Konkurs na Bibliotekę Politechniki Białostockiej

Data dodania: 03.01.2008 | Aktualizacja: 03.01.2008, 00:00:00

Rektor Politechniki Białostockiej siedzibą: 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A, w imieniu którego postępowanie prowadzi Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP oddział w Białymstoku, ogłosił: "Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej projektu budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej w Białymstoku"

Konkurs został zorganizowany w celu uzyskania najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym, estetycznym, technicznym i eksploatacyjnym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej projektowanego budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej w skład, którego oprócz Biblioteki z księgozbiorem i salami multimedialnymi wejdą również pomieszczenia Centrum Zdalnego Kształcenia oraz Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej.

Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które nie podlegają wykluczeniu w postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 w/w ustawy, tj.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, które:
  1. wykonały w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania konkursowego - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego budynku użyteczności publicznej,
  2. posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z oświadczeniami o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu konkursowym i dokumentami potwierdzającymi ich spełnienie, zgodnie z ustaleniami zawartymi w treści Regulaminu konkursu oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605).

Regulamin konkursu można uzyskać bezpłatnie od 17 grudnia 2007 r. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP oddział w Białymstoku przy ul. J. Waszyngtona 3, w godzinach pracy: 9:00-11:00 - poniedziałek, czwartek-piątek, 17:30-19:30 - wtorek, 10:00-12:00 - środa lub pobrać wraz z wszystkimi załącznikami ze strony www.sarp-bialystok.org

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie muszą zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP oddział w Białymstoku przy ul. J. Waszyngtona 3, do dnia 18 stycznia 2008 r. do godziny 12:00.
Prace konkursowe będą przyjmowane w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP oddział w Białymstoku przy ul. J. Waszyngtona 3, do dnia 19 marca 2008 r. do godziny 19:30.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 marca 2008 r.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Uczestnikami konkursu są:

 1. ze strony Politechniki Białostockiej: mgr inż. Andrzej Iwaniuk - tel.: 085 746 97 73, fax: 085 746 97 69, e-mail: dzialeb@pb.edu.pl
 2. ze strony SARP Oddział Białystok: Regina Choromańska - tel./fax: 085 744 76 96, arch. Mirosław Siemionow - tel.: 508 120 500,
  e-mail: bialystok@sarp.org.pl
Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę