Kongres Konserwatorów Polskich

Data dodania: 02.09.2005 | Aktualizacja: 02.09.2005, 00:00:00

KONGRES KONSERWATORÓW POLSKICH
5 - 7 październik 2005r. Warszawa
Pałac Kultury i Nauki

 1. Organizator: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
 2. Patronat: Prezydent RP
 3. Instytucje wspierające: Ministerstwo Kultury – Generalny Konserwator Zabytków RP, Prezydent Warszawy, PKN ICOMOS, TONZ, ZPAP ORKDS, Zamek Królewski w Warszawie, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, Międzyuczelniany Instytut Konserwacji Zabytków, Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Patronat medialny – „Rzeczpospolita”
 4. Miejsce i data: Warszawa, 5 - 7 październik 2005r., Pałac Kultury i Nauki, Sala Warszawska
 5. Opis merytoryczny Projektu

5.1.Tematyka sesji

„Retrospekcje i wizje”
E. Małachowicz, J. Kowalczyk, O. Czerner, J.Tajchman, W. Domasławski, W. Zin, B. Rymaszewski, M. Przyłęcki, A. Broda, T. Zielniewicz, A. Gruszecki, J. Wolski, M. Konopka, S. Latour.

SESJE:

 1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i konserwacja w powojennej Polsce w świetle doktryn i opracowań naukowych.
  Liderzy sesji: A. Tomaszewski, K. Pawłowski, B. Szmygin, P. Ogrodzki, D. Kłosek-Kozłowska.
 2. Prawo w ochronie zabytków w Polsce.
  Lider sesji: P. Dobosz, A. Soldani.
 3. Ochrona zabytków we współczesnej Polsce w obliczu globalizacji.
  Liderzy sesji: A. Kadłuczka, St. Medeksza, M. Gawlicki, J. Mróz.
 4. Konserwacja, restauracja, kreacja a dziedzictwo kulturowe.
  Liderzy sesji: B. Rouba, K. Kucza-Kuczyński, M. Barański.
 5. Konserwacja zabytków jako proces interdyscyplinarny – badania, nauka, technika, praktyka. Kształcenie w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami.
  Liderzy sesji: K. Kuśnierz, J. Rulewicz, J. Jasieńko, Z. Janowski, St. Karczmarczyk.
 6. Współczesne technologie konserwatorskie a zachowanie tradycji w ochronie dzieł sztuki.
  Liderzy sesji: A. Koss, I. Płuska, W. Zalewski, P. Białko, J. Smaza.
 7. Zastosowanie cyfrowych technologii dokumentacyjnych przy badaniu zespołów zabytkowych jako proces interdyscyplinarny – zintegrowana dokumentacja, cele, możliwości, praktyka.
  Liderzy sesji: A. Kadłuczka, J. Rulewicz, T. Morysiński, A. Gołembnik, M. Gładki, K. Czajkowski.
 8. Ochrona archeologicznych dóbr kultury w świetle Ustawy o Ochronie i Opiece nad Zabytkami oraz aktów towarzyszących – problemy i postulaty.
  Liderzy sesji: J. Kruk, M. Gierlach, T. Zapaśnik, H. Koćka-Krenz, R. Schild.
 9. Ochrona zabytkowych założeń ogrodowych i parków.
  Liderzy sesji: A. Böhm, A. Michałowski, Z. Myczkowski, D. Sikora.
 10. Specyfika ochrony, konserwacji i wykorzystania zabytków postindustrialnych.
  Liderzy sesji: J. Jasiuk, P. Gerber.
 11. Dziedzictwo a turystyka – dylematy transformacji.
  Liderzy sesji: J. Purchla, P. Napierała, A. Rottermund.
 12. Współczesne uwarunkowania pracy Urzędów Konserwatorskich.
  Liderzy sesji: M. Rubnikowicz, A. Starzyński, A. Kubik, H. Landecka, R. Głowacz, E. Nekanda – Trepka.
 13. Rola organizacji pozarządowych w ochronie zabytków.
  Lider sesji: M. Sołtysiak, M. Sarnik-Konieczny, J. Smaza.

UWAGA:

5.2.Materiały Kongresu

Na materiały Kongresu składają się referaty (do 15 stron) liderów poszczególnych sesji (jeden referat plenarny dla każdej sesji). Druk materiałów wraz z wprowadzeniem następuje przed Kongresem. Kongres wypracowuje Rezolucję, której druk następuje podczas ostatniego dnia Kongresu. Rezolucja stanowi załącznik do Materiałów. Wszystkie wystąpienia – głosy w dyskusji są nagrywane. Druk tego materiału, po opracowaniu, zapewniają „Wiadomości Konserwatorskie”.

6.Organizacja Kongresu

UWAGA:
Obrady Kongresu odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, IV p, Sala Warszawska.

Uwaga ogólna do liderów poszczególnych sesji

 1. Liderzy proszeni są o przygotowanie referatów w wersji elektronicznej i przekazanie ich do organizatora Kongresu, do dnia 1.09.2005r (referaty plenarne do przedruku nie powinny zawierać rysunków i fotografii). Materiały ilustrujące mogą być oczywiście prezentowane podczas wystąpień plenarnych. Będzie zapewniony sprzęt: laptop, rzutnik multimedialny, epidiaskop. Bardzo proszę o przygotowanie referatów według załączonego wzoru. Nagrania wystąpień w trakcie Kongresu oraz sekretarze sesji będą zapewnieni.
 2. Liderzy sesji proszeni są o przygotowanie propozycji zapisów do Rezolucji Kongresu, które zostaną uzupełnione zapisami wynikającymi z dyskusji.

UCZESTNICY KONGRESU

GRUPA „A” – ok. 150 osób.
Zaproszeni goście, przedstawiciele organizacji pozarządowych: SKZ, TONZ, ICOMOS, SKDS, SARP, TUP, SHS, ZPAP, liderzy sesji, konserwatorzy wojewódzcy, kierownicy delegatur, konserwatorzy miejscy, dziekani wydziałów i dyrektorzy jednostek działających w obszarze ochrony dziedzictwa.

GRUPA „B” – ok. 100 osób.
Pozostali pracownicy naukowi uczelni i jednostek badawczych, projektanci, studenci Szkół Wyższych, członkowie studenckich Kół Naukowych.

Szanowni Państwo,

Pozwalam sobie przesłać Państwu merytoryczną propozycję obrad opracowaną przez ZG SKZ. Z większością z Państwa mogłem już wcześniej wstępnie rozmawiać ale nie ze Wszystkimi. Pozwolę sobie niepokoić Państwa niebawem.
Referaty plenarne, o które prosimy mają być tezami dla wielopłaszczyznowej dyskusji, stąd wynika, jak się wydaje, potrzeba stawiania w nich pytań, przedstawiania różnych poglądów czy ocen. Generalnym celem Kongresu jest podsumowanie doświadczeń minionego okresu, sformułowanie wynikających stąd wniosków i wypracowanie postulatów na przyszłość w kontekście zmieniającej się rzeczywistości. Bardzo proszę o podjęcie koordynacji w ramach sesji, w celu wypracowania tekstów referatów plenarnych, osoby wskazane przez podkreślenie nazwiska.

Serdecznie pozdrawiam!
Z wyrazami szacunku,

Jerzy Jasieńko
tel. (071) 315-20-15,
fax. (071) 346-78-31,
mail. cci@cci.com.pl

Biuro Kongresu (sprawy merytoryczne):
mgr Janusz Mróz,
mgr inż arch. Maria Sarnik – Konieczny,
dr Maria Stępińska,
Warszawa, ul. Szwoleżerów 9
tel. (022) 629-37-91,(022) 628-48-41,
fax. (022) 622-65-95

Otrzymują: Liderzy sesji

Rada programowa Kongresu:
Böhm A., Dobosz P., Gierlach M., Jasieńko J., Jasiuk J., Kadłuczka A, Koss A., Kruk J., Kucza – Kuczyński K., Kuśnierz K., Małachowicz E., Mikliński R., Ogrodzki P., Płuska I., Purchla J., Rottermund A., Rouba B., Rubnikowicz M., Rulewicz J., Schild R., Sołtysiak M., Tomaszewski A., Zalewski W.,

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę