Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej - urbanistyczno-architektonicznej - zagospodarowania terenu dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku

Data dodania: 04.08.2006 | Aktualizacja: 04.08.2006, 00:00:00

Zamawiający: Prezydent Miasta Białegostoku, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, w imieniu którego postępowanie prowadzi Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Białymstoku, informuje, że został ogłoszony konkurs:

„Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej - urbanistyczno-architektonicznej - zagospodarowania terenu dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku”

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej - urbanistyczno-architektonicznej - zagospodarowania terenu dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku, wraz z przebudową i adaptacją niektórych istniejących na tym terenie obiektów powojskowych na potrzeby Podlaskiego Centrum Kultury – zespołu obiektów użyteczności publicznej o funkcji usługowej głównie z zakresu kultury (m. in. Muzeum Wojska, Archiwum Państwowe i inne).

Uczestnikami konkursu mogą być Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 w/w ustawy, tj.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy:
  1. wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania konkursowego – a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej jedną usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego budynku użyteczności publicznej, tj. budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi finansowej lub bankowej, handlu, gastronomii, usług turystyki, sportu, obsługi ruchu pasażerskiego w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim lub śródlądowym, świadczenia usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz każdego innego ogólnodostępnego budynku przeznaczonego do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynku biurowego lub socjalnego, przy czym powierzchnia użytkowa zaprojektowanego budynku nie może być mniejsza niż 500 m2,
  2. posiadają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz są członkami Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w tym:
  1. posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że uczestnik konkursu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Regulamin konkursu Wykonawcy mogą uzyskać w siedzibie Wydziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. I. Białówny 11, p. 227 (II piętro), w godz. pracy Urzędu Miejskiego, tj. 7.30-15.30 - poniedziałek, środa, czwartek, piątek oraz 8.00-16.00 - wtorek.
Opłata za regulamin konkursu wynosi 50 zł. Płatności należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, nr: 17 1500 1344 1213 4004 9774 0000, podając w tytule przelewu nazwę konkursu.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z oświadczeniami o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu konkursowym i dokumentami potwierdzającymi ich spełnienie, zgodnie z ustaleniami regulaminu konkursu oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605).

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie muszą zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Wydziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. I. Białówny 11, p. 227 (II piętro), do dnia 11.08.2006 r. do godziny 15.30.

Prace konkursowe będą przyjmowane w siedzibie Wydziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. I. Białówny 11, p. 227 (II piętro), do dnia 12.10.2006 r. do godziny 15.30.
Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16.10.2006 r.

Prace konkursowe zgodne tematycznie z przedmiotem konkursu oraz formalnie z wymaganiami regulaminu, zostaną poddane szczegółowej ocenie zgodnie z poniższymi kryteriami:

 1. walory urbanistyczne, w tym: oryginalność wykreowanej wizji projektowej Podlaskiego Centrum Kultury, jakość kompozycji urbanistycznej oraz przyjętych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych w kontekście kompleksowego zagospodarowania terenu dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej i wykorzystania jej walorów przestrzennych – waga kryterium 20%,
 2. walory programowo-przestrzenne, w tym: oryginalność i jakość wykreowanego programu funkcjonalno-użytkowego Podlaskiego Centrum Kultury, nowatorstwo zaproponowanych rozwiązań programowo-przestrzennych oraz prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych w kontekście zgodności z warunkami technicznymi – waga kryterium 20%,
 3. walory architektoniczne, w tym: jakość kompozycji architektonicznej projektowanych obiektów Podlaskiego Centrum Kultury, umiejętność i sposób wykorzystania istniejących budynków powojskowych, atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań architektonicznych i materiałowych – waga kryterium 20%,
 4. walory komunikacyjne, w tym: funkcjonalność i prawidłowość rozwiązań projektowych przyjętych w zakresie obsługi komunikacyjnej terenu dawnej składnicy wojskowej – waga kryterium 20%,
 5. realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, w tym przewidywany łączny koszt prac związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie zespołu obiektów Podlaskiego Centrum Kultury oraz zagospodarowaniu terenu dawnej składnicy wojskowej, oszacowany na podstawie rozwiązań przyjętych w pracy konkursowej – waga kryterium 10%,
 6. wartość zamówienia – przewidywany koszt wykonania zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej, oszacowany na podstawie rozwiązań przyjętych w pracy konkursowej – waga kryterium 10%.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród pieniężnych:

Uczestnikowi konkursu, który otrzyma I nagrodę, zostanie również przyznana dodatkowa nagroda w postaci zaproszenia autora wybranej pracy konkursowej do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem zamówienia będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, polegające m.in. na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego wraz z projektami wykonawczymi poszczególnych branż) zespołu obiektów użyteczności publicznej Podlaskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku.

Przewiduje się, że przedmiot udzielonego zamówienia publicznego byłby realizowany etapami, stosownie do możliwości finansowych oraz planów inwestycyjnych Zamawiającego związanych z zagospodarowaniem terenu dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej.

W przypadku podjęcia przez Zamawiającego działań zmierzających do realizacji zagospodarowania terenu dawnej składnicy wojskowej w oparciu o nagrodzoną pracę konkursową, autor pracy zostałby wykonawcą prac projektowych oraz prac związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Sąd Konkursowy zmian, co do liczby i wysokości przyznawanych nagród i wyróżnień, pod warunkiem nie przekroczenia łącznej kwoty przeznaczonej w niniejszym konkursie na nagrody pieniężne, tj. kwoty 150.000 zł.
Dopuszcza się również możliwość nie przyznania pierwszej, drugiej lub trzeciej nagrody oraz wyróżnień, jeżeli w ocenie Sądu Konkursowego złożone prace konkursowe nie będą spełniać kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. w zakresie przedmiotu konkursu: Marcin Sokołowski – tel. 085 8786611, 085 8786613, msokolowski@um.bialystok.pl Bogumił Sawicki – tel. 085 8786612, bsawicki@um.bialystok.pl
 2. w zakresie formalno-prawnym: Anna Pietruszko – tel. 085 8786204.
Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę