KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZADASZENIA I ARANŻACJI PRZESTRZENI DZIEDZIŃCA-LAPIDARIUM W MUZEUM WARSZAWY

Data dodania: 12.11.2014 | Aktualizacja: 12.11.2014, 00:00:00

Muzeum Warszawy zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej zadaszenia i aranżacji przestrzeni dziedzińca-lapidarium w Muzeum Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi kamienicami Rynek Starego Miasta 36, 38, 40, częściowo Rynek 36 oraz Nowomiejska 4,6,8.

Konkurs organizowany jest przy współudziale Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich

 

Regulamin konkursu oraz Załączniki do Regulaminu dostępne są na stronie internetowej OW SARP: http://sarp.warszawa.pl/sarp_konkurs/konkurs-na-koncepcje-zadaszenia-dziedzinca-muzeum-warszawy/

 

Podstawowe informacje o konkursie:

 

Organizator konkursu:

Muzeum Warszawy

ul. Rynek Starego Miasta 28-42

00-272 Warszawa

www.muzeumwarszawy.pl

 

Punkt kontaktowy:

Oddział Warszawski

Stowarzyszenie Architektów Polskich

ul. Foksal 2

00-366 Warszawa

e-mail: warszawa@sarp.org.pl

 

Osoba do kontaktów:

Sekretarz Sądu   Konkursowego: arch. kraj. Rafał Mroczkowski (Sędzia Konkursowy SARP), tel. kom. +48 504 088 203, e-mail: warszawa@sarp.org.pl

 

Data zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych

12.11.2014r.

 

Nazwa nadana konkursowi:

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zadaszenia i aranżacji przestrzeni dziedzińca-lapidarium w Muzeum Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi kamienicami Rynek Starego Miasta 36, 38, 40, częściowo Rynek 36 oraz Nowomiejska 4,6,8.

 

 

Sposób uzyskania Regulaminu konkursu:

Regulamin konkursu oraz Złączniki do Regulaminu dostępne są do pobrania na stronie internetowej OW SARP: http://sarp.warszawa.pl/sarp_konkurs/konkurs-na-koncepcje-zadaszenia-dziedzinca-muzeum-warszawy/

 

Przedmiot konkursu i krótki opis

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, otwartym. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Sąd konkursowy dokona wyboru najlepszych prac konkursowych, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie konkursu.

Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań i warunków określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych określonych w Regulaminie konkursu,  koncepcji architektonicznej zadaszenia i aranżacji przestrzeni dziedzińca-lapidarium w Muzeum Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi kamienicami Rynek Starego Miasta 36, 38, 40, częściowo Rynek 36 oraz Nowomiejska 4,6,8.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej zadaszenia i aranżacji przestrzeni dziedzińca-lapidarium w Muzeum Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi kamienicami Rynek Starego Miasta 36, 38, 40, częściowo Rynek 36 oraz Nowomiejska 4,6,8 mieszczącej się w zakładanym budżecie

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu konkursu, koncepcji do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.

Uczestnik konkursu, którego pracę uznano za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej

 

TERMINY:

Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Data: 25.11.2014r. do godz. 16.00

Miejsce: Oddział Warszawski Stowarzyszenie Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

 

Termin i miejsce składania prac konkursowych

Data: 03.02.2015r.

Miejsce: Oddział Warszawski Stowarzyszenie Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

 

Wymagania, jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu

O  udział w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 pkt 1,3,4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 Ustawy Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, iż::

dysponuje co najmniej następującymi osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej:

- 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz posiadająca co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie wykonania projektów w obiektach zabytkowych lub posiadająca uprawnienia konserwatorskie wydane przez odpowiedni organ upoważniające do wykonania prac projektowych w obiektach zabytkowych.

Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane w punkcie wykształcenie, doświadczenie i uprawnienia to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

 

Kryteria oceny prac konkursowych

a)    atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych zadaszenia oraz zagospodarowania dziedzińca-lapidarium,

b)    trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych zagospodarowania przestrzeni dziedzińca-lapidarium,

c)    prawidłowość powiązań przestrzennych i funkcjonalno-programowych dziedzińca-lapidarium z innymi obiektami i wnętrzami Muzeum Warszawy,

d)    ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki eksploatacji.

Powyższe kryteria są równoważne

 

Informacja o nagrodach

I nagroda - kwota pieniężna  w  wysokości  25 000 zł brutto,

- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowanie pracy konkursowej

II nagroda - kwota pieniężna  w  wysokości 15 000 zł brutto

III nagroda - kwota pieniężna  w  wysokości 10 000 zł brutto

Niezależnie od ilości przyznanych nagród kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub/i wyróżnionych. Kwota na nagrody i/lub wyróżnienia może zostać zwiększona przez Organizatora. Sąd konkursowy występuje o ewentualne zwiększenie kwoty na nagrody i/lub wyróżnienia.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę