Konkurs - GUM

Data dodania: 13.06.2018 | Aktualizacja: 13.06.2018, 12:30:21

Główny Urząd Miar, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, ogłasza dwuetapowy konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „ŚWIĘTOKRZYSKI KAMPUS LABORATORYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR”.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji obiektów planowanej Inwestycji. Opracowana na jej podstawie szczegółowa dokumentacja projektowa pozwoli zrealizować budowę obiektów Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar (zwanego dalej GUM) tj. instytucji pełniącej rolę Krajowej Instytucji Metrologicznej (NMI).
We wszystkich krajach, charakteryzujących się wysokim współczynnikiem rozwoju technologicznego i gospodarczego, to właśnie instytucje NMI odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarki, ponieważ są technologicznym fundamentem i motorem napędowym w kształtowaniu innowacyjnych akceleratorów przedsiębiorczości, w tym przemysłu. Instytucje NMI, poprzez swoje procesy doskonalenia metod pomiarowych oraz poprzez ciągłe ulepszanie działań związanych z precyzją i skutecznością pomiarów, są skoncentrowane na takich działaniach badawczo-rozwojowych, które bezpośrednio powiązane są z narodowymi strategiami rozwoju technologicznego oraz z wszelkimi branżami przemysłu, co bardzo wyraziście przekłada się na efektywny rozwój technologii produkcyjnych i eksploatacyjnych. Wysoce skuteczny system metrologiczny to także bezpieczeństwo obywateli i instytucji w obrocie gospodarczym i ekonomicznym. Dokładność miar i skuteczność ich powszechnego zastosowania gwarantuje poprawność obrotu gospodarczego. Funkcjonujące obecnie stanowiska laboratoryjne zlokalizowane w siedzibie GUM w Warszawie, w sąsiedztwie Placu Bankowego, nie mają możliwości rozwojowych ze względu na ograniczenia kubaturowe zabytkowej siedziby Urzędu przy ulicy Elektoralnej 2 oraz z uwagi na brak możliwości izolacji sprzętu i przyrządów pomiarowych od źródeł zakłóceń fizycznych, wywoływanych przez czynniki miejskie m.in. linię i stację metra, linie tramwajowe, ruch uliczny, stacje transformatorowe, stacje radiowe telefonii komórkowej, radiolinie telekomunikacyjne i inne. Rozwój procesu pomiarowo-badawczego wymaga środowiska pozbawionego wszelkich istotnych źródeł zakłóceń. Idealnym dla realizacji tego przedsięwzięcia jest region świętokrzyski usytuowany u podnóża Gór Świętokrzyskich. Teren przewidziany pod inwestycję został wybrany ze względu na oddalenie od źródeł potencjalnych niekorzystnych oddziaływań (w zakresie drgań, hałasu, zanieczyszczeń i promieniowania elektromagnetycznego) oraz możliwość dobrego połączenia z infrastrukturą komunikacyjną. Teren obejmuje ponad 13 ha powierzchni, położony jest na północnym zboczu góry Hałasa w sąsiedztwie budynków Starostwa Powiatowego, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej oraz zabudowy jednorodzinnej. Od strony północnej sąsiaduje bezpośrednio z terenami leśnymi Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Obsługa komunikacyjna z ul. Wrzosowej oraz z al. Ks. Jerzego Popiełuszki. Teren objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego który obecnie jest w fazie zmiany. Projekt planu miejscowego stanowi załącznik do regulaminu konkursu.

Architektura obiektów Kampusu winna odzwierciedlać rangę i unikatowość przedsięwzięcia i w sposób zrównoważony nawiązywać do uwarunkowań przestrzennych. Proponowane rozwiązania winny wykorzystywać najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie energooszczędności i ograniczenia wpływu na środowisko zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji.

Zakłada się następujący podział szczegółowości opracowań dla obiektów w poszczególnych etapach Konkursu:

I Etap Konkursu – część ideowa. Obejmuje ideowy projekt Kampusu Laboratoryjnego GUM uwzględniający wszystkie planowane docelowo obiekty z podziałem na następujące strefy funkcjonalne:

  1. Strefę laboratoryjno-badawczą;
  2. Strefę obsługowo-techniczną części laboratoryjno-badawczej;
  3. Strefę wdrożeniowo-dydaktyczną wspomagającą działalność laboratoryjno-badawczą;
  4. Strefę bazy socjalnej dla prowadzących badania;
  5. Zagospodarowanie terenu dla ww. zakresu; przewidujące etapowanie realizacji inwestycji.

II Etap Konkursu – część realizacyjna. Obejmuje szczegółowe rozwiązanie dla części podstawowej - realizacyjnej w zakresie:

  1. Części realizacyjnej strefy laboratoryjno-badawczej;
  2. Strefy obsługowo-technicznej części laboratoryjno-badawczej;
  3. Zagospodarowania terenu dla części realizacyjnej.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz materiały konkursowe znajdują się pod adresem http://bip.gum.gov.pl/bip/finanse/zamowienia-publiczne/ogloszone-przetargi

 

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę