Wystawa prac konkursowych

KONKURS „BEDNARSKA”

Konkurs SARP nr 989

Dwuetapowy, studialno-realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Fazy A i Fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4” (Faza A inwestycji realizowana w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”)

Warszawa, kwiecień 2020 r.

ZADANIE

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu, opracowania studialnego i konkursowego dotyczącego koncepcji Inwestycji z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego, zawartych w Materiałach do konkursu. Konkurs był otwarty, dwuetapowy i studialno-realizacyjny. Na podstawie rozstrzygnięcia Konkursu, w wyniku przeprowadzonego postępowania, zostanie zlecone wykonanie Dokumentacji. Zaproponowane rozwiązania konkursowe powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym dla danej Fazy budżecie i pełnym zakresie oraz w najkorzystniejszy sposób realizować szczegółowy opis przedmiotu Konkursu ujęty w Materiałach do Konkursu. Zaproponowane koncepcje funkcjonalno-przestrzenne oraz tematyczne, musiały spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do konkursu oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych wskazanych w Materiałach do Konkursu. Celem konkursu było przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-urbanistycznych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji składającej się z dwóch odrębnych Faz, przy czym obydwie Fazy muszą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Przedstawione koncepcje miały przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne. Koncepcje musiały także w sposób optymalny wpisywać nowy budynek w kontekst historyczny. Inwestycja, budynek projektowany u zbiegu ulic Bednarskiej, Dobrej, Nowy Zjazd i Wybrzeże Kościuszkowskie, ma służyć jako siedziba Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, jednak celem nadrzędnym jest, by wybudowany obiekt był elastyczny, adaptowalny do zmieniających się potrzeb i struktury jednostek dydaktycznych oraz aby mógł pełnić funkcję obiektu międzywydziałowego. Planowany budynek będzie końcem „osi uniwersyteckiej” ulicy Dobrej - ulicy, wzdłuż której znajdzie się większość budynków akademickich UW na Powiślu. Ważne więc, by lokalizacja ta była istotnym miejscem na mapie Kampusu Powiśle, przyciągającym usługami, “Learning Center” i ofertą gastronomiczną także osoby niezwiązane bezpośrednio z danymi wydziałami Uniwersytetu Warszawskiego. Inwestycja Bednarska 2/4 ma spełniać przede wszystkim cel szczegółowy Programu Wieloletniego nr 5: “rozwój innowacji w kształceniu”. Celem inwestycji, a jednocześnie ambicją Uniwersytetu Warszawskiego, o stworzenie budynku o roli miastotwórczej, który poza pełnieniem funkcji naukowo-dydaktycznej byłby ważnym obiektem publicznym na mapie miasta “witryną UW” od strony Wisły. Okolica Powiśla jest bardzo lubianym miejscem w stolicy. Mieszają się tam różne grupy użytkowników: mieszkańcy dzielnicy Powiśle, osoby pracujące na Powiślu, turyści, użytkownicy Bulwarów Wiślanych, studenci, pracownicy naukowi i goście UW.

W związku z zaistniałą sytuacją (pandemia) uniemożliwiającą odbycie publicznego ogłoszenia wyników konkursu i otwarcia kopert autorskich w sali w siedzibie SARP, w której eksponowane są opracowania konkursowe złożone w II etapie Konkursu (plansze, makiety i opisy), Sąd Konkursowy podjął decyzję o przeprowadzeniu transmisji internetowej na oficjalnym profilu FB Stowarzyszenia Architektów Polskich i upoważnił Sekretarza Sądu Konkursowego arch. krajobrazu Marka Szeniawskiego do przeprowadzenia tej czynności w ww. trybie.

Sąd Konkursowy obradował w składzie:

 • Przewodniczący Sądu: arch. Zbigniew Maćków, przedstawiciel SARP;
 • Zastępca Przewodniczącego Sądu: arch. Andrzej Alinkiewicz, przedstawiciel UW;
 • Sędzia Referent: arch. Mateusz Świętorzecki, przedstawiciel SARP;
 • Sędzia: prof. UW dr hab. Anna Giza – Poleszczuk, przedstawiciel UW;
 • Sędzia: arch. Marlena Happach, przedstawiciel Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
 • Sędzia: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, przedstawiciel UW;
 • Sędzia: prof. Urszula Sztandar-Sztanderska, przedstawiciel UW;
 • Sędzia: mgr inż. Jerzy Pieszczurykow, przedstawiciel UW;
 • Sędzia arch. Anna Kurek, przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • Sędzia: arch. Michał Sikorski, przedstawiciel UW;
 • Sędzia: arch. Wojciech Małecki, przedstawiciel SARP;
 • Sędzia Zapasowy: arch. Michał Brutkowski, przedstawiciel UW (bez prawa głosu);
 • Sędzia Zapasowy: arch. Marcin Mostafa, przedstawiciel SARP (bez prawa głosu);
 • Sekretarz Sądu Konkursowego:
 • arch. krajobrazu Marek Szeniawski, przedstawiciel SARP;

Decyzją Organizatora wystawa prac konkursowych, z tych samych powodów, będzie miała formę elektroniczną.

I NAGRODĘ w wysokości 50 000,00 netto (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej otrzymało:

Opracowanie konkursowe o numerze 114 (w I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 014- numer nadany przez Uczestnika konkursu – 53 22 88

UCZESTNIK
BBGK Architekci sp. z o.o.
Ul. Cicha 1 lok. 14
00-353 Warszawa

ZESPÓŁ AUTORSKI

Autorzy:
Arch. Wojciech Kotecki
Arch. Konrad Grabowiecki
Arch. Jan Belina-Brzozowski
Współpraca autorska:
Arch. Mariusz Wronowski
Współpraca:
Arch. Aneta Kulesza
Arch. Agnieszka Roś
Arch. Martyna Dryś
Dawid Roszkowski
Arch. Filip Strzelecki
Weronika Urban
Aleksandra Cassino
Aleks Kacprzak
Wojciech Pruszkowski
Bartosz Marcol
Łukasz Bałaga

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu konkursowym:

Praca w świadomy sposób odnosi się do lokalizacji projektu na Powiślu, umiejętnie włączając zieleń do struktury budynku i nawiązując do architektury już istniejących budynków kampusu. Poprzez kształtowanie jednorodnej ale rozbitej i wielowątkowej struktury budynku o odpowiedniej skali, projekt właściwie odnosi się do kontekstu miejsca - zabudowy Mariensztatu oraz budynku dawnej Łaźni. W czytelny i elegancki sposób rozwiązano główne wejście do budynku jako element zamykający ulicę Mariensztat. Sąd docenił kształtowanie architektury obiektu poprzez wielopłaszczyznową i wieloelementową elewację. Wątpliwości wzbudza masywny charakter poziomych elementów elewacji zwłaszcza od strony ulicy Dobrej. oraz monotonia architektury od strony Wisły.

Wewnętrzny układ przestrzenny projektu twórczo czerpie z kontekstu kształtując na przecięciu osi ul. Mariensztat oraz osi budynku Łaźni wewnętrzną przestrzeń główną budynku – agorę. Wokół wielopoziomowego hallu rozwijać się może idea wspólnoty i tożsamość uczelni. Rozwiązanie struktury budynku jako systemu umożliwiającego elastyczne kształtowanie przestrzeni, rozkładu funkcji, zielonych dziedzińców, dopływu światła dziennego, umożliwia ewolucję układu w czasie późniejszego użytkowania. Rozwiązania architektoniczne wnętrz właściwe w swoim charakterze, kolorze i nastroju wymagają jednak rozwinięcia i dopracowania. Praca w przemyślany sposób podchodzi do zagadnień energooszczędności budynku i jego wpływu na środowiskowo naturalne.

Wstępne zalecenia Sądu Konkursowego:

 • uszczegółowiając rozwiązania architektoniczne należy wzmocnić uniwersytecki charakter budynku,
 • należy przemyśleć wygląd i geometrię elewacji od strony Wisły, tak aby fasada budynku lepiej wpisywała się w kontekst,
 • nowa zabudowa w Fazie B powinna mieć lekki, charakter pasujący do nastroju bulwarów, rozważenia wymaga konieczność stosowania kubatury oraz długość struktury w relacji do osi ul. Mariensztat,
 • należy rozważyć zastosowanie innej kolorystyki w celu zmniejszenia efektu ostrych krawędzi i delikatniejszego wpisania gmachu w otoczenie, „zielony” akcent można i należy uzyskać z wykorzystaniem żywej zieleni, co znacznie poprawi projektowanego obiektu z istniejącą zielenią,
 • należy rozważyć sposób odniesienia się budynku do osi ulicy Mariensztat, zasadność stosowania portali oraz konieczność umieszczenia słupa nad kanałem Lindleya,
 • należy ponownie rozważyć wielkości przeszkleń w centralnym atrium w odniesieniu do kosztów eksploatacji,
 • ponownego rozważenia wymaga dyspozycja funkcji, szczególnie wymieszanie funkcji dydaktycznych i naukowych.

Ponadto Sąd Konkursowy stwierdza konieczność weryfikacji wartości podanych w tabeli stanowiącej Załącznik nr 12, zwłaszcza wierszy 3 i 18.

I etap opracowanie studialne numer 014

Zalecenia Sądu Konkursowego dla opracowania studialnego nr 014 zakwalifikowanego do II etapu Konkursu:

 • Należy graficznie jednoznacznie rozróżnić przestrzenie wewnętrzne i zewnętrzne w projekcie, tak aby było zrozumiałe, które z pomieszczeń mają być ogrzewane.
 • Rozważenia wymaga lokalizacja wjazdu do garażu w bezpośrednim sąsiedztwie Łaźni.
 • Zaproponowane w projekcie powierzchnie komunikacji wymagają optymalizacji.
 • Pomieszczenia biurowe powinny być zaprojektowane zgodnie z wytycznymi funkcjonalnymi. Zamawiający nie przewiduje łączenia biur.
 • Proponowanie rozwiązanie bryły budynku oraz elewacja na osi ul. Mariensztat budzą wątpliwości co do zgodności z zaleceniami MKWZ i LICP.

„Ze względu na historyczną funkcję ulicy Mariensztat należy odtworzyć jej przebieg w kierunku Wisły np. poprzez przecięcie projektowanej bryły, które może mieć postać przeszklonego pasażu. Konieczne jest zapewnienie swobodnej komunikacji dla pieszych między Mariensztatem a nabrzeżem oraz uzyskanie wizualnej czytelności przebicia, optymalnie na pełnej wysokości obiektu. Rozdzielenie bryły korzystne jest także ze względu na jej znaczną skalę, przekraczającą proporcje okolicznej zabudowy.”

Rozwiązania projektowe w tym zakresie należy zweryfikować i doprowadzić do zgodności z ww. dokumentami.

 • Dobór materiału konstrukcyjnego budzi wątpliwości co do trwałości i konieczności ponoszenia zwiększonych nakładów na konserwację i pielęgnację tych elementów, szczególnie w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Zaleca się rozważenie zastosowanie rozwiązań zamiennych. Oraz ponowienie oceny śladu węglowego przy włączeniu do niej materiałów zabezpieczających podstawowy materiał konstrukcyjny.

Sąd Konkursowy sformułował także wspólne ogólne zalecenia dla wszystkich pięciu opracowań studialnych zakwalifikowanych do II etapu Konkursu:

 • dach nie powinien być projektowany jako przedłużenie przestrzeni publicznej. Należy zaprojektować dostęp na dach w taki sposób aby umożliwić jego łatwą kontrole i tymczasowe zamknięcie. Dostęp na dach jest przewidziany tylko dla użytkowników budynku.
 • rozwiązania projektowe (w tym dobór materiałów) powinny zapewniać trwałość, niezawodność, łatwość obsługi i utrzymania estetyki obiektu oraz nie generować wysokich kosztów realizacji i eksploatacji
 • projekty powinny być zgodne z warunkami decyzji LICP, należy szczególną uwagę zwrócić na wysokości brył budynku
 • dopracowanie i urealnienie projektów względem topografii i otaczającego terenu.
 • projekty sal dydaktycznych i pomieszczeń biurowych powinny posiadać właściwe proporcje (zbyt wąskie i długie pomieszczenia są niefunkcjonalne)
 • wszystkie aule na dolnym i na górnym poziomie powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (np. dostępne dla wykładowców na wózku inwalidzkim)
 • lokale z usługami powinny móc funkcjonować w sposób autonomiczny od pozostałej części budynku (wejścia, sanitariaty, osobne liczniki itp.)

II NAGRODĘ w wysokości 35 000,00 netto (trzydzieści pięć tysięcy złotych) otrzymuje:

Opracowanie konkursowe o numerze 111 (w I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 011) - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 72 93 01

UCZESTNIK
WXCA sp. z o.o.
Ul. Bracka 18/62
00-028 Warszawa

ZESPÓŁ AUTORSKI
Paweł Grodzicki
Szczepan Wroński
Andrzej Bulanda
Michał Starzyński
Karol Perkowski
Paweł Słupski
Emil Kotowski
Maciej Czechowski

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu konkursowym:

Pracę cechuje bardzo dobra organizacja przestrzenna budynku, która poprawnie wypełnia założony program funkcjonalno-użytkowy. Kształt bryły właściwie koresponduje z ulicą Mariensztat, na przedłużeniu której, wprowadzono wielofunkcyjny miastotwórczy pasaż. Nowy obiekt dobrze koresponduje z zabytkowym budynkiem Łaźni m.in. dzięki umiejętnie dobranym proporcjom skweru pomiędzy budynkami. Projekt zapewnia samodzielność funkcjonowania Fazy A oraz Fazy B, w której wprowadzone zostały uzupełniające wartościowe funkcje towarzyszące. Na uznanie zasługuje użycie przez projektantów prostych form wyrazu do budowania charakteru architektury budynku poprzez odpowiedni dobór proporcji okien i ich rytm na elewacjach we właściwej relacji do otaczającej zabytkowej zabudowy. Bardzo dobrze rozwiązanie zostały w projekcie przestrzenie wspólne, których cechą miała być „wspólnototwórczość”. Zastosowane w projekcie rozwiązania oraz technologie pozwalają na osiągnięcie oczekiwanego efektu ekonomicznego. Wartościowe rozwiązania wnętrza obiektu nie znalazły niestety odzwierciedlenia w monotonnej elewacji.

I etap opracowanie studialne numer 011

Zalecenia Sądu Konkursowego dla opracowania studialnego nr 011 zakwalifikowanego do II etapu Konkursu:

 • Pogłębionej analizy wymaga funkcjonalność zaproponowanego sposobu połączenia nowego zespołu z budynkiem Łaźni.
 • Lokalizacja studia TV powinna umożliwiać łatwe dostawy sprzętu.
 • Preferowane jest lokowanie przynajmniej części miejsc rowerowych na poziomie przyziemia budynku.
 • Proponowane rozwiązanie bryły budynku oraz elewacja na osi ul. Mariensztat budzą wątpliwości co do zgodności z zaleceniami MKWZ i LICP.
  „Ze względu na historyczną funkcję ulicy Mariensztat należy odtworzyć jej przebieg w kierunku Wisły np. poprzez przecięcie projektowanej bryły, które może mieć postać przeszklonego pasażu. Konieczne jest zapewnienie swobodnej komunikacji dla pieszych między Mariensztatem a nabrzeżem oraz uzyskanie wizualnej czytelności przebicia, optymalnie na pełnej wysokości obiektu. Rozdzielenie bryły korzystne jest także ze względu na jej znaczną skalę, przekraczającą proporcje okolicznej zabudowy.”
  Rozwiązania projektowe w tym zakresie należy zweryfikować i doprowadzić do zgodności z ww. dokumentami.

III NAGRODĘ w wysokości 20 000,00 netto (dwadzieścia tysięcy złotych) otrzymuje:

Opracowanie konkursowe o numerze 102 (w I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 002) - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 00 00 29

UCZESTNIK
STELMACH I PARTNERZY BIURO ARCHITEKTONICZNE sp. z o.o.
Ul. Popiełuszki 28
20-052 Lublin

ZESPÓŁ AUTORSKI
Bolesław Stelmach
Marek Zarzeczny
Rafał Szmigielski
Zbigniew Wypych

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu konkursowym:

Praca otrzymuje III Nagrodę za daleko idącą konsekwencję, kunszt i umiar przy próbie materializacji nadrzędnej idei: „kultura-natura”. Lapidarna w formie bryła, trafnie rozdysponowuje bogaty i skomplikowany program funkcjonalny obiektu, tworząc frapującą, miejską tektonikę. Jednocześnie wciągając do gry funkcjonujący na działce biotop, tworzy konglomerat nieoczywistych przestrzeni dających potencjał do adaptacji do rozmaitych dydaktycznych i naukowych scenariuszy. Uznanie Sądu Konkursowego wzbudziły proste, lecz skuteczne rozwiązania funkcjonalne wprowadzające różnorodne przestrzenie w obrębie projektowanej kubatury, tworzące wewnętrzy mikrokosmos zdarzeń i relacji. Projekt, pomimo odważnej formy, z dużym poszanowaniem odnosi się do charakterystycznej topografii ulicy Mariensztat i okolic. Na uwagę zasługuje trafne krajobrazowo i uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie integrujące zastaną zieleń w ramach półpublicznych wnętrz. Rozegranie brył minimalizuje wpływ dużej kubatury w zetknięciu z otwartym krajobrazem i pozwala budować właściwą sylwetę obserwowaną z prawego brzegu Wisły. Zaproponowane wnętrze i zewnętrze budynku stanowią komplementarną całość, układ ten jednak wydaje się dość sztywny i zamknięty na możliwości ewolucji w czasie.

I etap opracowanie studialne numer 002

Zalecenia Sądu Konkursowego dla opracowania studialnego nr 002 zakwalifikowanego do II etapu Konkursu:

 • Przestrzeń holu na osi ul. Mariensztat powinna służyć zarówno indywidualnym użytkownikom (główna informacja, miejsce spotkań i rozmów, poczekalnia), jak i organizacji wydarzeń takich jak np. rozdanie nagród.
 • Należy rozważyć ograniczenie powierzchni reprezentacyjnych np. schodów w przestrzeni holu. Przestrzeń holu powinna być lepiej doświetlona.
 • Należy doprecyzować i urealnić opisy i rysunki projektu Fazy B.
 • Należy rozważyć liczbę wind zastosowanych w projekcie.
 • Pomieszczenia biurowe powinny być zaprojektowane zgodnie z wytycznymi funkcjonalnymi. Zamawiający nie przewiduje łączenia biur.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 15 000 zł netto (piętnaście tysięcy złotych) otrzymuje:

Opracowanie konkursowe o numerze 103 (w I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 003) - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 66 13 23

UCZESTNIK
TEKTURA, Barbara Kozielewska
Ul. Henryka Sienkiewicza 4/1a
00-015 Warszawa

ZESPÓŁ AUTORSKI
Barbara Kozielewska
Mateusz Kluczek
Michał Kozielewski
Ewa Sowińska
Antoni Murza-Mucha
Przemysław Godlewski
Emilia Rakowska
Marianne Dawid

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu konkursowym:

Praca zwraca uwagę ciekawą formą architektoniczną i poszukiwaniem nawiązania do zabudowy śródmiejskiej z użyciem tektoniki, w duchu kształtowania podziałów działek w wiekach minionych. Indywidualna i ikoniczna forma nadała niepowtarzalny charakter budynkowi stanowiąc ciekawe uzupełnienie tego fragmentu Warszawy. Wątpliwości wzbudza forma dachów szedowych, nieznana w tej części miasta i będąca w kontekście historycznym obcą formą, nadającą budynkowi charakter bardziej zbliżony do obiektu kultury niż uniwersyteckiego. Układ funkcjonalny obiekty jest poprawny, niemniej w opinii Sądu mało elastyczny. Użycie białego koloru wydaje się w dłuższej perspektywie trudne eksploatacyjne, szczególnie w pobliżu ruchliwej Wisłostrady.

I etap opracowanie studialne numer 003

Zalecenia Sądu Konkursowego dla opracowania studialnego nr 003 zakwalifikowanego do II etapu Konkursu:

 • Rozwiązanie elewacji i dachu budynku nie powinno generować wysokich kosztów realizacji i eksploatacji.
 • Lokalizacja studia TV powinna pozwalać na łatwe dostawy sprzętu.
 • Należy zapewnić oświetlenie światłem naturalnym w jak największej liczbie pomieszczeń dydaktycznych.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 15 000 zł netto (piętnaście tysięcy złotych) otrzymuje:

Opracowanie konkursowe o numerze 117 (w I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 017) - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 35 47 95

UCZESTNIK
BDR Architekci sp. z o.o.
Ul. Ludna 3A/17
00-405 Warszawa

ZESPÓŁ AUTORSKI
Konrad Basan
Paweł Dadok
Maria Roj
Współpraca:
Aleksandra Nowotniak

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu konkursowym:

Praca pomysłowo organizuje program funkcjonalny wpisując się w ramy wytycznych projektowych. Projektowany budynek składa się z dwóch oddzielnych brył połączonych szklanym pasażem na osi ulicy Mariensztat. Urbanistyczna decyzja o jasnym podziale na dwa jest podstawowym założeniem projektu i stanowi zarówno jego siłę, jak i słabość. Proponowane dwa kwartały są zorganizowane na rzucie jako pierścienie sal dydaktycznych i pomieszczeń biurowych skupionych wokół dwóch zróżnicowanych ikonicznych centralnych przestrzeni. Sercem południowego skrzydła są spektakularne kaskadowe schody dedykowane studentom i swobodnej integracji. Z kolei północne skrzydło dedykowane jest pracy wymagającej skupienia i wyciszenia. W jego centrum mieszczą się aule i biblioteka z widokiem na Starówkę. Zbyt kosztowna i nieadekwatna do funkcji uniwersyteckiej wydaje się jednak podwójna szklana elewacja. Kolumnada i ekran dźwiękowy od strony Wisły proponowane dla Fazy B inwestycji to ciekawe założenie, lecz w ocenie Sądu Konkursowego niezbyt funkcjonalne i niewystarczające dla wytworzenia oczekiwanej przez konsekratora zabytków pierzei.

I etap opracowanie studialne numer 017

Zalecenia Sądu Konkursowego dla opracowania studialnego nr 017 zakwalifikowanego do II etapu Konkursu:

 • Należy rozważyć rozwiązania projektowe elewacji, szczególnie w kontekście funkcji dydaktyczno-naukowej budynku, której fasada budynku nie musi ukrywać.
 • Rozważenie ograniczenia kubatury pasażu na osi ul. Mariensztat. Przemyślenia wymaga relacja osi ul. Mariensztat z bryłą budynku.
 • Zaproponowane w projekcie powierzchnie komunikacji wymagają optymalizacji w szczególności na parterze.

 

W I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 001 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 88 88 88

UCZESTNIK
MVRDV BV
Achterklooster 7
3011RA Rotterdam, Holandia

ZESPÓŁ AUTORSKI

Nathalie de Vries

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu studialnym nr 001:

Konsekwentnie i atrakcyjnie ukształtowana idea budynku. Nieformalny i swobodne rozplanowanie funkcji sprzyja interakcji życia uczelni i elastyczności aranżacji. Monumentalne schody i ogród na dachu wydają się zbyt odcięte od wnętrza budynku. Kontrowersyjne wydaje się odniesienie do kontekstu historycznego oraz drugiego etapu inwestycji.

 

W I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 004 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 12 47 23

UCZESTNIK
OPEN Architekci sp. z o.o.
Ul. Pilicka 27 lok. 1
02-613 Warszawa

ZESPÓŁ AUTORSKI
Przemysław Kokot
Daniel Mermer
Paweł Paradowski

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu studialnym nr 004:

Czytelny podział na dwa budynki atrakcyjny w warstwie konserwatorskiej. Kontrowersyjna dostępność dachów i cokołu. Otwarta formuła rzutu parteru wraz ze wspinającą się przestrzenią aktywizującą w ciekawy sposób spaja wnętrze budynku. Mocno zdefiniowanym układ funkcjonalny.

 

W I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 005 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 10 11 00

UCZESTNIK
ARCHIGREST sp. z o.o.
Al. 3 Maja 7b/9
00-401 Warszawa

adres do korespondencji:
Ul. Wandy 9/4
00-401 Warszawa

ZESPÓŁ AUTORSKI
Maciej Kaufman
Marcin Maraszek
Hubert Trammer

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu studialnym nr 005:

Zaproponowane rozwiązania elewacji oraz przedłużenia osi ulicy Mariensztat właściwie odnosi się do kontekstu historycznego, urbanistycznego i do topografii. Zorganizowanie dwóch budynków wokół wewnętrznych przestrzeni wspólnych w wartościowy sposób skupia życie uniwersyteckie. Jednocześnie rozbicie brył nie sprzyja elastyczności zamierzenia. Schodkowanie przedłużenia ulicy Mariensztat budzi wątpliwości względem dostępności i elastyczności użytkowania tej przestrzeni.

 

W I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 006 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 82 23 50

UCZESTNIK
KALATA ARCHITEKCI s.c. Szymon Kalata Eliza Kalata
Szymon Kalata-wspólnik spółki
Eliza Kalata-wspólnik spółki
Ul. Kolektorska 25
01-692 Warszawa

ZESPÓŁ AUTORSKI

Autorzy:
Szymon Kalata
Eliza Kalata

Zespół projektowy:
Szymon Kalata
Eliza Kalata
Magdalena Koczewska
Przemysław Tymoszuk
Tadeusz Kowalczyk
Maciej Wróbel
Maria Santorowska

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu studialnym nr 006:

Konsekwentny podział na dwa budynki czytelnie kontynuuje ulicy Mariensztat oraz właściwie ustala długości pierzei. Ciekawa i powściągliwa architektura. Lokalizacja wejścia oraz połączenie z budynkiem Łaźni dobrze aktywizuje parter wzmocniony kontynuującymi się w pionie wewnętrznymi przestrzeniami. Decyzje o rozdziale funkcji na dwa budynki, ich głębokość oraz rozwiązanie łącznika budzą wątpliwości co do elastyczności układu funkcjonalnego.

 

W I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 007 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 17 77 71

UCZESTNIK
Pracownia Architektoniczna 1997 sp. z o.o.
Ul. Strusia 10
60-711 Poznań

ZESPÓŁ AUTORSKI
Krzysztof Frąckowiak
Aleksandra Kornecka
Katarzyna Weiss
Magdalena Lelonkiewicz
Rafał Hodyra
Andrzej Fiszbach

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu studialnym nr 007:

Przenikanie się zieleni ze strukturą budynku otwierające się ku Wiśle harmonizuje z założeniami charakteru budynku uniwersyteckiego. Interesujący sposób kształtowania wspólnej przestrzeni – agory wokół zielonych dziedzińców. Monotonny układ pomieszczeń i wystroju architektonicznego od strony ulicy Dobrej sprawia wrażenie zamknięcia na kontekst.

 

W I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 008 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 24 07 04

UCZESTNIK
AMC – Andrzej M. Chołdzyński sp. z o.o. sp.k.
Ul. Bursztynowa 8/19
20-576 Lublin

adres do korespondencji:
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

ZESPÓŁ AUTORSKI

Autor:
Arch. Andrzej Marek Chołdzyński
Współpraca autorska:
Arch. Artur Chołdzyński
Współpraca:
Artur Caban
Radosław Gawryś
Krzysztof Bochniak
Tomasz Birezowski
Opracowanie:
Paulina Koprowska
Grzegorz Michalik
Maciej Jasina

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu studialnym nr 008:

Praca wyróżnia się oryginalnym podejściem do układu brył i rozbijającego skalę budynku od strony Wisły. Obiecujący charakter architektury zespołu z właściwym podkreśleniem przedłużenia ulicy Mariensztat, nie mniej wydaje się zbyt agresywny względem zaleceń konserwatorskich. Wątpliwości budzi układ wewnętrzny sposób funkcjonowania budynku (m.in. dwie kondygnacje podziemne).

 

W I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 009 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 43 77 87

UCZESTNIK
PUNKT ZERO Piotr Kuś
Ul. Narbutta 39/6
02-536 Warszawa

ZESPÓŁ AUTORSKI
Piotr Kuś
Szymon Czernek
Małgorzata Król
Maria Jabłońska
Marta Korzec

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu studialnym nr 009:

Przeplatanie struktury budynku wewnętrznymi dziedzińcami oraz agorą właściwie interpretują sposób funkcjonowania uczelni. Interesujące rozplanowanie funkcji parteru uzupełnione połączeniem z budynkiem Łaźni. Odniesienia do kontekstu Wisły nie znalazły analogicznego odwzorowania w podejściu do kontekstu kulturowego i architektonicznego Mariensztatu. Proponowany wyraz architektoniczny, zwłaszcza piąta elewacja uznano za dyskusyjne.

 

W I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 010 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 10 40 19

UCZESTNIK
BDM Architekci sp. z o.o.
Ul. Racławicka 10
02-601 Warszawa

ZESPÓŁ AUTORSKI
Krzysztof Banaszewski
Michał Bylica
Maciej Dembiński
Jerzy Jaraczewski
Anna Mardyła
Jacek Mroczkowski
Julia Szablewska
Karolina Wojewoda

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu studialnym nr 010:

Wartościowe ukształtowanie idei budynku opartego na wewnętrznej agorze i zielonych dziedzińcach. Ciekawe acz kontrowersyjne połączenie z budynkiem Łaźni. Wątpliwości budzi charakter elewacji zwłaszcza od strony Wisły.

 

W I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 012 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 23 07 05

UCZESTNIK
Kuryłowicz & Associates sp. z o.o.
Ul. Berezyńska 25
03-908 Warszawa

ZESPÓŁ AUTORSKI
Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz
Arch. Patryk Gwiazda
Arch. Elżbieta Szymańska-Golatowska
Arch. Maria Saloni-Sadowska
Współpraca:
Michał Saniewski
Arch. Michał Szubski

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu studialnym nr 012:

Trafne rozwiązanie funkcjonalne budynku. Sekwencja wspinających się przestrzeni wewnętrznej agory stanowi atrakcyjny kręgosłup budynku. Wyróżniające się podejście do Fazy B. Nieprzekonywująca w odniesieniu do kontekstu propozycja architektury obiektu.

 

W I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 013 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 18 76 23

UCZESTNIK
Biuro Projektów Lewicki Łatak sp. z o.o. sp. kom.
Ulica Dolnych Młynów 7/7
31-124 Kraków

ZESPÓŁ AUTORSKI
Mgr inż. arch. Kazimierz Łatak
Dr. Inż. Arch.Piotr Lewicki

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu studialnym nr 013:

Konsekwentnie i atrakcyjne ukształtowana i oddana koncepcja przestrzenna obiektu. Sekwencje otwartych i zamkniętych przestrzeni stanowią dużą wartość projektu. Właściwe odniesienie się do kontekstu w tym architektury Mariensztatu. Niewystarczająca elastyczność układu funkcjonalnego (np. proponowana zewnętrzna przestrzeń blisko połowy poziomu parteru budzi wątpliwości, rozwiązanie dwóch poziomów podziemnych).

 

W I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 015 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 65 70 91

UCZESTNIK
SZAROSZYK & RYCERSKI ARCHITEKCI sp. z o.o.
Ul. Wiolinowa 2A
02-785 Warszawa

ZESPÓŁ AUTORSKI
Czesław Bielecki
Marcin Mańkowski
Jan Rycerski
Piotr Szaroszyk

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu studialnym nr 015:

Wartościowe rozwiązanie połączenia przewidzianych funkcji w jeden organizm z wyraźnym podkreśleniem osi ulicy Mariensztat. Atrakcyjne oparcie funkcjonowania budynku o wielokondygnacyjną wewnętrzną agorę. Interesujące podejście do Fazy B. Niedopowiedziana warstwa architektoniczna budynku.

 

W I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 016 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 23 86 05

UCZESTNIK
Grupa 5 Architekci sp. z o.o.
Ul. Wejnerta 16A
02-619 Warszawa

ZESPÓŁ AUTORSKI
Arch. Roman Dziedziejko
Arch. Michał Leszczyński
Arch. Krzysztof Mycielski
Arch. Rafał Zelent
Arch Rafał Grzelewski
Współpraca:
Arch. Piotr Byłka
Arch. Agnieszka Krzeszowska
Arch. Dariusz Kwiatkowski
Arch. Michał Sapko
Arch. Joachim Surdy
Arch. Marcin Zatoński

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu studialnym nr 016:

Połączenia zewnętrznej ramy budynku z krajobrazowym zielonym dziedzińcem stanowią wartościowe podejście do budynku kampusu. Oryginalny sposób na eksponowanie północnej elewacji budynku łaźni. Nie wystarczające odniesienie się do przedłużenia osi ulicy Mariensztat. Szeroki trakt pomieszczeń stanowi ograniczenie funkcjonalne projektu.

 

W I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 018 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 16 18 22

UCZESTNIK
1.LAP STUDIO sp. z o.o.
Al. Szucha 8
00-582 Warszawa
2.Andres Perea Ortega
Pintor Ribera 22
28016 Madryt, Hiszpania
3.Rafael Torrelo Fernandez
Cedros 2016
28750 San Augustin del Guadalix, Hiszpania
4.Elena Suarez Calvo
Calle Herosilla 128/5B
28028 Madryt, Hiszpania

adres do korespondencji:
Al. Szucha 8
00-582 Warszawa

ZESPÓŁ AUTORSKI
Adam Kulikowski
Andres Perea Ortega
Rafael Torrelo Fernandez
Elena Suarez Calvo

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu studialnym nr 018:

Zaproponowali podział funkcjonalny na mniejsze niezależne obiekty ulokowane na wspólnym podium wydaje się interesujący. Taka strategie nie spotyka się jednak z założeniami funkcjonalnymi i ekonomicznymi uczelni. Brak satysfakcjonującego odniesienia się do architektury otoczenia Mariensztatu.

 

W I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze 019 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 00 18 44

UCZESTNIK
4am Architekci s.c. Tomasz Karpiński, Arkadiusz Wróblewski
1. Tomasz Karpiński, wspólnik spółki 4am Architekci s.c.
Tomasz Karpiński Arkadiusz Wróblewski
2. Arkadiusz Wróblewski, wspólnik spółki 4am Architekci s.c.
Tomasz Karpiński Arkadiusz Wróblewski
Ul. Koszykowa 31
00-553 Warszawa

ZESPÓŁ AUTORSKI
Wojciech Karpiński
Tomasz Karpiński
Arkadiusz Wróblewski
Beata Pytko
Aleksandra Wtulich
Stanisław Tomaszewski

opinia Sądu Konkursowego o opracowaniu studialnym nr 019:

Umiejętnie przeprowadzony pomysł na strukturę i architekturę budynku. Ciekawie rozwiązany układ funkcjonalny oparty na agorze i dwóch dziedzińcach. Ciekawa i radykalna propozycja konstrukcji całego budynku z drewna. Wątpliwości budzą proporcje elewacji szczególnie od strony budynku Łaźni oraz ich osadzenie w historycznym kontekście.

Uwaga: wszystkie materiały konkursowe znajdują się: https://www.dropbox.com/sh/8506ap0x5ebg6cl/AAA_naJiJmgaNA-nhkllciKxa?dl=0

';