Konkurs na koncepcję Jordanek w Toruniu wraz z Muzeum Sztuki Współczesnej

Data dodania: 16.07.2004 | Aktualizacja: 16.07.2004, 00:00:00

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty, jednoetapowy konkurs na wykonanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu JORDANEKw Toruniu (położonego przy ul.: Alei Jana Pawła II/ Wały Generała Sikorskiego/Aleja Solidarności/Czerwona Droga w strefie objętej ochroną konserwatorską i archeologiczną, o powierzchni ca 7.0 ha) wraz z koncepcją architektoniczną Muzeum Sztuki Współczesnej zlokalizowanego na tym terenie.

Warunki konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, bez ograniczeń, wpisane na listę członków Izby Architektów lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi mającymi wymagane uprawnienia, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy konkursowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Nagrodą za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej będzie zaproszenie autora wybranej pracy do negocjacji w trybie zamówień z wolnej ręki, których przedmiotem będzie wykonanie - w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy - szczegółowej koncepcji architektonicznej Muzeum Sztuki Współczesnej na terenie JORDANEK wraz z szacunkiem kosztów tego przedsięwzięcia, za wynagrodzeniem nie wyższym niż 30.000 zł (netto).
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie na podstawie regulaminu ustalonego przez organizatora konkursu. Uczestnicy konkursu mogą uzyskać regulamin w terminie do dnia 29.07.2004 r. pod adresem: Urząd Miasta Torunia, Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej w Toruniu, ul.Mickiewicza 10/16, pokój nr 507 tel. (0-56) 6571942.
 4. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez uczestnika warunków udziału w konkursie tj.:
  • oświadczeniem o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96,poz. 959),
  • kserokopią uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń osób które będą autorami pracy konkursowej, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu,
  • kserokopią zaświadczenia o wpisie na listę członków Izby Architektów osób, które będą autorami pracy konkursowej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu,
  • oświadczeniem o związaniu warunkami zawartymi w regulaminie konkursu,

   należy składać w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie w Urzędzie Miasta Torunia, Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej, 87-100 Toruń, ul.Mickiewicza 10/16, pokój nr 507 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data nadejścia przesyłki do adresata), z zaznaczeniem na kopercie "Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie-Jordanki", do dnia 29.07.2004 r.
   do godz 15.00.

 5. Prace konkursowe należy składać osobiście lub pocztą kurierską w Urzędzie Miasta Torunia, Wydział Architektury i Budownictwa, ul.Wały Gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń (sekretariat) wyłącznie w dniu 10.08.2004 r., w godz. od 9.00 do 17.00.
 6. Organizator konkursu ustalił następujące kryteria oceny prac konkursowych:
  • alory urbanistyczno-architektoniczne, w tym jakość i czytelność rozwiązań przestrzennych (0-20 pkt),
  • rozwiązania funkcjonalno-użytkowe (0-15 pkt),
  • dostosowanie projektowanego zagospodarowania terenu oraz form przestrzennych do warunków wynikających z sąsiedztwa Zespołu Staromiejskiego (0-15 pkt),
  • możliwość etapowania realizacji planowanej zabudowy (0-5 pkt),
  • nowatorstwo i oryginalność przyjętych rozwiązań (0-5 pkt),
  • ekonomika rozwiązań (0-5 pkt),
  • walory eksploatacyjne (0-5 pkt).

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Pani Izabela Boczar-Jagusz, Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12 , nr telefonu 6118659,6118697, nr faksu 6554818, e-mail jagusz@um.torun.pl

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę