Konkurs architektoniczny w Hali Stulecia we Wrocławiu

Data dodania: 03.08.2007 | Aktualizacja: 03.08.2007, 00:00:00

"KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PAWILONU RESTAURACYJNEGO W ZESPOLE HALI STULECIA WE WROCŁAWIU"

 1. PRZEDMIOT, CEL I ZADANIE KONKURSU
  1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie na podstawie założeń programowych i wytycznych funkcjonalno-przestrzennych określonych w niniejszym regulaminie konkursu koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku konferencyjno-restauracyjnego w zespole Hali Stulecia, zwanego w dalszej części regulaminu konkursu Pawilonem Restauracyjnym wraz z koncepcją zagospodarowania terenu w granicach objętych opracowaniem konkursowym.
  2. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego architektonicznie i eksploatacyjnie projektu Pawilonu Restauracyjnego wraz z otoczeniem uwzględniającego charakter i rangę miejsca.
  3. Zadaniem konkursu jest wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych przebudowy i rozbudowy Pawilonu Restauracyjnego oraz zagospodarowania terenu w granicach umożliwiających funkcjonowanie obiektu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w "Istotnych postanowieniach umowy o prace projektowe i pełnienie nadzoru autorskiego", stanowiących załącznik nr 12 do regulaminu konkursu.
 2. ORGANIZATOR KONKURSU
  1. Organizatorem konkursu jest Zamawiający czyli Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Sp. z o. o., reprezentowane przez Prezesa Spółki Dr. Hanę Cervinkową
  2. Siedziba organizatora konkursu mieści się w: 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1, REGULAMIN KONKURSU wraz z informacją o warunkach płatności, do pobrania na stronie www.halastulecia.pl
  3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami konkursu jest sekretarz organizacyjny konkursu Edyta Szyjkowska, tel. +48 (071) 3475191, 0-785999013, fax +48 (071) 3486851, z siedzibą 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1, pok. 111 (sekretariat), adres e-mail: eszyjkowska@halaludowa.wroc.pl.
  4. Uczestnicy konkursu mogą zwrócić się pisemnie (teleksem, telefaksem, pocztą elektroniczną lub pocztą) do organizatora konkursu o wyjaśnienie postanowień regulaminu konkursu na adres wymieniony w pkt. 2.3
 3. TERMINY KONKURSU:
  1. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 22.08.2007 r. do godz.15.00
  2. Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do złożenia prac konkursowych do 29.08.2007 r.
  3. Składanie prac konkursowych, ostatni termin nadejścia prac wysłanych pocztą 15.10.2007 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00
  4. Rozstrzygnięcie konkursu 29.10.2007 r. o godz. 14.00
  5. Wypłacenie nagród do 28.11.2007 r.
 4. NAGRODY:
  1. Nagrodą w konkursie jest wypłacenie kwot, o których mowa w pkt. (poniżej) autorom (zespołom autorskim) najlepszych prac konkursowych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora (zespołu autorskiego) pracy konkursowej nagrodzonej I nagrodą, z zastrzeżeniami, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału.
  2. Sąd Konkursowy przyzna nagrody pracom konkursowym, spośród prac odpowiadających warunkom, określonym w rozdziale IV regulaminu konkursu, które w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełniły kryteria zawarte w rozdziale VI regulaminu konkursu.
   NA NAGRODY PRZEZNACZA SIĘ KWOTĘ 75.000,00 zł z następującym podziałem:
   • I nagroda - 35.000,00 zł
   • II nagroda - 25.000,00 zł
   • III nagroda - 15.000,00 zł
 5. SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO:
  1. Vladimír Šlapeta , architekt, Praga - Przewodniczący Sądu
  2. Wacław Hryniewicz, architekt, Wrocław - Sędzia Referent
  3. Asaf Gottesman, architekt, Paryż - Sędzia
  4. Piotr Fokczyński, architekt, Architekt Miasta, Wrocław - Sędzia
  5. Jorg Haspel, Okręgowy Konserwator Zabytków, Berlin - Sędzia
  6. Andrzej Kubik, architekt, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wrocław - Sędzia
  7. Katarzyna Hawrylak-Brzezowska, architekt, Miejski Konserwator Zabytków - Sędzia
  8. Krzysztof Ingarden, architekt, Kraków - Sędzia
  9. Jerzy Ilkosz, Dyrektor Muzeum Architektury, Wrocław - Sędzia
  10. Magdalena Tybel-Lorenz, urbanista, Urząd Miejski Wrocławia - Sędzia
  11. Daniel Czerek, konstruktor, W. P. Hala Ludowa, Wrocław - Sędzia
  12. Andrzej Staniszewski, spec.ds.organizacji imprez, - W. P. Hala Ludowa - Sędzia
 6. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
  1. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów, uszeregowanych w kolejności ich znaczenia:
   1. Zgodność z obowiązującymi ustaleniami określonymi w rozdziale IV regulaminu konkursu,
   2. Spójność kompozycyjna w odniesieniu do istniejących zespołów urbanistyczno- architektonicznych,
   3. Funkcjonalność i walory użytkowe,
   4. Jakość rozwiązań architektoniczno - przestrzennych w kontekście zapewnienia możliwości realizacyjnych,
   5. Ekonomiczność rozwiązań.
Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę