KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU/ZESPOŁU BUDYNKÓW KANAŁÓW INFORMACYJNYCH TVP PRZY UL. J.P. WORONICZA W WARSZAWIE

Data dodania: 01.06.2015 | Aktualizacja: 01.06.2015, 00:00:00

 

Telewizja Polska S.A. zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie.

Konkurs organizowany jest przy współudziale Stowarzyszenia Architektów Polskich.

 

Regulamin konkursu oraz Złączniki do Regulaminu dostępne są bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej Organizatora: www.tvp.pl  oraz na stronie internetowej SARP: www.sarp.pl

  


01.06.2015r.

Druga tura odpowiedzi na pytania uczestników odnośnie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi 2.pdf

 

20.05.2015r.

UWAGA: Korekta informacji o wynikach kwalifikacji do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie na podstawie wniosków dopuszczenie (pdf).

 

19.05.2015r.

UWAGA: Zmiana treści Regulaminu konkursu.

Informujemy że zmianie ulega miejsce składanie opracowań studialnych (Etap I konkursu).

Opracowania studialne należy składać do dnia 03.07.2015 do godz. 16.00 pod adresem:

 

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich

ul. Foksal 2

00-366 Warszawa

 

18.05.2015

Informacja o wynikach kwalifikacji do konkursu (pdf).

 

27.04.2015

Odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie, dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Pytania i odpowiedzi 1.pdf

 


Podstawowe informacje o konkursie

 

Organizator konkursu (Zamawiający)

Telewizja Polska S.A.

ul. J.P. Woronicza 17

00-999 Warszawa

www.tvp.pl

 

przy współudziale

Stowarzyszenia Architektów Polskich

 

Punkt kontaktowy:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich

ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

e-mail: zg@sarp.org.pl

 

Osoba do kontaktów:

Sekretarz Sądu Konkursowego: arch. kraj. Rafał Mroczkowski (Sędzia Konkursowy SARP), tel. kom. +48 504 088 203, e-mail: zg@sarp.org.pl

 

Nazwa nadana konkursowi:

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie.

 

Przedmiot konkursu i krótki opis

Konkurs jest konkursem realizacyjnym i dwuetapowym. Zakres opracowania został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I konkursu) Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy 5 najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II konkursu).

Uczestnicy Konkursu niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu..

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budynku lub zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie, uwzględniającej powiązania z istniejącymi obiektami Telewizji Polskiej (w tym zwłaszcza z budynkami F i D). Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000-6, 71320000-7

 

Wymagania, jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu

1. Każdy Uczestnik konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1, ust. 2 pkt 1,3,4,5 i ust.2a Ustawy.

Powyższy wymóg nie podlegania wykluczeniu z konkursu dotyczy każdego z Uczestników wspólnie biorącego udział w konkursie.

2. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki wskazane w art. 22 ust.1 Ustawy (zgodnie z oświadczeniem zawartym we Wniosku o dopuszczenie) t.j:

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 2 Regulaminu;

c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 2 Regulaminu;

d) być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 2 Regulaminu.

W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie

3. W zakresie warunków wymienionych w pkt. 2.2. niniejszego rozdziału Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, iż dysponuje co najmniej następującymi osobami które będą uczestniczyć w wykony­waniu pracy konkursowej:

 1. 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń..

Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane w punkcie 2.3.a uprawnienia to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony

 

Kryteria oceny prac konkursowych

ETAP I – opracowania studialne:

Kryteria pierwszorzędowe:

 1. atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych

 

 1. sprawność i realność funkcjonalno-użytkowa zaproponowanych rozwiązań

 

Kryteria drugorzędowe:

 1. realność i ekonomika przyjętych rozwiązań szczególnie w kontekście kosztów budowy oraz kosztów użytkowania obiektu

 

ETAP II – prace konkursowe

Kryteria pierwszorzędowe:

 1. atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych
 1. trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych obiektu kubaturowego i zagospodarowania

 

Kryteria drugorzędowe:

 1. ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy oraz eksploatacji obiektów przy uwzględnieniu rozwiązań proekologicznych.

Sposób uzyskania Regulaminu konkursu:

Regulamin konkursu oraz Złączniki do Regulaminu dostępne są bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej Organizatora: www.tvp.pl  oraz na stronie internetowej SARP: www.sarp.pl

 

Terminy:

1.1 Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.04.2015r.

1.2 Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można składać na adres lub przesyłać na e-mail podane w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 20.04.2015r. do godz. 16.00

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 27.04.2015r.

1.3 Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 05.05.2015r. do godz. 16.00 na adres:

    Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich
    ul. Foksal 2
    00-366 Warszawa


1.4 O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 18.05.2015r.

1.5 Wizja lokalna terenu opracowania dla Uczestników konkursu przewidziana jest na dni  22.05.2015r. oraz 23.05.2015r. w godz. od 11.00 do 12.00
Uczestnicy konkursu, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej muszą dokonać zgłoszenia chęci uczestnictwa w takiej wizji do dnia 20.05.2015r. na adres podany
w pkt. 1.3., Rozdział I wraz z określeniem, w którym dniu będą uczestniczyć w wizji lokalnej

1.6 Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych do dnia 25.05.2015r do godz. 16.00

1.7 Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 29.05.2015r.

1.8 Opracowania studialne (Etap I konkursu) składać należy do dnia 03.07.2015r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:

    Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich
    ul. Foksal 2
    00-366 Warszawa


1.9 Ustalenie wyników Etapu I konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu, oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etap II Uczestników, którzy         zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi dnia 10.07.2015r.
    
1.10 Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych do dnia 16.07.2015r.  do godz. 16.00
     
1.11 Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 22.07.2015r.
     
1.12 Prace konkursowe (Etap II konkursu) składać należy do dnia 07.09.2015r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:

    Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich
    ul. Foksal 2
    00-366 Warszawa


1.13 Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 15.09.2015r.
O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem.

 

Informacja o nagrodach

I nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 70 000 PLN brutto,

- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowanie pracy konkursowej.

 

II nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 50 000 PLN brutto

 

III nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 40 000 PLN brutto

Organizator przewiduje ewentualne przyznanie wyróżnień pieniężnych w kwocie nie mniejszej niż 60 000 PLN brutto każde.

 

Sąd konkursowy

Przewodniczący:

 1. Pan Mariusz Ścisło (architekt, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Sędzia Konkursowy SARP)

Sędzia referent:

 1. Pan Krzysztof Chwalibóg (architekt, były Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Sędzia Konkursowy SARP)

Członkowie:

 1. Pan Tomasz Konior (architekt, Sędzia Konkursowy SARP)
 2. Pan Andrzej Lasocki (Zastępca Dyrektora Ośrodka Administracji TVP)
 3. Pan Wiesław Łodzikowski (Dyrektor Ośrodka TVP Technologie)
 4. Pan Tomasz Sandak (Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP)
 5. Pan Zbigniew Adamkiewicz (Dyrektor Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmów TVP)
 6. Pan Guy Pelham (zewnętrzny konsultant TVP, były pracownik BBC)

Zastępcą Sędziego referenta

Marta Sękulska-Wrońska (architekt, Sędzia Konkursowy SARP)

 

Regulamin konkursu (pdf)

 

Załączniki formalno prawne (1 - 9):

Materiały do konkursu (załącznik nr 10):

https://www.dropbox.com/s/ihfu5eihqme4u1d/Zalacznik_nr_10_Materialy_do_konkursu.rar?dl=0

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę