Konkurs na ekspozycję - MŻW i WP PRL

Data dodania: 11.06.2017 | Aktualizacja: 11.06.2017, 21:41:10

INFORMACJE O KONKURSIE 

Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA zapraszają do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. 

Podstawowe informacje o konkursie 

Organizator konkursu (Zamawiający) 
Centralny Zarząd Służby Więziennej 
ul. Rakowiecka 37A 
02-521 Warszawa 
w imieniu którego działa 
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA 
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa 

Osoba do kontaktów: 
Sekretarz Konkursu: Pan Maciej Nonas 
Tel.: +48 794 428 884 
e-mail: konkurs_rakowiecka@igbmazovia.pl 

Sposób uzyskania Regulaminu konkursu: 
Regulamin konkursu oraz Złączniki do Regulaminu dostępne są bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej: www.igbmazovia.pl 

Terminy 

1.1. Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.06.2017r. 

1.2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 12.06.2017r. do godz. 15.00 
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 14.06.2017r. 

1.3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 29.06.2017r. do godz. 15.00 na adres: 

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA 
ul. Kocjana 3 
01-473 Warszawa 
(godziny pracy od 8.00 do 16.00) 

O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie konkursu na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 12.07.2017r. 

1.4. Wizja lokalna terenu opracowania konkursowego dla Uczestników konkursu przewidziana jest na dzień 15.07.2017r. w godz. od 11.00 do 16.00 
Uczestnicy konkursu, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej muszą dokonać zgłoszenia chęci uczestnictwa w takiej wizji do dnia 13.07.2017r. na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1.3., Rozdział I. Dodatkowe informacje dotyczące wizji lokalnej terenu zostaną przesłane Uczestnikom, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w takiej wizji. 

1.5. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 19.07.2017r. do godz. 15.00 
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 24.07.2017r. 

1.6. Prace konkursowe składać należy do dnia 09.10.2017r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres: 

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA 
ul. Kocjana 3 
01-473 Warszawa 
(godziny pracy od 8.00 do 16.00) 

1.7. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 17.10.2017r. 

O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej. 

Przedmiot konkursu i krótki opis 

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tj. na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji ekspozycji. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. 

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem artystycznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w budynkach nr 1, 2, 3 i 4 położonych na terenie byłego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów. 

Przedmiotem konkursu jest projekt koncepcyjny ekspozycji stałej wraz w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w PRL. Od Uczestnika konkursu wymaga się opracowania w zakresie wymienionym w Rozdziale IV pkt. 2. zgodnie z wytycznymi i założeniami zawartymi w Regulaminie konkursu oraz w Materiałach do konkursu stanowiących Złącznik nr 8 do Regulaminu. 

Wystawa ukazywać będzie całość polskiego wysiłku niepodległościowego po 1944 roku, tj. zarówno konspirację wojskową, stanowiącą kontynuację podziemia niepodległościowego z czasów funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego, jak też późniejsze różnorodne 

działania ze sfery oporu społecznego w kraju i poza jego granicami, zwłaszcza działania mieszczące się w pojęciu „opozycji demokratycznej”, „opozycji niepodległościowej”. 

Ze względu na fakt, iż łączyć będzie w sobie dwie funkcje, muzealną i miejsca pamięci narodowej, Muzeum ma być jednocześnie pomnikiem wystawionym przez społeczeństwo wszystkim, którzy wierni zawołaniu Bóg, Honor, Ojczyzna, Wolność przywrócili Polsce Niepodległość 

Zakładając, że powierzchnia ekspozycyjna obejmować będzie większość powierzchni użytkowej historycznych budynków byłego Aresztu uznać należy, że będzie to jedna z największych i najważniejszych placówek muzealnych w Polsce. 

Ekspozycja stała Muzeum podzielona jest na cztery segmenty (przestrzenie wystawiennicze) w których prezentowane będą poszczególne tematy. 

 1. Segment I – Żołnierze Wyklęci, miejsce prezentacji – cały Pawilon nr 1 (zwany także „Budynkiem nr 1 lub A”, „Gmachem głównym”, 
 2. Segment II – Więźniowie polityczni, miejsce prezentacji – ostatnie piętro Pawilonu nr 2 (zwane również „Jedenastką”) oraz cały Pawilon nr 3 (zwany również „Dwunastką”), 
 3. Segment III – Bezpieka, miejsce prezentacji - Pawilon nr 4 (zwany również „Pałacem Cudów”), 
 4. Segment IV – Pawilon X, miejsce pamięci narodowej zlokalizowane na parterze, I piętrze i II piętrze Pawilonu nr 2 (zwanych także „Dziesiątką”). 

Wymagania, jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest: 

 1. Nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24, ust 1 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w zakresie członków Sądu Konkursowego, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8. 
  Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oraz podmiotów których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej. 
 2. Spełnić określony przez Organizatora warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż: 
  1. Dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą tytuł architekta legitymującą się dyplomem studiów wyższych magisterskich na kierunku Architektura. 
   Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony
  2. Dysponuje osobą pełniąca funkcję projektanta ekspozycji (lider zespołu projektowego), legitymującą się dyplomem studiów wyższych magisterskich na kierunkach: Architektura, Architektura, Wzornictwo Przemysłowe, Scenografia lub pokrewne, która wykonała w okresie 5 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jeden zrealizowany projekt ekspozycji/wystawy stałej lub czasowej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 lub dwa zrealizowane projekty ekspozycji/wystawy stałej lub czasowej o powierzchni nie mniejszej niż 250 m2 każdy 
   Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony 
   W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej w lit. b) będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie. 

Kryteria oceny prac konkursowych 

Kryteria o znaczeniu pierwszorzędnym: 

 1. Zgodność przedstawionej koncepcji ekspozycji z założeniami programowymi i ideowymi ze szczególnym uwzględnieniem scenariusza ekspozycji Muzeum 
 2. Walory plastyczne, kompozycyjne i przestrzenne ekspozycji 
 3. Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe 
 4. Nowatorski charakter rozwiązań ekspozycyjnych w kontekście zastosowanych technologii multimedialnych i ich kontekstu z eksponatami materialnymi. 
 5. Realność proponowanych rozwiązań 

Kryteria o znaczeniu drugorzędowym: 

  f)Ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów realizacji i użytkowania. 
  g)Komfort i atrakcyjność zwiedzania 

Poprzez „kryteria pierwszorzędowe” rozumie się kryteria, które będą brane po uwagę w ocenie Sądu Konkursowego jako kryteria kluczowe i stanowią one 70% wartości oceny. Poprzez „kryteria drugorzędowe” rozumie się kryteria, które będą brane po uwagę w ocenie Sądu Konkursowego jako kryteria dodatkowe i stanowią one 30% wartości oceny 

Informacja o nagrodach 

Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi nie mniej niż 120 000 zł brutto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych. 

Organizator przyrzeka przyznanie następujących nagród ( I ÷ III): 

I NAGRODA 

II NAGRODA 

III NAGRODA 

Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi 20 000 zł brutto tj. 10 000 zł brutto każda nagroda. 

Sąd konkursowy 

Sąd Konkursowy składa się z 7 osób. W skład Sądu Konkursowego wchodzą: 

 1. Pan Andrzej Bulanda (architekt) - Przewodniczący
 2. Pan Marcin Kwietowicz (projektant ekspozycji) - Sędzia referent
 3. Pan Witold Głębowicz (Zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Wojska Polskiego) - Członek
 4. Pan Jacek Pawłowicz (Dyrektor Biura Edukacji Historycznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL)  - Członek
 5. Pan Krzysztof Szwagrzyk (Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej)  - Członek
 6. Pan Tomasz Łabuszewski (p.o. Naczelnika Oddziału Biura Badań Historycznych IPN)  - Członek
 7. Pan Piotr Niwiński (prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie) - Członek

UWAGA: 
Wszelkie informacje o konkursie wraz z bieżącymi aktualizacjami wynikającymi z czynności przeprowadzonych w trakcie trwania konkursu są dostępne na stronie internetowej: http://www.igbmazovia.pl/pl/konkurs

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę