opracowanie projektu fasady Pawilonu Polski na Wystawie EXPO 2008

Data dodania: 05.09.2007 | Aktualizacja: 05.09.2007, 00:00:00

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(ZAMAWIAJĄCY)
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel. (22) 432 80 80, faks (22) 432 86 20
http://www.parp.gov.pl

Działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

ogłasza jednoetapowy konkurs otwarty na:

na opracowanie projektu scenariusza, scenografii, zagospodarowania wnętrza oraz dekoracji fasady Pawilonu Polski na Wystawie EXPO 2008 w Saragossie.

 1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie pracy konkursowej, zwanej dalej „projektem scenariusza, scenografii, zagospodarowania wnętrza oraz dekoracji fasady Pawilonu Polski na Wystawie EXPO 2008 w Saragossie”. Przez pojęcie „projekt” rozumie się koncepcję narracji, artystyczną wizję zawierającą opis oraz wizualizację (szkice, rysunki, grafika komputerowa, etc.) „przygody”, którą lub które przeżyje odwiedzający Pawilon Polski, scenografii, technologii i materiałów wykorzystanych do ich realizacji oraz zagospodarowania wnętrza Pawilonu oraz dekoracji jego fasady.
 2. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego scenariusza ekspozycji oraz najlepszego architektonicznie i eksploatacyjnie projektu, uwzględniającego charakter i rangę miejsca, który pozwoli na zrealizowanie unikatowego, pozostawiającego niezatarte pozytywne wrażenie, nowoczesnego, oryginalnego, innowacyjnego Pawilonu Polski na Wystawę EXPO 2008 w Saragossie.
 3. Zadaniem Konkursu jest wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie szczegółowego projektu wykonawczego scenariusza, scenografii narracyjnej, zagospodarowania wnętrza oraz fasady Pawilonu Polski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad ich realizacją.
 4. Uczestnikiem konkursu, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminie Konkursu, która legitymuje się (lub dysponuje osobami, które legitymują się) uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z przepisem art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.) i są członkami Izby Architektów RP.
 5. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z oświadczeniami i dokumentami określonymi w Regulaminie Konkursu należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii PARP I piętro (pok. 163.1) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa do dnia 24 września 2007 r. do godziny 11.00.
 6. Kryteriami oceny prac konkursowych są:
  1. atrakcyjność narracyjna i oryginalność pomysłu – maksymalnie15 punktów;
  2. atrakcyjność wizualna – maksymalnie15 punktów;
  3. spójność scenografii i dekoracji fasady z zaproponowanym scenariuszem – maksymalnie 15 punktów;
  4. jakość rozwiązań architektoniczno-przestrzennych w kontekście zapewnienia możliwości realizacyjnych – maksymalnie 15 punktów;
  5. zgodność projektu z założeniami Koncepcji Programowej udziału Polski w Wystawie EXPO 2008 w Saragossie, opisanymi w (Załączniku nr 3) – maksymalnie 15 punktów;
  6. użycie nowoczesnych technik wystawienniczych – maksymalnie 20 punktów;
  7. szacunkowy koszt realizacji scenariusza, scenografii, zagospodarowania wnętrza i dekoracji Pawilonu – maksymalnie 5 punktów.
 7. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego (www.parp.gov.pl). W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego wniosku o przekazanie Regulaminu, Zamawiający przekaże Regulamin konkursu w terminie 5 dni od daty wpłynięcia wniosku. Regulamin konkursu przekazywany jest bezpłatnie.
 8. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 24 września 2007 roku o godzinie 11.00.
 9. Termin składania prac konkursowych, sporządzonych zgodnie z Regulaminem konkursu, upływa w dniu 15 października 2007 r. o godzinie 11.00.
 10. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
  1. I nagroda – zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki autora pracy nagrodzonej na opracowanie szczegółowego projektu wykonawczego i nadzór autorski nad realizowanym projektem (istotne warunki umowy stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu),
  2. II nagroda w wysokości 30.000,00 zł,
  3. III nagroda w wysokości 20.000,00 zł,
  4. dwa wyróżnienia po 10.000,00 zł.
 11. Osobą uprawnioną do kontaktów z uczestnikami Konkursu i udzielania wyjaśnień jest:
  Sekretarz Konkursu, Pani Zuzanna Zacharewicz
  tel.: (+48 22) 432 80 37, e-mail: zuzanna_zacharewicz@parp.gov.pl
 12. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Regulaminie Konkursu.
Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę